ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 748 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 99 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1792 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia muricata (L.) Willd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nilotica (L.) Delile 99 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pennata (L.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha australis L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha grandis Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20927 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acrotrema costatum Jack 9 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 61 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack 392 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 8 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A.Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 422 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides (L.) L. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia argentea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 3507 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema marantifolium Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6629 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus excelsa Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia carbonaria Britton 28 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccana (L.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1968 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 47 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 3325 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 2507 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus nepalensis D.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 976 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6620 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia excelsa (Fenzl) Reissek ex Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia officinarum Hance 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 798 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustifolia Wall. ex A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustiloba Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don 14 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 909 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) Sm. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 59 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1952 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum villosum Lour. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus konjac K.Koch 75 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (Wright) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees 51 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1357 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 19 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 468 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe cuspidata (Blume) Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe philippinensis Planch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1074 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria cumingiana (Decne.) Ridl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria malaccensis Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis glabrata Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Mudie 45 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria hunsteinii K.Schum. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5499 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 528 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea (Poir.) Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Areca vestiaria Giseke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 135 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tagala Cham. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artanema longifolium (L.) Vatke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1602 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10146 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 171 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus nitidus Trécul 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco 5 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus treculianus Elmer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1512 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 815 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea cohune Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) R.M.King & H.Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia officinalis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla pinnata R. Br. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea ramiflora Lour. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia citriodora F.Muell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 38 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa blumeana Schult.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tulda Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro 32 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Baphia nitida Lodd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 420 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia macrocarpa Hassk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia scandens L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia semibifida Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia vahlii Wight & Arn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1827 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 160 ചിത്രങ്ങൾ
Belamcanda chinensis (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Bertholletia excelsa Bonpl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 3465 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa indica (Bedd.) Ding Hou 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum sensitivum (L.) DC. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea balsamifera (L.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria macrophylla Hornem. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 10743 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria brizantha (A.Rich.) Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5073 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) K.Koch 69 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4602 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1605 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia tomentosa Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia luzonica (Blanco) Bureau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 459 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum proliferum Bowie ex Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Buchanania arborescens (Blume) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Butea monosperma (Lam.) Taub. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus rolfei S.Vidal 5 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia crista L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 181 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1654 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia sappan L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus manan Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus marginatus (Blume) Mart. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus viminalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya atropurpurea (Wall.) Schot 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa candicans (Burm.f.) Hochr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa formosana Rolfe 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum calaba L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum neoebudicum Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium caeruleum (Benth.) C. Wright 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) Dryand. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) Dryand. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 300 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 263 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium album (Lour.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium asperum Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium odontophyllum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7401 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3583 ചിത്രങ്ങൾ
Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canthium horridum Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis micracantha DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sepiaria L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 1807 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis zeylanica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7197 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carallia brachiata (Lour.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa procera DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2513 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 852 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Carmona retusa (Vahl) Masam. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 486 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota maxima Blume ex Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota no Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa edulis La Llave 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia auriculata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia obtusifolia L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 7949 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis motleyana King 3 ചിത്രങ്ങൾ
Castilla elastica Cerv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 942 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber ex Spreng. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina junghuhniana Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5045 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia trifolia (L.) Domin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus paniculatus Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis luzonica Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis paniculata (Endl.) Planch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis philippensis Blanco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pascuorum Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera odollam Gaertn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ceriops decandra (Griff.) W.Theob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista pumila (Lam.) K.Larsen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus ramiflorus Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Christia obcordata (Poir.) Bakh.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium barometz (L.) J.Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 1729 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15775 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona pubescens Vahl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum burmanni (Nees & T.Nees) Blume 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 493 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum japonicum Siebold ex Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum javanicum Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 291 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus repens Lam. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wijnands 3 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, orth. var. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Osbeck 3284 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus macroptera Montrouz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus paradisi Macfad. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1194 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 2367 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena anisata (Willd.) Hook.f. ex Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome chelidonii L.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 87 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia minor L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 420 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1074 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus laurifolius DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1351 ചിത്രങ്ങൾ
