ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia biflora Turcz.

 
Caprifoliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abelia biflora

Abelia chinensis R.Br.

 
Caprifoliaceae 49 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis

Abelia grandiflora (Ravelli ex André) Rehder

 
Caprifoliaceae 36 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia grandiflora
Abelia grandiflora
Abelia grandiflora
Abelia grandiflora

Abeliophyllum distichum Nakai EN

 
Oleaceae 25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 978 829 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 40 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 152 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 3,001 2,081 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 751 621 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies cephalonica Loudon LC

 
Pinaceae 35 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 172 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 16 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies fraseri (Pursh) Poir. EN

ഫ്രേസർ ഫിർ
Pinaceae 49 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 257 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 31 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies koreana E.H.Wilson

 
Pinaceae 445 308 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 148 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies magnifica A.Murray bis LC

 
Pinaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies magnifica
Abies magnifica
Abies magnifica
Abies magnifica

Abies nordmanniana (Steven) Spach LC

 
Pinaceae 887 544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies numidica de Lannoy ex Carrière

 
Pinaceae 35 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 1,196 833 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 162 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies sachalinensis (F.Schmidt) Mast. LC

 
Pinaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies sachalinensis
Abies sachalinensis
Abies sachalinensis
Abies sachalinensis

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin

 
Malvaceae 1,400 1,162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum

Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp.

 
Malvaceae 1,548 1,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,350 1,839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 394 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia cyclops Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 4,005 3,156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia drummondii Lindl.

 
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 607 460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 146 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia paradoxa DC. LC

 
Fabaceae 30 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 241 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

 
Fabaceae 19 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acaena microphylla Hook.f.

 
Rosaceae 25 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena microphylla
Acaena microphylla
Acaena microphylla
Acaena microphylla

Acaena myriophylla Lindl.

 
Rosaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla

Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm.

 
Euphorbiaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 740 562 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,443 1,087 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. CR

 
Arecaceae 72 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra

Acanthosicyos horridus Welw. ex Hook.f.

 
Cucurbitaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthosicyos horridus
Acanthosicyos horridus
Acanthosicyos horridus
Acanthosicyos horridus

Acanthus hirsutus Boiss.

 
Acanthaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus hirsutus
Acanthus hirsutus
Acanthus hirsutus
Acanthus hirsutus
Loading...