ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 1003 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 61 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 157 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 2376 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia catechu (L.f.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 842 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia muricata (L.) Willd. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nilotica (L.) Delile 162 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pennata (L.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha australis L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha caturus Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha grandis Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 769 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1542 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22933 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Acrotrema costatum Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne glomerata (Blume) Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne malaccensis Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne pruinosa Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia penangiana (Wall. ex G.Don) W.J.de Wilde 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adinandra integerrima T.Anderson ex Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeginetia indica L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 104 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack 716 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis borneensis Warb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A.Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis labillardierei Warb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 84 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 683 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides (L.) L. 518 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2271 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia argentea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia elaeagnoidea (A.Juss.) Benth. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia exstipulata (Griff.) W.Theob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia leucophylla King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia malaccensis (Ridl.) Pannell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odoratissima Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia rubiginosa (Hiern) Pannell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 4703 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema marantifolium Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 8826 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus excelsa Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms 62 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium nobile (C.B.Clarke) Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia acle (Blanco) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia carbonaria Britton 51 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 830 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia splendens Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccana (L.) Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2685 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 85 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 4129 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1745 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 3283 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus nepalensis D.Don 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 1629 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 7674 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia excelsa (Fenzl) Reissek ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alphonsea maingayi Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia mutica Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia officinarum Hance 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1184 ചിത്രങ്ങൾ
Alseodaphne bancana Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alseodaphne intermedia Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustifolia Wall. ex A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustiloba Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1407 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) Sm. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 115 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2782 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 764 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 944 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum aromaticum Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum subulatum Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum villosum Lour. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus konjac K.Koch 165 ചിത്രങ്ങൾ
Amydrium zippelianum (Schott) Nicolson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1896 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (Wright) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees 101 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gayanus Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1776 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 74 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisophyllea disticha (Jack) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anisophyllea griffithii Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera megistocarpa Slooten 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 34 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 827 ചിത്രങ്ങൾ
Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 667 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1264 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma coriaceum Tul. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma cuspidatum Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma montanum Blume 28 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma neurocarpum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe cuspidata (Blume) Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe philippinensis Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1398 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa benthamiana Hook.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa frutescens Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa nervosa Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa symplocoides (Hook.f.) Gage 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria cumingiana (Decne.) Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria malaccensis Lam. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis glabrata Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 617 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Mudie 56 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria hunsteinii K.Schum. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron globosum (Blume) I.C.Nielsen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 7435 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 732 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia humilis Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea (Poir.) Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Areca vestiaria Giseke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 195 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tagala Cham. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 1512 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 22 ചിത്രങ്ങൾ
Artanema longifolium (L.) Vatke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 1437 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13191 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 335 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus anisophyllus Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus fulvicortex F.M.Jarrett 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus kemando Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lanceifolius Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lowii King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus nitidus Trécul 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco 13 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus rigidus Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus treculianus Elmer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2296 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1966 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2310 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 1170 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea cohune Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) R.M.King & H.Rob. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia officinalis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla pinnata R. Br. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea minor Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea parviflora (Müll.Arg.) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea polyneura Hook.f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea ramiflora Lour. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea reticulata Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea sumatrana (Miq.) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia citriodora F.Muell. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa blumeana Schult.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tulda Roxb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Baphia nitida Lodd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 935 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 558 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia macrocarpa Hassk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia bidentata Jack 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 1230 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia scandens L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia semibifida Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia vahlii Wight & Arn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 2202 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 291 ചിത്രങ്ങൾ
