ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench1301 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik.95 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik.192 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L.404 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet88 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet210 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik.2895 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth.25 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia confusa Merr.32 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd.1007 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd.1006 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd.262 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild.1052 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia muricata (L.) Willd.38 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nilotica (L.) Delile3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth.366 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha australis L.48 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha caturus Blume4 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha grandis Benth.1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f.1167 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L.292 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage34 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg.2280 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius L.61 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L.25124 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L.886 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume23 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L.635 ചിത്രങ്ങൾ
Acronychia pedunculata (L.) Miq.4 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L.272 ചിത്രങ്ങൾ
Acrotrema costatum Jack9 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne glomerata (Blume) Nees1 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne malaccensis Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Actinodaphne pruinosa Nees1 ചിത്രങ്ങൾ
Actinorhytis calapparia (Blume) H.Wendl. & Drude ex Scheff.1 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L.638 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L.290 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia penangiana (Wall. ex G.Don) W.J.de Wilde1 ചിത്രങ്ങൾ
Adinandra integerrima T.Anderson ex Dyer1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeginetia indica L.19 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa176 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss.5 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br.128 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack1138 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L.153 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L.46 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib8 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis borneensis Warb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A.Rich.6 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis labillardierei Warb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey172 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine1129 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L.580 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.530 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides (L.) L.743 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill.3096 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia argentea Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia elaeagnoidea (A.Juss.) Benth.109 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia exstipulata (Griff.) W.Theob.1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia lawii (Wight) C.J.Saldanha2 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia leucophylla King1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia malaccensis (Ridl.) Pannell1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour.41 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odoratissima Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia rubiginosa (Hiern) Pannell1 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott5813 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema marantifolium Blume16 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle11724 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus excelsa Roxb.15 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston5 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms78 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium nobile (C.B.Clarke) Harms1 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin17 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia acle (Blanco) Merr.4 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia carbonaria Britton59 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chinensis (Osbeck) Merr.13 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth.1244 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth.15 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia splendens Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg.4 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L.3416 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl203 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L.5092 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L.2353 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L.633 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L.1234 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L.4415 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng.1275 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud.453 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus nepalensis D.Don62 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq.567 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don2824 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill.348 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f.10401 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia excelsa (Fenzl) Reissek ex Benth.24 ചിത്രങ്ങൾ
Alphonsea maingayi Hook.f. & Thomson1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia elegans (C.Presl) K.Schum.2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd.54 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe7 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia mutica Roxb.4 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia officinarum Hance6 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.1859 ചിത്രങ്ങൾ
Alseodaphne bancana Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Alseodaphne intermedia Kosterm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustifolia Wall. ex A.DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia angustiloba Miq.9 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don29 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br.352 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze2044 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) Sm.253 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.338 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth147 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC.475 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC.202 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L.2209 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L.3558 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L.1056 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell.67 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L.1210 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L.1285 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L.976 ചിത്രങ്ങൾ
Amischotolype mollissima (Blume) Hassk.2 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia baccifera L.28 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum aromaticum Roxb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum subulatum Roxb.14 ചിത്രങ്ങൾ
Amomum villosum Lour.9 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus konjac K.Koch226 ചിത്രങ്ങൾ
Amydrium zippelianum (Schott) Nicolson1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L.1037 ചിത്രങ്ങൾ
Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn.10 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr.2837 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea javanica Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (Wright) DC.31 ചിത്രങ്ങൾ
Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees146 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gayanus Kunth4 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L.2473 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.59 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy17 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze91 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims7 ചിത്രങ്ങൾ
Anisophyllea disticha (Jack) Baill.3 ചിത്രങ്ങൾ
Anisophyllea griffithii Oliv.1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera megistocarpa Slooten1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz5 ചിത്രങ്ങൾ
