ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia chinensis R.Br.

 
Caprifoliaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis
Abelia chinensis

Abelia grandiflora (Ravelli ex André) Rehder

 
Caprifoliaceae 21 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia grandiflora
Abelia grandiflora
Abelia grandiflora
Abelia grandiflora

Abeliophyllum distichum Nakai EN

 
Oleaceae 12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 748 652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 32 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 2,322 1,616 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 616 523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies cephalonica Loudon LC

 
Pinaceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 88 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 15 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies fraseri (Pursh) Poir. EN

ഫ്രേസർ ഫിർ
Pinaceae 48 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri
Abies fraseri

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 126 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies koreana E.H.Wilson

 
Pinaceae 269 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 121 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies magnifica A.Murray bis LC

 
Pinaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies magnifica
Abies magnifica
Abies magnifica

Abies nordmanniana (Steven) Spach LC

 
Pinaceae 488 297 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies numidica de Lannoy ex Carrière

 
Pinaceae 20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 798 544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 104 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin

 
Malvaceae 984 816 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum

Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp.

 
Malvaceae 1,081 825 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum
Abutilon pictum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,792 1,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 248 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,014 2,368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia drummondii Lindl.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia drummondii

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 415 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 100 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia paradoxa DC.

 
Fabaceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia pycnantha Benth.

 
Fabaceae 150 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

 
Fabaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acaena microphylla Hook.f.

 
Rosaceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena microphylla
Acaena microphylla
Acaena microphylla
Acaena microphylla

Acaena myriophylla Lindl.

 
Rosaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena myriophylla
Acaena myriophylla

Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm.

 
Euphorbiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana
Acalypha herzogiana

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 565 390 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage

 
Euphorbiaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis
Acalypha siamensis

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,027 718 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. CR

 
Arecaceae 63 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra

Acanthus hirsutus Boiss.

 
Acanthaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acanthus hirsutus

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 8,161 6,940 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Acanthus spinosus L.

 
Acanthaceae 1,103 912 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus

Acca sellowiana (O.Berg) Burret LC

 
Myrtaceae 649 496 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana

Acer buergerianum Miq. LC

 
Sapindaceae 275 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer buergerianum
Acer buergerianum
Acer buergerianum
Acer buergerianum
Loading...