ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

8,028 6,828 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

1,161 693 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

180 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

3,359 2,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

2,401 2,089 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

2,086 1,796 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

20,129 17,321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

1,384 1,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelaceae

Asphodelaceae

795 371 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

9,071 6,778 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

95 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

380 287 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

39 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

1,736 1,430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae

Ericaceae

39 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

468 300 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geraniaceae

Geraniaceae

5,070 4,177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gesneriaceae

Gesneriaceae

415 240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haemodoraceae

Haemodoraceae

303 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrangeaceae

Hydrangeaceae

13,012 11,523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

73 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

531 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtaceae

Myrtaceae

920 640 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Onagraceae

Onagraceae

256 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantaginaceae

Plantaginaceae

14,301 12,326 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Primulaceae

Primulaceae

144 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Proteaceae

Proteaceae

696 544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae

Ranunculaceae

58 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae

Rosaceae

143 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rutaceae

Rutaceae

345 236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

124 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae

Solanaceae

484 304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Strelitziaceae

Strelitziaceae

1,915 1,690 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theaceae

Theaceae

6,827 5,883 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vitaceae

Vitaceae

45 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zamiaceae

Zamiaceae

142 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