درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبی کاوش

Calodendrum

Calodendrum

۱۵۵ ۵۱ مشاهدات
species_plural ۱
Clausena

Clausena

۸ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Ptaeroxylon

Ptaeroxylon

۲۴ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Vepris

Vepris

۱۴ ۷ مشاهدات
species_plural ۲
Zanthoxylum

Zanthoxylum

۱۲۲ ۱۵ مشاهدات
species_plural ۱