علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
۳۴۷ ۲۵۵ مشاهدات
Poaceae
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
۲۷۹ ۲۱۹ مشاهدات
Poaceae
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
۲٬۱۳۲ ۱٬۵۵۰ مشاهدات
Poaceae
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
۲۳۳ ۱۶۷ مشاهدات
Poaceae
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum