മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bolbitis

Bolbitis

18 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ctenitis

Ctenitis

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Didymochlaena

Didymochlaena

15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dryopteris

Dryopteris

31 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Elaphoglossum

Elaphoglossum

140 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Lastreopsis

Lastreopsis

19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Megalastrum

Megalastrum

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Mickelia

Mickelia

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Olfersia

Olfersia

10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Polybotrya

Polybotrya

50 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Polystichum

Polystichum

14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Stigmatopteris

Stigmatopteris

22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3