ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Betula chichibuensis H.Hara CR

 
Betulaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula chichibuensis
Betula chichibuensis
Betula chichibuensis
Betula chichibuensis

Betula ermanii Cham. LC

 
Betulaceae 68 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula ermanii
Betula ermanii
Betula ermanii
Betula ermanii

Betula globispica Shirai NT

 
Betulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Betula globispica

Betula grossa Siebold & Zucc. LC

 
Betulaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula grossa
Betula grossa
Betula grossa
Betula grossa

Betula maximowicziana Regel LC

 
Betulaceae 37 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula maximowicziana
Betula maximowicziana
Betula maximowicziana
Betula maximowicziana

Betula pendula Roth LC

 
Betulaceae 9,087 6,330 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

Betula schmidtii Regel LC

 
Betulaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula schmidtii
Betula schmidtii
Betula schmidtii