മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

2,171 1,231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

23 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

46 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

621 539 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

637 490 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

58 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altingiaceae

Altingiaceae

7,299 5,693 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

3,794 2,945 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

1,062 844 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

3,680 3,078 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

53 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

1,649 816 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

162 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

6,900 5,139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

549 396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

15,956 13,628 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

721 425 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

2,420 1,405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

351 266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

6,594 5,785 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

227 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

49,659 39,779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

81 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

26 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bataceae

Bataceae

31 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

301 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

102 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

4,076 2,611 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

151 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

91 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

2,114 1,122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

29 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

3,492 2,804 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brunelliaceae

Brunelliaceae

3 1 നിരീക്ഷണം
Burmanniaceae

Burmanniaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

698 213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

9,103 7,727 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolariaceae

Calceolariaceae

23 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

281 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

1,477 1,296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canellaceae

Canellaceae

39 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

168 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

7,530 6,266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

108 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

2,571 2,036 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

145 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

191 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloranthaceae

Chloranthaceae

54 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...