Belamcanda chinensis (L.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bertholletia excelsa Bonpl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 6568 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa indica (Bedd.) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa paniculata Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1123 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2136 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 809 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum sensitivum (L.) DC. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 836 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea balsamifera (L.) DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Blumeodendron tokbrai (Blume) Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria macrophylla Hornem. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 13935 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea macrophylla Griff. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria brizantha (A.Rich.) Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 690 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 7013 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) K.Koch 95 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6495 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2181 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia stipularis (L.) Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia tomentosa Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia luzonica (Blanco) Bureau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 1307 ചിത്രങ്ങൾ
Brucea javanica (L.) Merr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 342 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum proliferum Bowie ex Hook. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Buchanania arborescens (Blume) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Butea monosperma (Lam.) Taub. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus rolfei S.Vidal 7 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia crista L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 221 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia sappan L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 133 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 14 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus manan Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus marginatus (Blume) Mart. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus viminalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus wailong S.J.Pei & S.Y.Chen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya atropurpurea (Wall.) Schot 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa arborea Roxb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa candicans (Burm.f.) Hochr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa formosana Rolfe 19 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum calaba L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum ferrugineum Ridl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum lanigerum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum macrocarpum Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum neoebudicum Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum pulcherrimum Wall. ex Choisy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum rigidum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum rubiginosum M.R.Hend. & Wyatt-Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum rufigemmatum Hend. & Wyatt-Sm. ex P.F.Stevens 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum sundaicum P.F.Stevens 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum tetrapterum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum teysmannii Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) Dryand. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) Dryand. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 404 ചിത്രങ്ങൾ
Campnosperma auriculatum (Blume) Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campnosperma squamatum Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 315 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium album (Lour.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium asperum Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium littorale Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium odontophyllum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium patentinervium Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium pilosum A.W.Benn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9131 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4309 ചിത്രങ്ങൾ
Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Canthium horridum Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis micracantha DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sepiaria L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 2592 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis zeylanica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9189 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Carallia brachiata (Lour.) Merr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa procera DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 822 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3541 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 1401 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Carmona retusa (Vahl) Masam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota maxima Blume ex Mart. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota no Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa edulis La Llave 61 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia auriculata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 1267 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia obtusifolia L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 10695 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis megacarpa Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis motleyana King 3 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis nephelioides King ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis schefferiana Hance 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis tungurrut (Blume) A.DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis wallichii King ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castilla elastica Cerv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber ex Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina junghuhniana Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 6583 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia trifolia (L.) Domin 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus paniculatus Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis luzonica Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis paniculata (Endl.) Planch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis philippensis Blanco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis tetrandra Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 519 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema macrocarpum Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pascuorum Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera odollam Gaertn. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Ceriops decandra (Griff.) W.Theob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 1387 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 93 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 163 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista pumila (Lam.) K.Larsen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus ramiflorus Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chisocheton patens Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chisocheton pentandrus (Blanco) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 85 ചിത്രങ്ങൾ
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston 7 ചിത്രങ്ങൾ
Christia obcordata (Poir.) Bakh.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium barometz (L.) J.Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 4816 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17358 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona pubescens Vahl 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum burmanni (Nees & T.Nees) Blume 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 760 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum cassia (L.) J.Presl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum japonicum Siebold ex Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum javanicum Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 405 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus repens Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wijnands 3 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1542 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, orth. var. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Osbeck 4394 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus macroptera Montrouz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus paradisi Macfad. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1794 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 3266 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena anisata (Willd.) Hook.f. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena excavata Burm.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistanthus sumatranus (Miq.) Müll.Arg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis smilacifolia Wall. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome chelidonii L.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 140 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia minor L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 574 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1530 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus laurifolius DC. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1764 ചിത്രങ്ങൾ
