علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
Poaceae ۳۱۰ ۲۳۱ مشاهدات
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
Poaceae ۲۵۰ ۱۹۱ مشاهدات
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
Poaceae ۱٬۹۷۴ ۱٬۴۲۴ مشاهدات
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
Poaceae ۲۰۷ ۱۴۷ مشاهدات
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum