ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aloe arborescens Mill. LC

 
Xanthorrhoeaceae 2,757 2,479 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe arborescens
Aloe arborescens
Aloe arborescens
Aloe arborescens

Aloe aristata Haw.

 
Xanthorrhoeaceae 2,432 2,281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe aristata
Aloe aristata
Aloe aristata
Aloe aristata

Aloe ferox Mill.

 
Xanthorrhoeaceae 123 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe ferox
Aloe ferox
Aloe ferox
Aloe ferox

Aloe maculata All.

 
Xanthorrhoeaceae 2,187 1,943 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe maculata
Aloe maculata
Aloe maculata
Aloe maculata

Aloe spp.

 
Xanthorrhoeaceae 13 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe spp.
Aloe spp.
Aloe spp.
Aloe spp.

Aloe striata Haw. LC

 
Xanthorrhoeaceae 43 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe striata
Aloe striata
Aloe striata
Aloe striata

Aloe vera (L.) Burm.f.

 
Xanthorrhoeaceae 6,671 6,313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Asphodeline lutea (L.) Rchb.

 
Xanthorrhoeaceae 521 422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea
Asphodeline lutea

Asphodeline taurica (Pall.) Endl.

 
Xanthorrhoeaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Asphodeline taurica

Asphodelus albus Mill.

 
Xanthorrhoeaceae 3,152 2,525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelus albus
Asphodelus albus
Asphodelus albus
Asphodelus albus

Asphodelus fistulosus L. LC

 
Xanthorrhoeaceae 1,441 1,129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus

Dianella caerulea Sims

 
Xanthorrhoeaceae 28 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianella caerulea
Dianella caerulea
Dianella caerulea
Dianella caerulea

Haworthia arachnoidea (L.) Duval

 
Xanthorrhoeaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haworthia arachnoidea
Haworthia arachnoidea
Haworthia arachnoidea
Haworthia arachnoidea

Haworthia fasciata (Willd.) Haw.

 
Xanthorrhoeaceae 1,097 1,042 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haworthia fasciata
Haworthia fasciata
Haworthia fasciata
Haworthia fasciata

Hemerocallis citrina Baroni

 
Xanthorrhoeaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemerocallis citrina
Hemerocallis citrina

Hemerocallis fulva (L.) L.

 
Xanthorrhoeaceae 6,569 5,789 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva

Hemerocallis lilioasphodelus L.

 
Xanthorrhoeaceae 2,450 2,045 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus
Hemerocallis lilioasphodelus
Hemerocallis lilioasphodelus
Hemerocallis lilioasphodelus

Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A.Mey.

 
Xanthorrhoeaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemerocallis middendorffii
Hemerocallis middendorffii

Hemerocallis minor Mill.

 
Xanthorrhoeaceae 227 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemerocallis minor
Hemerocallis minor
Hemerocallis minor
Hemerocallis minor

Kniphofia uvaria (L.) Oken

 
Xanthorrhoeaceae 1,345 1,245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kniphofia uvaria
Kniphofia uvaria
Kniphofia uvaria
Kniphofia uvaria

Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst.

 
Xanthorrhoeaceae 1,102 916 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phormium tenax
Phormium tenax
Phormium tenax
Phormium tenax