Codariocalyx gyroides (Link) Hassk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coelostegia borneensis Becc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea stenophylla G.Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2961 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia gigantea (Blume) Hook.f. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2288 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 32 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 587 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 159 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum glaucum Korth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum maingayi Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 1014 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 1053 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum latifolium L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria laburnifolia L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 83 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 287 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 107 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crypteronia griffithii C.B.Clarke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crypteronia paniculata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya ferrea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya impressa Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya rugulosa Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1817 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2879 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 3751 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1634 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4167 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen corylifolium (L.) Medik. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo orchioides Gaertn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aeruginosa Roxb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 891 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zanthorrhiza Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 145 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta australis R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis axillaris (L.) D.Don ex Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis cristata (L.) D.Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas rumphii Miq. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas siamensis Miq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium ensifolium (L.) Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 693 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon martini (Roxb.) W.Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 2235 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2624 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1768 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon nlemfuensis Vanderyst 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra ramiflora L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L. 980 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus digitatus Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus imbricatus Retz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 956 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 605 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtococcum patens (L.) A.Camus 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 233 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes costata (A.W.Benn.) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes laxa (A.W.Benn.) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes rostrata (Blume) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes rugosa (Blume) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Daemonorops robusta Warb. ex Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia sissoo DC. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11322 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 21014 ചിത്രങ്ങൾ
Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam. 1170 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crumenatum Sw. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 2095 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus asper (Schult.) Backer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 150 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus latiflorus Munro 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide latifolia (Gaudich.) Chew 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide sinuata (Blume) Chew 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dentella repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Derris elliptica (Wall.)Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium gangeticum (L.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum DC. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium velutinum (Willd.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmos chinensis Lour. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium indum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium platysepalum Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) DC. 452 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dichroa febrifuga Lour. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 6763 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 104 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria milanjiana (Rendle) Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia borneensis Hoogland 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia grandifolia Wall. ex Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia pentagyna Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia philippinensis Rolfe 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia reticulata King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea deltoidea Wall. ex Griseb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hispida Dennst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros areolata King & Gamble 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros blancoi A.DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros buxifolia (Blume) Hiern 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros celebica Bakh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros decandra Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros diepenhorstii Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros ebenum J.Koenig ex Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 3225 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lanceifolia Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros maingayi (Hiern) Bakh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros maritima Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros styraciformis King & Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey 42 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteris conjugata Reinw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus cornutus Dyer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus costulatus Slooten 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus elongatus Korth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus hasseltii Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus kerrii King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus oblongifolius Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus retusus Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus sublamellatus Foxw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia bengalensis Colebr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia imbricata (Blume) Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia major (Vahl) Merr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia nummularia R.Br. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 831 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim 47 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera peltata Thunb. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Dryobalanops oblongifolia Dyer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes pendula Ridl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Duabanga grandiflora (DC.) Walp. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Durio grandiflorus (Mast.) Kosterm. & Soegeng 1 ചിത്രങ്ങൾ
Durio kutejensis (Hassk.) Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Durio singaporensis Ridl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Durio testudinarius Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Dyera costulata (Miq.) Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum flavescens Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum gaudichaudianum (A.Juss.) Miq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum parasiticum (Osbeck) Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 169 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1627 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta alba Forssk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 917 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia philippinensis A.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1259 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus angustifolius Blume 37 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus floribundus Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus grandiflorus Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus mastersii King 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus nitidus Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus rugosus Roxb. ex G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus stipularis Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 171 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus scaber L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton 144 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Embelia ribes Burm.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Endospermum diadenum (Miq.) Airy Shaw 2 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Enydra fluctuans DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1984 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zucc.) Trotter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolia (Link ex Wolf) Less. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 8136 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon truncatum Buch.-Ham. ex Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriosema chinense Vogel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca sativa Mill. 885 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina stricta Roxb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum coca Lam. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum novogranatense (D.Morris) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 820 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera hemisphaerica (Blume) R.M.Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus alba Reinw. ex Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 1292 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 94 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus grandis W.Hill 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eucommia ulmoides Oliv. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1742 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium chinense L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia antiquorum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atoto G.Forst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 268 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 917 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya acuminata DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eurycoma longifolia Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe oleracea Mart. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis Lour. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 4358 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea crenulata Maingay ex C.B.Clarke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea fragrans Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Faidherbia albida (Delile) A.Chev. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Falcatifolium falciforme (Parl.) de Laub. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 163 ചിത്രങ്ങൾ
Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis 16 ചിത്രങ്ങൾ
Feroniella lucida (Scheff.) Swingle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula assa-foetida L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume 245 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus auriculata Lour. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 5768 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus callosa Willd. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus dammaropsis Diels 59 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus deltoidea Jack 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4471 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fistulosa Reinw. ex Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fulva Reinw. ex Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hesperidiiformis King 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hispida L.f. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus kerkhovenii Koord. & Valeton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lamponga Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 2746 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus minahassae (Teijsm. & Vriese) Miq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus montana Burm.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus padana Burm.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pseudopalma Blanco 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1407 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pungens Reinw. ex Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus racemosa L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus retusa L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus robusta Corner 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rumphii Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sagittata Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus septica Burm.f. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus tinctoria G.Forst. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ulmifolia Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus variegata Blume 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virens Aiton 128 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virgata Reinw. ex Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Flindersia schottiana F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Floscopa scandens Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 8676 ചിത്രങ്ങൾ
Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry & H H.Thomas 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 670 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9698 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus griffithii C.B.Clarke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Galearia fulva (Tul.) Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2676 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia binucao (Blanco) Choisy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia cochinchinensis (Lour.) Choisy 36 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia griffithii T.Anderson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia maingayi Hook.f. ex T.Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia morella (Gaertn.) Desr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia nervosa Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia carinata Wall. ex Roxb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1315 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia tubifera Wall. ex Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Gigantochloa atter (Hassk.) Kurz 6 ചിത്രങ്ങൾ
Girardinia diversifolia (Link) Friis 33 ചിത്രങ്ങൾ
Gironniera nervosa Planch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gironniera subaequalis Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia sinensis Lam. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 7867 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.)Walp. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Globba marantina L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Globba pendula Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glochidion rubrum Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 803 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta aptera (King) Ding Hou 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta renghas L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta wallichii (Hook.f.) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 1883 ചിത്രങ്ങൾ
Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina asiatica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum gnemon L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Gonystylus confusus Airy Shaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gonystylus maingayi Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Grammatophyllum scriptum (L.) Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Grammatophyllum speciosum Blume 66 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea baileyana McGill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea pteridifolia Knight 32 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1774 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia laevigata Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa koelreuteria (Blanco) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa pleuropteris (Blume) Radlk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa pubescens (Zoll. & Moritzi) Radlk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. 526 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnacranthera bancana (Miq.) J.Sinclair 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnacranthera forbesii (King) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma nobile (Whitmore) L.A.S.Johnson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma rumphianum (Miq.) L.A.S.Johnson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma sumatranum (Jungh. ex de Vriese) L.A.S.Johnson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura procumbens (Lour.) Merr. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura pseudochina (L.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia arborea (Blanco) Radlk. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia cupanioides Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 754 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium longicornutum Griff. ex Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13548 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 6261 ചിത്രങ്ങൾ
Helicia petiolaris Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia indica Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres isora L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 482 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis arifolia (Burm. f.) T. Moore 89 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera borneensis (Merr.) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera elata Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 33 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera simplicifolia (Mast.) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (J.Presl) Kubitzki 26 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Heynea trijuga Roxb. ex Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 407 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 897 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 17085 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 18182 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 452 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 123 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don 40 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax 11 ചിത്രങ്ങൾ
Homalomena philippinensis Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Homonoia riparia Lour. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea griffithii Kurz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea mengarawan Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea odorata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea pubescens Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 7648 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia crassifolia (Hook.f. & Thomson) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia polyspherula (Hook.f. ex King) J.Sinclair 2 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia sucosa Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb. 1201 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya australis R.Br. ex Traill 104 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya lacunosa Blume 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya multiflora Blume 16 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hydnophytum formicarum Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea zeylanica (L.) Vahl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hygroryza aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 1131 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum japonicum Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum monogynum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis brevipes Poit. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis spicigera Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex archboldiana Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cymosa Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium verum Hook.f. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1916 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens hawkeri W.Bull 132 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens platypetala Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera arrecta A.Rich. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera linnaei Ali 11 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera oblongifolia Forssk. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera zollingeriana Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Inocarpus fagifer (Parkinson) Fosberg 21 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia palembanica Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Inula helenium L. 1940 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2832 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 324 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 595 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-tigridis L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum rugosum Salisb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixonanthes icosandra Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ixonanthes reticulata Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 813 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3740 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 957 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 50 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum subtriplinerve Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Johannesteijsmannia altifrons (Rchb.f. & Zoll.) H.E.Moore 16 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 2496 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia procumbens L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia angustifolia Roscoe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia galanga L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla Haw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Kandelia candel (L.) Druce 4 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya anthotheca (Welw.) C.DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya grandifoliola C.DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya ivorensis A.Chev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desv.) A.Juss. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Kibatalia maingayi (Hook.f.) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Knema conferta (King) Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Knema malayana Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 542 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2691 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Lansium domesticum Corrêa 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 16822 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 425 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lasia spinosa (L.) Thwaites 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 10205 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don 251 ചിത്രങ്ങൾ
Leea indica (Burm. f.) Merr. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Leea rubra Blume ex Spreng. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D. Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 503 ചിത്രങ്ങൾ
Lepironia articulata (Retz.) Domin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes alata (Blume) Leenh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2356 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas aspera (Willd.) Link 156 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas lavandulifolia Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas zeylanica (L.) W.T.Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala rumphii Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Wurmb 27 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 38 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila aromatica (Lam.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila indica (L.) Druce 13 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila rugosa (Roth) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume 21 ചിത്രങ്ങൾ
Limonia acidissima Groff 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F.Muell. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3815 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia graveolens Kunth 41 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope graminifolia (L.) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus bennettii (Miq.) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus conocarpus (Oudem.) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus ewyckii (Korth.) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus sundaicus (Blume) Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea castanea Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea costalis (Nees) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea cubeba (Lour.) Pers. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea cylindrocarpa Gamble 13 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea elliptica Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea erectinervia Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea grandis (Nees) Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea maingayi Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea monopetala (Roxb.) Pers. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea robusta Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea umbellata (Lour.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona speciosa Kurz 73 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia angulata G.Forst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia chinensis Lour. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia zeylanica L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera acuminata Wall. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 7397 ചിത്രങ്ങൾ
Lophopetalum multinervium Ridl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lophopetalum wightianum Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lophostemon confertus (R.Br.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H.Hara 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 297 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera racemosa Willd. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 2142 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus mutabilis Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Luvunga sarmentosa Kurz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill. 3417 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium complanatum L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche 225 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga conifera (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga denticulata (Blume) Müll.Arg. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga gigantea (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga grandifolia (Blanco) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga hispida (Blume) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga hypoleuca (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga indica Wight 4 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga lowii King ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga triloba (Thunb.) Müll.Arg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner 30 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca cuneata (Blume) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca kingiana (Brace ex King & Gamble) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca korthalsii (Pierre ex Burck) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca laurifolia (King & Gamble) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca malaccensis (C.B.Clarke) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca motleyana (de Vriese) J.F.Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca sericea (Miq.) S.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maesa indica (Roxb.) A. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia elegans (Blume) H.Keng 1 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia kobus DC. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus barbatus Müll.Arg. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus repandus (Willd.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Malus domestica Borkh. 7184 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 474 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea siamensis T.Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera caesia Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera foetida Lour. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera griffithii Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 3909 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 766 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard 7 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 340 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Mastixia trichotoma Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria recutita L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis 128 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12868 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla crassifolia Blume 46 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel 65 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 259 ചിത്രങ്ങൾ
Melanochyla auriculata Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melanochyla caesia (Blume) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melanolepis multiglandulosa (Reinw. ex Blume) Rchb. & Zoll. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 7003 ചിത്രങ്ങൾ
Melicope elleryana (F. Muell.) T.G. Hartley 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 2577 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma lanceolata Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa axillaris (Benth.) Bakh.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 9749 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon caeruleum Jack 10 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon edule Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon floridum Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon lilacinum Zoll. & Moritzi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon paniculatum Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 2057 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia emarginata (Burm. f.) Hallier f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tridentata (L.) Hallier f. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 349 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mesua ferrea L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Metroxylon sagu Rottb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mezzettia parviflora Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Michelia champaca L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Microcos latifolia Burret 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia speluncae (L.) T. Moore 56 ചിത്രങ്ങൾ
Micromelum minutum Wight & Arn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 157 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2304 ചിത്രങ്ങൾ
Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 1323 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria hastata (L.) Solms 17 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora myristica (Gaertn.) Dunal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1210 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda umbellata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 1248 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 9111 ചിത്രങ്ങൾ
Morus australis Poir. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Morus macroura Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 5407 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mundulea sericea (Willd.)A.Chev. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 18 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 106 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1448 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 2174 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 18 ചിത്രങ്ങൾ
Musa textilis Née 20 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda glabra Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A.Rich. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica cinnamomea King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica iners Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica lowiana King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica maingayi Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecodia tuberosa Jack 12 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea officinalis (Pierre ex Pit.) Merr. & Chun 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea orientalis (L.) L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea subdita (Korth.) Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Neanotis hirsuta (L.f.) W.H.Lewis 7 ചിത്രങ്ങൾ
Neesia synandra Mast. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1391 ചിത്രങ്ങൾ
Neoscortechinia kingii (Hook.f.) Pax & K.Hoffm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium cuspidatum Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia oleracea Lour. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia aragoana Gaudich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1987 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 10034 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella sativa L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Norrisia malaccensis Gardner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nothaphoebe umbelliflora (Blume) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nothocnide repanda (Blume) Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 334 ചിത്രങ്ങൾ
Nypa fruticans Wurmb 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia elliptica Labill. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 7849 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe javanica (Blume) DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Olax psittacorum (Lam.) Vahl 71 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia umbellata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 14840 ചിത്രങ്ങൾ
Oncosperma horridum (Griff.) Scheff. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiorrhiza mungos L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orchidantha fimbriata Holttum 2 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 2949 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 15561 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 40 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza minuta J.Presl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7369 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2100 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tuberosa Molina 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1858 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium hexandrum (Griff.) Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium microphyllum King & Gamble 1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium obovatum (Griff.) Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium rostratum (Miq.) Burck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium xanthochymum (de Vriese) Pierre ex Burck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus amaryllifolius Roxb. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus krauelianus K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus leram Voigt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pangium edule Reinw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 835 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 10526 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 7775 ചിത്രങ്ങൾ
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen 206 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari oblongifolia Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Parishia maingayi Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia speciosa Hassk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia timoriana (DC.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora biflora Lam. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2528 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 994 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora incarnata L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mixta L.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L. 4760 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cupana Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia tomentosa Steud. 2417 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta indica L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Payena lucida A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Payena obscura Burck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pellacalyx saccardianus Scort. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.)K.Heyne 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum glaucum (L.) R.Br. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum polystachion (L.) Schult. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Pentace triptera Mast. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pentadesma butyracea Sabine 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaspadon motleyi Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 495 ചിത്രങ്ങൾ
Perilla frutescens (L.) Britton 1698 ചിത്രങ്ങൾ
Peristrophe bivalvis (L.) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Peronema canescens Jack 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 5691 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria barbata (L.) H.Hara 6 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 406 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria minor (Huds.) Opiz 220 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria odorata (Lour.) Soják 4 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria perfoliata (L.) H.Gross 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria tinctoria (Aiton) H.Gross 9 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Phaleria capitata Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 2022 ചിത്രങ്ങൾ
Phoebe grandis (Nees) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phoebe lanceolata (Nees) Nees 26 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1660 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix loureiroi Kunth 23 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix paludosa Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst. 1768 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4776 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 1016 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 195 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus maderaspatensis L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus reticulatus Poir. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodium elegans (Lour.) Desv. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodium pulchellum (L.) Desv. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière 617 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis minima L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 2470 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca acinosa Roxb. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 15107 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dodecandra L'Hér. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca esculenta Van Houtte 124 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Picria fel-terrae Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pigafetta filaris (Giseke) Becc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea glaberrima (Blume) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1767 ചിത്രങ്ങൾ
Pimelodendron griffithianum (Müll.Arg.) Benth. ex Hook.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore 64 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pinanga insignis Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus kesiya Royle ex Gordon 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus merkusii Jungh. & de Vriese 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Piper longum L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Piper methysticum G.Forst. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Piper retrofractum Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R. Br. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia umbellifera (J.R. Forst. & G. Forst.) Seem. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 747 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 3700 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum resiniferum Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 112 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago asiatica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 11853 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 7983 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago ovata Forssk. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. 911 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 3346 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 3249 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus barbatus Andrews 1301 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 11026 ചിത്രങ്ങൾ
