മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cycnoches warszewiczii Rchb. f.

 
Orchidaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycnoches warszewiczii
Cycnoches warszewiczii
Cycnoches warszewiczii
Cycnoches warszewiczii