Codariocalyx gyroides (Link) Hassk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coelostegia borneensis Becc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia gigantea (Blume) Hook.f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1115 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 281 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 92 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum glaucum Korth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum maingayi Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum latifolium L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria laburnifolia L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 187 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 50 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crypteronia paniculata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2231 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 2500 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3570 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen corylifolium (L.) Medik. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo orchioides Gaertn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aeruginosa Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zanthorrhiza Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 107 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta australis R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis axillaris (L.) D.Don ex Sweet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas rumphii Miq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas siamensis Miq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 418 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2008 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1253 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon nlemfuensis Vanderyst 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra ramiflora L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus digitatus Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus imbricatus Retz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 180 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Daemonorops robusta Warb. ex Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia sissoo DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8486 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18060 ചിത്രങ്ങൾ
Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam. 672 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crumenatum Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus asper (Schult.) Backer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 89 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide latifolia (Gaudich.) Chew 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide sinuata (Blume) Chew 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dentella repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Derris elliptica (Wall.)Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium gangeticum (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum DC. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Desmos chinensis Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) DC. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dichroa febrifuga Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5194 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria milanjiana (Rendle) Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia pentagyna Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia philippinensis Rolfe 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea deltoidea Wall. ex Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hispida Dennst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros areolata King & Gamble 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros blancoi A.DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros buxifolia (Blume) Hiern 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros decandra Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros ebenum J.Koenig ex Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 2320 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros maritima Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteris conjugata Reinw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus cornutus Dyer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus costulatus Slooten 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus hasseltii Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus kerrii King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus oblongifolius Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus retusus Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus sublamellatus Foxw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia major (Vahl) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia nummularia R.Br. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Dryobalanops oblongifolia Dyer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes pendula Ridl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Duabanga grandiflora (DC.) Walp. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Durio grandiflorus (Mast.) Kosterm. & Soegeng 1 ചിത്രങ്ങൾ
Durio kutejensis (Hassk.) Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Durio testudinarius Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Dyera costulata (Miq.) Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum gaudichaudianum (A.Juss.) Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum parasiticum (Osbeck) Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta alba Forssk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia philippinensis A.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 999 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus angustifolius Blume 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 86 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus scaber L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton 82 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Embelia ribes Burm.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1389 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolia (Link ex Wolf) Less. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5653 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon truncatum Buch.-Ham. ex Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca sativa Mill. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina stricta Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum coca Lam. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera hemisphaerica (Blume) R.M.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus alba Reinw. ex Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 806 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 50 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus grandis W.Hill 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucommia ulmoides Oliv. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atoto G.Forst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 191 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 725 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Eurycoma longifolia Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe oleracea Mart. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis Lour. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3149 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea crenulata Maingay ex C.B.Clarke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea fragrans Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Faidherbia albida (Delile) A.Chev. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Falcatifolium falciforme (Parl.) de Laub. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai 89 ചിത്രങ്ങൾ
Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis 10 ചിത്രങ്ങൾ
Feroniella lucida (Scheff.) Swingle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula assa-foetida L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume 165 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus auriculata Lour. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4700 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus callosa Willd. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus dammaropsis Diels 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus deltoidea Jack 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3213 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fistulosa Reinw. ex Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fulva Reinw. ex Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hispida L.f. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 1938 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus minahassae (Teijsm. & Vriese) Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus montana Burm.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pseudopalma Blanco 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus racemosa L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus retusa L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus robusta Corner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rumphii Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sagittata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus septica Burm.f. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus tinctoria G.Forst. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ulmifolia Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus variegata Blume 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virens Aiton 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virgata Reinw. ex Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Flindersia schottiana F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6901 ചിത്രങ്ങൾ
Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry & H H.Thomas 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 381 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8617 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus griffithii C.B.Clarke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2158 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia binucao (Blanco) Choisy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia cochinchinensis (Lour.) Choisy 10 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia morella (Gaertn.) Desr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 862 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Gigantochloa atter (Hassk.) Kurz 6 ചിത്രങ്ങൾ
Girardinia diversifolia (Link) Friis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gironniera subaequalis Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia sinensis Lam. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 5793 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.)Walp. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Globba marantina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Glochidion rubrum Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta renghas L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 848 ചിത്രങ്ങൾ
Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina asiatica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum gnemon L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Grammatophyllum scriptum (L.) Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Grammatophyllum speciosum Blume 50 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea pteridifolia Knight 19 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1219 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia laevigata Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa koelreuteria (Blanco) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma nobile (Whitmore) L.A.S.Johnson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma rumphianum (Miq.) L.A.S.Johnson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma sumatranum (Jungh. ex de Vriese) L.A.S.Johnson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura procumbens (Lour.) Merr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia arborea (Blanco) Radlk. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia cupanioides Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 526 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium longicornutum Griff. ex Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7656 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4884 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia indica Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres isora L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 334 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis arifolia (Burm. f.) T. Moore 31 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (J.Presl) Kubitzki 14 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 281 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 618 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13170 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 14350 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 112 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea griffithii Kurz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea odorata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea pubescens Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia polyspherula (Hook.f. ex King) J.Sinclair 2 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia sucosa Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb. 880 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya australis R.Br. ex Traill 38 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya lacunosa Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya multiflora Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea zeylanica (L.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hygroryza aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 797 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum monogynum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis brevipes Poit. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis spicigera Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium verum Hook.f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens hawkeri W.Bull 89 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens platypetala Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera arrecta A.Rich. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera linnaei Ali 4 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera oblongifolia Forssk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia palembanica Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Inula helenium L. 1443 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 275 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-tigridis L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum rugosum Salisb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3176 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 8 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum subtriplinerve Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Johannesteijsmannia altifrons (Rchb.f. & Zoll.) H.E.Moore 10 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1852 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia procumbens L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia galanga L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla Haw. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Kandelia candel (L.) Druce 4 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya anthotheca (Welw.) C.DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya grandifoliola C.DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya ivorensis A.Chev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desv.) A.Juss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 336 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1934 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13755 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 265 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lasia spinosa (L.) Thwaites 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 7930 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don 147 ചിത്രങ്ങൾ
Leea indica (Burm. f.) Merr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Leea rubra Blume ex Spreng. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D. Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Lepironia articulata (Retz.) Domin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes alata (Blume) Leenh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas aspera (Willd.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas lavandulifolia Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas zeylanica (L.) W.T.Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala rumphii Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Wurmb 18 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 10 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila indica (L.) Druce 12 ചിത്രങ്ങൾ
Limonia acidissima Groff 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F.Muell. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3334 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia graveolens Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope graminifolia (L.) Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea monopetala (Roxb.) Pers. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona speciosa Kurz 65 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia angulata G.Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia chinensis Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera acuminata Wall. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5759 ചിത്രങ്ങൾ
Lophopetalum wightianum Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lophostemon confertus (R.Br.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H.Hara 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 173 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera racemosa Willd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 1608 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus mutabilis Sweet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luvunga sarmentosa Kurz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill. 2324 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium complanatum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche 137 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga denticulata (Blume) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga gigantea (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga grandifolia (Blanco) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga indica Wight 3 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner 26 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Tiegh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca cuneata (Blume) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca laurifolia (King & Gamble) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maesa indica (Roxb.) A. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia kobus DC. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus barbatus Müll.Arg. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus repandus (Willd.) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Malus domestica Borkh. 4803 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 321 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea siamensis T.Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera caesia Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2935 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 553 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard 8 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 153 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria recutita L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis 36 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9054 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla crassifolia Blume 46 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel 32 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 176 ചിത്രങ്ങൾ
Melanolepis multiglandulosa (Reinw. ex Blume) Rchb. & Zoll. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5033 ചിത്രങ്ങൾ
Melicope elleryana (F. Muell.) T.G. Hartley 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa axillaris (Benth.) Bakh.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 7700 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon caeruleum Jack 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 1551 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia emarginata (Burm. f.) Hallier f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tridentata (L.) Hallier f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 302 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mesua ferrea L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Metroxylon sagu Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Michelia champaca L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia speluncae (L.) T. Moore 50 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 985 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria hastata (L.) Solms 5 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora myristica (Gaertn.) Dunal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 835 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda umbellata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 7301 ചിത്രങ്ങൾ
