ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

12,323 10,368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

1,785 1,325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

387 259 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

8,468 7,063 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

3,484 3,003 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

3,945 3,407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

29,023 24,470 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

2,947 2,350 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelaceae

Asphodelaceae

623 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

17,219 13,412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

167 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

309 243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

41 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

2,288 1,978 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ericaceae

Ericaceae

89 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

580 535 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geraniaceae

Geraniaceae

7,960 6,539 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gesneriaceae

Gesneriaceae

845 594 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haemodoraceae

Haemodoraceae

598 419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hydrangeaceae

Hydrangeaceae

20,048 17,428 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

99 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

1,012 574 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtaceae

Myrtaceae

2,599 1,960 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Onagraceae

Onagraceae

510 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantaginaceae

Plantaginaceae

19,639 16,719 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Primulaceae

Primulaceae

280 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Proteaceae

Proteaceae

1,584 1,307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae

Ranunculaceae

89 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae

Rosaceae

814 572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rutaceae

Rutaceae

8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

261 178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae

Solanaceae

1,010 802 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Strelitziaceae

Strelitziaceae

3,706 3,241 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Theaceae

Theaceae

10,493 8,885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vitaceae

Vitaceae

111 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zamiaceae

Zamiaceae

267 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