മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Erigeron bonariensis L.

 
Asteraceae 831 558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis

Erigeron canadensis L.

 
Asteraceae 6,086 4,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis

Erigeron karvinskianus DC.

 
Asteraceae 2,185 1,712 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus

Erigeron philadelphicus L.

 
Asteraceae 1,514 1,257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus
Erigeron philadelphicus