Morus australis Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Morus macroura Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 3674 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mundulea sericea (Willd.)A.Chev. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 68 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 922 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 1645 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 12 ചിത്രങ്ങൾ
Musa textilis Née 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda glabra Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A.Rich. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecodia tuberosa Jack 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea orientalis (L.) L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea subdita (Korth.) Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1012 ചിത്രങ്ങൾ
Neonauclea forsteri (Seem. ex Havil.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia oleracea Lour. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia aragoana Gaudich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 8132 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella sativa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nothocnide repanda (Blume) Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Nypa fruticans Wurmb 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia elliptica Labill. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6369 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe javanica (Blume) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Olax psittacorum (Lam.) Vahl 63 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia umbellata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6852 ചിത്രങ്ങൾ
Oncosperma horridum (Griff.) Scheff. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 1931 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 12686 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 25 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5852 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1587 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tuberosa Molina 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus amaryllifolius Roxb. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus krauelianus K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus leram Voigt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pangium edule Reinw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 9668 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 6038 ചിത്രങ്ങൾ
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen 68 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia speciosa Hassk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora antioquiensis H. Karst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora biflora Lam. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2461 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora incarnata L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mixta L.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L. 3614 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cupana Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia tomentosa Steud. 1644 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta indica L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.)K.Heyne 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum glaucum (L.) R.Br. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum polystachion (L.) Schult. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pentadesma butyracea Sabine 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaspadon motleyi Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 361 ചിത്രങ്ങൾ
Perilla frutescens (L.) Britton 1141 ചിത്രങ്ങൾ
Peronema canescens Jack 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4163 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 251 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria minor (Huds.) Opiz 144 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria odorata (Lour.) Soják 1 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria perfoliata (L.) H.Gross 3 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria tinctoria (Aiton) H.Gross 3 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 1231 ചിത്രങ്ങൾ
Phaleria capitata Jack 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1562 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix loureiroi Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3318 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 786 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 128 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus maderaspatensis L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus reticulatus Poir. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodium pulchellum (L.) Desv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière 372 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis minima L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca acinosa Roxb. 1298 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 12712 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dodecandra L'Hér. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca esculenta Van Houtte 64 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pigafetta filaris (Giseke) Becc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus kesiya Royle ex Gordon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus merkusii Jungh. & de Vriese 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper longum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Piper methysticum G.Forst. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Piper retrofractum Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R. Br. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia umbellifera (J.R. Forst. & G. Forst.) Seem. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 2112 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum resiniferum Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10284 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6175 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago ovata Forssk. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. 596 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 2288 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2372 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus barbatus Andrews 669 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 8302 ചിത്രങ്ങൾ
Pleocnemia irregularis (C. Presl) Holttum 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ploiarium alternifolium (Vahl) Melch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea indica (L.) Less. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus neriifolius D.Don 29 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus rumphii Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia cinnamomea Hook.f. & Thomson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites 263 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia rumphii (Blume ex Hensch.) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 3114 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 336 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 539 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre 315 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7071 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla indica (Jacks.) Th.Wolf 515 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 89 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 17 ചിത്രങ്ങൾ
Premna odorata Blanco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis cineraria (L.) Druce 6 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus armeniaca L. 2672 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 9570 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 4988 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus salicina Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium friedrichsthalianum (O.Berg) Nied. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1781 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4216 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus indicus Willd. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum diversifolium Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pterygota alata (Roxb.) R.Br. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria montana (Lour.) Merr. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 7577 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus pashia Buch.-Ham. ex D.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai 64 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus ussuriensis Maxim. ex Rupr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea funebris (La Llave) Vischer 28 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia indica (Gaertn.) Noot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Rafflesia hasseltii Suringar 2 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia sumatrana Jack 7 ചിത്രങ്ങൾ
Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphidophora korthalsii Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rheum palmatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora apiculata Blume 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron fallacinum Sleumer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron konori Becc. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron macgregoriae F.Muell. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron vidalii Rolfe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Rhopaloblaste ceramica (Miq.) Burret 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus chinensis Mill. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus succedanea L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6102 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa dubia (Pers.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 47 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa luciae Franch. & Rochebr. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 10803 ചിത്രങ്ങൾ
Rotula aquatica Lour. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea minor (Gaertn.) Alston 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ellipticus Sm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus fraxinifolius Poir. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus niveus Thunb. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pectinellus Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 3678 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex hydrolapathum Huds. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex nepalensis Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 973 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex rugosus Campd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sagittatus Thunb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex vesicarius L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Rungia klossii S.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta angustifolia Pers. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta chalepensis L. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria guayanensis Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca affinis Griff. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss 35 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia hispanica L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 6782 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.)Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus javanica Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum album L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium sebiferum (L.) Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca declinata Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca thaipingensis Prain 6 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Saurauia napaulensis DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sauropus androgynus (L.) Merr. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga stolonifera Curtis 434 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) G.Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heptaphylla (L.) Frodin 22 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heterophylla (Wall. ex G.Don) Harms 6 ചിത്രങ്ങൾ