Pleocnemia irregularis (C. Presl) Holttum 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ploiarium alternifolium (Vahl) Melch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea indica (L.) Less. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus neriifolius D.Don 48 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus rumphii Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon auricularius (L.) Hassk. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon benghalensis (Burm.f.) Kuntze 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon plectranthoides Desf. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia cinnamomea Hook.f. & Thomson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites 426 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia rumphii (Blume ex Hensch.) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala sibirica L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 4034 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 587 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 763 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre 487 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 9742 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla indica (Jacks.) Th.Wolf 739 ചിത്രങ്ങൾ
Pothos scandens L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 151 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 45 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Premna odorata Blanco 4 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis cineraria (L.) Druce 23 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus armeniaca L. 3805 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 12825 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 7197 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus salicina Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium friedrichsthalianum (O.Berg) Nied. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 2475 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5191 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus indicus Willd. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum diversifolium Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pterygota alata (Roxb.) R.Br. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria montana (Lour.) Merr. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 9904 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus pashia Buch.-Ham. ex D.Don 200 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai 98 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus ussuriensis Maxim. ex Rupr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea funebris (La Llave) Vischer 30 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia indica (Gaertn.) Noot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Rafflesia hasseltii Suringar 2 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1589 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz 60 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia sumatrana Jack 7 ചിത്രങ്ങൾ
Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphidophora korthalsii Schott 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rheum palmatum L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora apiculata Blume 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodamnia cinerea Jack 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron fallacinum Sleumer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron konori Becc. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron macgregoriae F.Muell. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron vidalii Rolfe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Rhopaloblaste ceramica (Miq.) Burret 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus chinensis Mill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus succedanea L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 8247 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa dubia (Pers.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 110 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa luciae Franch. & Rochebr. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 14002 ചിത്രങ്ങൾ
Rotula aquatica Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea minor (Gaertn.) Alston 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ellipticus Sm. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus fraxinifolius Poir. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus niveus Thunb. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pectinellus Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 4916 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8688 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex hydrolapathum Huds. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex nepalensis Spreng. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 1437 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex rugosus Campd. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sagittatus Thunb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex vesicarius L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Rungia klossii S.Moore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta angustifolia Pers. 831 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta chalepensis L. 889 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 729 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria guayanensis Kunth 33 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca affinis Griff. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss 47 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia hispanica L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 8751 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia plebeia R.Br. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.)Merr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus javanica Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum beccarianum Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum album L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria apiculata A.W.Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria laevigata Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria rubiginosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria tomentosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus rarak DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium sebiferum (L.) Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca declinata Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca thaipingensis Prain 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L. 767 ചിത്രങ്ങൾ
Saurauia napaulensis DC. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Sauropus androgynus (L.) Merr. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga stolonifera Curtis 577 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K.Heyne 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) G.Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heptaphylla (L.) Frodin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heterophylla (Wall. ex G.Don) Harms 7 ചിത്രങ്ങൾ
Schinopsis balansae Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. & Moritzi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schismatoglottis wallichii Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea dichotoma (L.) J. Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Schizostachyum brachycladum (Kurz) Kurz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scindapsus hederaceus Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpodendron ghaeri (Gaertn.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria levis Retz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria sumatrensis Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzonera hispanica L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Scurrula parasitica L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria indica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Secale cereale L. 2792 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Selliguea feei Bory 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Senna didymobotrya (Fresen.)H.S.Irwin & Barneby 33 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 732 ചിത്രങ്ങൾ
Senna septemtrionalis (Viv.) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.)H.S.Irwin & Barneby 54 ചിത്രങ്ങൾ
Senna sophera (L.) Roxb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby 134 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes grandiflora Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum orientale L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.Wight 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania cannabina (Retz.) Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Pers. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania rostrata Bremek. & Oberm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf 32 ചിത്രങ്ങൾ
Shibataea kumasasa (Steud.) Makino 6 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea acuminata Dyer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea assamica Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea bracteolata Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea curtisii Dyer ex King 4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea gibbosa Brandis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea kunstleri King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea leprosula Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea macroptera Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea materialis Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea multiflora (Burck) Symington 7 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea parvifolia Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea pauciflora King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea platycarpa F.Heim 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea roxburghii G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Simmondsia chinensis (Link) C.K. Schneid. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 3950 ചിത്രങ്ങൾ
Sindora coriacea (Baker) Prain 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sindora supa Merr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax china L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax zeylanica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4428 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum erianthum D. Don 97 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum macrocarpon L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 2127 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum muricatum Aiton 217 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 10288 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum quitoense Lam. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum trilobatum L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 6815 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum violaceum Ortega 39 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago virgaurea L. 5196 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 9916 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus (L.) L. 3280 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus wightianus DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia alba Sm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum commutatum Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus indicus L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Spinacia oleracea L. 875 ചിത്രങ്ങൾ
