ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch LC

 
Betulaceae 1,069 727 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula

Alnus firma Siebold & Zucc. DD

 
Betulaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus firma
Alnus firma
Alnus firma
Alnus firma

Alnus hirsuta (Spach) Rupr. LC

 
Betulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alnus hirsuta

Alnus japonica (Thunb.) Steud. LC

 
Betulaceae 206 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica

Alnus maximowiczii Callier DD

 
Betulaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Alnus maximowiczii
Alnus maximowiczii
Alnus maximowiczii

Alnus pendula Matsum. LC

 
Betulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Alnus pendula