Schinopsis balansae Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. & Moritzi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea dichotoma (L.) J. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schizostachyum brachycladum (Kurz) Kurz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpodendron ghaeri (Gaertn.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria levis Retz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria sumatrensis Retz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzonera hispanica L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Scurrula parasitica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Secale cereale L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Selliguea feei Bory 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Senna didymobotrya (Fresen.)H.S.Irwin & Barneby 11 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 426 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.)H.S.Irwin & Barneby 50 ചിത്രങ്ങൾ
Senna sophera (L.) Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby 43 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes grandiflora Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum orientale L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.Wight 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania cannabina (Retz.) Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Pers. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania rostrata Bremek. & Oberm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Shibataea kumasasa (Steud.) Makino 4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea acuminata Dyer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea assamica Dyer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea kunstleri King 1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea materialis Ridl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea multiflora (Burck) Symington 4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea roxburghii G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Simmondsia chinensis (Link) C.K. Schneid. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 2474 ചിത്രങ്ങൾ
Sindora supa Merr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax china L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3371 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum erianthum D. Don 72 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1610 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum muricatum Aiton 122 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 7158 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum quitoense Lam. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum trilobatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3636 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum violaceum Ortega 25 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago virgaurea L. 3964 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7923 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus (L.) L. 2312 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia alba Sm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1176 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum commutatum Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus indicus L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Spinacia oleracea L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias cytherea Sonn. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias pinnata (L. f.) Kurz 18 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 576 ചിത്രങ്ങൾ
Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Stenochlaena palustris (Burm. f.) Bedd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 205 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia ceramica R. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G.Don) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni 210 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus asper Lour. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus elongatus (Miq.) Corner 3 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus ilicifolius (Vidal) Corner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 86 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos nux-vomica L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes scabra Vogel 21 ചിത്രങ്ങൾ
Styphnolobium japonicum (L.) Schott 608 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda maritima (L.) Dumort. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada glomerulata (Blume) Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 20 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 11487 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell 50 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 43 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 68 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 555 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium curranii (C.B.Rob.) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium grande (Wight) Walp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 696 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 267 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium polyanthum (Wight) Walp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 248 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium zeylanicum (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana corymbosa Roxb. ex Wall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1034 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana macrocarpa Jack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca chantrieri André 93 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca integrifolia Ker Gawl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 52 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum triangulare (Jacq.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2531 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia candida (Roxb.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia villosa (L.) Pers. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1172 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia chebula Retz. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia ivorensis A.Chev. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia kaernbachii Warb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia myriocarpa Van Heurck & Müll. Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia superba Engl. & Diels 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Sprague 16 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera sarmentosa (L.) Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 196 ചിത്രങ്ങൾ
Thaumatococcus daniellii (Benn.) Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 508 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. 579 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 5952 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsostachys siamensis Gamble 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 606 ചിത്രങ്ങൾ
Toddalia asiatica (L.) Lam. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Toona ciliata M.Roem. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Toona sinensis (Juss.) M.Roem. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia argentea L. f. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Trachyspermum ammi (L.) Sprague 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trapa natans L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Trema cannabina Lour. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 140 ചിത്രങ്ങൾ
Trevesia burckii Boerl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 355 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1127 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma indicum (L.) Lehm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes kirilowii Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens (L.) L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 7943 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella foenum-graecum L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tristiropsis ferruginea Leenh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 2054 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum turgidum L. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tylophora indica (Burm. f.) Merr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium roxburghii Schott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium trilobatum (L.) Schott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy 10 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria purpurea Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria rufa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella locusta (L.) Laterr. 3051 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria natans (Lour.) H.Hara 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews 176 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 4296 ചിത്രങ്ങൾ
Vetiveria zizanioides (L.) Nash 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 2390 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L. 9497 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex altissima L.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex glabrata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex parviflora A.Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pinnata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 5833 ചിത്രങ്ങൾ
Voacanga globosa (Blanco) Merr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz 24 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia tinctoria R.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2750 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum eurhynchum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus granatum J.Koenig 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum armatum DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum myriacanthum Wall. ex Hook. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1575 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber spectabile Griff. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus oenopolia (L.) Mill. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