മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

2,870 1,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

53 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

93 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

840 671 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

855 655 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

77 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altingiaceae

Altingiaceae

9,493 7,356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

5,569 4,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

1,583 1,267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

4,590 3,767 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

79 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

2,187 1,220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

256 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

9,068 6,869 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apodanthaceae

Apodanthaceae

4 1 നിരീക്ഷണം
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

605 467 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

22,924 19,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

917 583 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

2,986 1,802 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

502 381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

8,871 7,752 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

252 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

67,163 53,550 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

85 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bataceae

Bataceae

37 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

391 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

182 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

5,782 3,863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

177 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

106 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

2,633 1,481 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

42 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

3,910 3,104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brunelliaceae

Brunelliaceae

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burmanniaceae

Burmanniaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

903 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

1 1 നിരീക്ഷണം
Cactaceae

Cactaceae

12,838 10,888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolariaceae

Calceolariaceae

54 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

396 142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

1,910 1,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canellaceae

Canellaceae

43 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

279 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

9,244 7,668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

218 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardiopteridaceae

Cardiopteridaceae

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

3,600 2,887 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryocaraceae

Caryocaraceae

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...