Spinifex littoreus (Burm.f.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias cytherea Sonn. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias pinnata (L. f.) Kurz 22 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 827 ചിത്രങ്ങൾ
Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Stemonurus scorpioides Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stenochlaena palustris (Burm. f.) Bedd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 313 ചിത്രങ്ങൾ
Stephania japonica (Thunb.) Miers 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia ceramica R. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia cordata Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia edelfeltii F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia macrophylla Vent. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia parviflora Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia rubiginosa Vent. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum chelonoides (L.f.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G.Don) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni 286 ചിത്രങ്ങൾ
Stichoneuron caudatum Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus asper Lour. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus elongatus (Miq.) Corner 3 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus ilicifolius (Vidal) Corner 8 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 101 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Strombosia ceylanica Gardner 13 ചിത്രങ്ങൾ
Strombosia javanica Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos nux-vomica L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 46 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes scabra Vogel 21 ചിത്രങ്ങൾ
Styphnolobium japonicum (L.) Schott 861 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda maritima (L.) Dumort. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada glomerulata (Blume) Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 35 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 14378 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell 85 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium adelphicum Diels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 57 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 86 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium chloranthum (Duthie) Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 805 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium curranii (C.B.Rob.) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium duthieanum (King) Masam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium grande (Wight) Walp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 966 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 478 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium muelleri (Miq.) Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium nigricans (King) Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium papillosum (Duthie) Merr. & L.M.Perry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium polyanthum (Wight) Walp. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pyrifolium (Blume) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 313 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium zeylanicum (L.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana corymbosa Roxb. ex Wall. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1470 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana macrocarpa Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Lam. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca chantrieri André 149 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca integrifolia Ker Gawl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 75 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum triangulare (Jacq.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus sumatrana (Miq.) de Laub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 3654 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Teijsmanniodendron coriaceum (C.B.Clarke) Kosterm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia candida (Roxb.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Baker 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia villosa (L.) Pers. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1715 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia chebula Retz. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia ivorensis A.Chev. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia kaernbachii Warb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia myriocarpa Van Heurck & Müll. Arg. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia subspathulata King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia superba Engl. & Diels 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Sprague 28 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera sarmentosa (L.) Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera scandens (L.) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 241 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrastigma leucostaphylum (Dennst.) Alston 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thaumatococcus daniellii (Benn.) Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 847 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 681 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 7457 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsostachys siamensis Gamble 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 51 ചിത്രങ്ങൾ
Timonius belensis Merr. & L.M.Perry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Timonius flavescens (Jacq.) Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Timonius longitubus Merr. & L.M.Perry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 835 ചിത്രങ്ങൾ
Toddalia asiatica (L.) Lam. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Toona ciliata M.Roem. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Toona sinensis (Juss.) M.Roem. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia argentea L. f. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Trachyspermum ammi (L.) Sprague 11 ചിത്രങ്ങൾ
Trapa natans L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Trema cannabina Lour. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 145 ചിത്രങ്ങൾ
Trevesia burckii Boerl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 464 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1589 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma indicum (L.) Lehm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes kirilowii Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens (L.) L. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 9851 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium semipilosum Fresen. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella foenum-graecum L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 23 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis merguensis (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis obovata (Benn.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tristiropsis ferruginea Leenh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 20230 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum turgidum L. 1138 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tylophora indica (Burm. f.) Merr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium roxburghii Schott 14 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium trilobatum (L.) Schott 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ullucus tuberosus Caldas 3 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy 10 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria purpurea Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella locusta (L.) Laterr. 3866 ചിത്രങ്ങൾ
Vallaris solanacea (Roth) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria natans (Lour.) H.Hara 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews 242 ചിത്രങ്ങൾ
Vatica maingayi Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 5717 ചിത്രങ്ങൾ
Vetiveria zizanioides (L.) Nash 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 3683 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna trilobata (L.) Verdc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 11771 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex altissima L.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex glabrata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex parviflora A.Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pinnata L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis flexuosa Thunb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 10378 ചിത്രങ്ങൾ
Voacanga globosa (Blanco) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Walsura robusta Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula periplocifolia (L.) Thwaites 5 ചിത്രങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz 36 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia tinctoria R.Br. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 3898 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum ellipticum Korth. ex Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum eurhynchum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum flavescens Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum griffithii Hook.f. ex A.W.Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum obscurum A.W.Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum stipitatum A.W.Benn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum vitellinum (Blume) D.Dietr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus granatum J.Koenig 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia caudata Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia fusca Maingay ex Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia magna Maingay ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia malayana Hook.f. & Thomson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum armatum DC. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum myriacanthum Wall. ex Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23309 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber spectabile Griff. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus oenopolia (L.) Mill. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