ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia biflora Turcz.

 
Caprifoliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia biflora
Abelia biflora

Abelia chinensis R.Br.

 
Caprifoliaceae 115 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis

Abelia grandiflora (Ravelli ex André) Rehder

 
Caprifoliaceae 64 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia grandiflora
Abelia grandiflora
Abelia grandiflora
Abelia grandiflora

Abeliophyllum distichum Nakai EN

 
Oleaceae 40 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

 
Malvaceae 1,209 1,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik. DD

 
Malvaceae 84 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik. LC

 
Malvaceae 176 94 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abies alba Mill. LC

 
Pinaceae 3,592 2,493 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 902 732 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies cephalonica Loudon LC

 
Pinaceae 48 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 225 145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 17 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies fraseri (Pursh) Poir. EN

ഫ്രേസർ ഫിർ
Pinaceae 55 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 462 286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 44 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies koreana E.H.Wilson EN

 
Pinaceae 606 417 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 159 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies magnifica A.Murray bis LC

 
Pinaceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies magnifica
Abies magnifica
Abies magnifica
Abies magnifica

Abies nordmanniana (Steven) Spach LC

 
Pinaceae 1,498 958 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies numidica de Lannoy ex Carrière CR

 
Pinaceae 129 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 1,678 1,177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 210 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies sachalinensis (F.Schmidt) Mast. LC

 
Pinaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies sachalinensis
Abies sachalinensis
Abies sachalinensis
Abies sachalinensis

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 358 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin

 
Malvaceae 1,847 1,544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum

Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp.

 
Malvaceae 17 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,827 2,227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 25 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 537 423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia cyclops Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 5,096 4,010 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia drummondii Lindl.

 
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 852 649 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 204 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia paradoxa DC. LC

 
Fabaceae 58 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 323 239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

 
Fabaceae 38 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acaena microphylla Hook.f.

 
Rosaceae 33 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena microphylla
Acaena microphylla
Acaena microphylla
Acaena microphylla

Acaena myriophylla Lindl.

 
Rosaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla

Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm.

 
Euphorbiaceae 25 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 1,047 774 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 28 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,988 1,524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. CR

 
Arecaceae 87 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra

Acanthosicyos horridus Welw. ex Hook.f.

 
Cucurbitaceae 25 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthosicyos horridus
Acanthosicyos horridus
Acanthosicyos horridus
Acanthosicyos horridus

Acanthus hirsutus Boiss.

 
Acanthaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus hirsutus
Acanthus hirsutus
Acanthus hirsutus
Acanthus hirsutus
Loading...