Anneslea fragrans Wall.1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill.1061 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L.292 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad.243 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L.1462 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal43 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L.312 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L.1133 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis984 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.3044 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch.36 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng.16 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma coriaceum Tul.1 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma cuspidatum Müll.Arg.1 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn.4 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma montanum Blume32 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma neurocarpum Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe cuspidata (Blume) Planch.2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphananthe philippinensis Planch.4 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L.1890 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa benthamiana Hook.f.16 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa frutescens Blume6 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa nervosa Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Aporosa symplocoides (Hook.f.) Gage1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria cumingiana (Decne.) Ridl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilaria malaccensis Lam.8 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis glabrata Benth.11 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L.870 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.209 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook.1006 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Mudie87 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria hunsteinii K.Schum.21 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron globosum (Blume) I.C.Nielsen1 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen9 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L.9817 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims979 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb.206 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia humilis Vahl16 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea (Poir.) Roxb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L.322 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham.111 ചിത്രങ്ങൾ
Areca vestiaria Giseke30 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr.74 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga porphyrocarpa (Blume ex Mart.) H.E.Moore2 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L.1100 ചിത്രങ്ങൾ
Argusia argentea (L.f.) Heine7 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer257 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia tagala Cham.6 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.2158 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr.11 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari43 ചിത്രങ്ങൾ
Artanema longifolium (L.) Vatke1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L.3432 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia dracunculus L.2264 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L.16620 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg496 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus anisophyllus Miq.6 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume13 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus fulvicortex F.M.Jarrett1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam.1578 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr.69 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus kemando Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lanceifolius Roxb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lowii King1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus nitidus Trécul9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco13 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus rigidus Blume15 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus treculianus Elmer3 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L.2953 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L.2513 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.7 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L.3056 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd.54 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson1821 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea cohune Mart.30 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L.522 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L.1009 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh.190 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia officinalis L.4 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.210 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.92 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla pinnata R. Br.31 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea minor Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg.7 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea parviflora (Müll.Arg.) Müll.Arg.3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea polyneura Hook.f.12 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg.3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea ramiflora Lour.29 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea reticulata Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea sumatrana (Miq.) Müll.Arg.1 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia citriodora F.Muell.37 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst.197 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth82 ചിത്രങ്ങൾ
Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst.14 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss10 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa blumeana Schult.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult.172 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tulda Roxb.11 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro55 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad.340 ചിത്രങ്ങൾ
Baphia nitida Lodd.37 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch.1458 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L.699 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl.126 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L.118 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.70 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz803 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia macrocarpa Hassk.8 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng.61 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L.794 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench19 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L.183 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia bidentata Jack15 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L.2477 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia scandens L.2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia semibifida Roxb.9 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L.235 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia vahlii Wight & Arn.16 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L.2836 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link522 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.51 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis fortunei Lindl.22 ചിത്രങ്ങൾ
Bertholletia excelsa Bonpl.46 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L.8798 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa indica (Bedd.) Ding Hou1 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa paniculata Arn.1 ചിത്രങ്ങൾ
Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L.1251 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L.2858 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L.1095 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum sensitivum (L.) DC.128 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L.1179 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb.131 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea balsamifera (L.) DC.58 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea lacera (Burm.f.) DC.9 ചിത്രങ്ങൾ
Blumeodendron kurzii (Hook.f.) J.J.Sm. ex Koord. & Valeton1 ചിത്രങ്ങൾ
Blumeodendron tokbrai (Blume) Kurz1 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria macrophylla Hornem.1 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich.197 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L.498 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L.181 ചിത്രങ്ങൾ
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.3 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L.550 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L.19090 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L.119 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus3 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea macrophylla Griff.15 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria brizantha (A.Rich.) Stapf1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf3 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick.2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf6 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern.1332 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L.9456 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) K.Koch114 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L.8299 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L.3743 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch.44 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia retusa (L.) A.Juss.6 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia stipularis (L.) Blume7 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia tomentosa Blume28 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia luzonica (Blanco) Bureau5 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.2227 ചിത്രങ്ങൾ
Brucea javanica (L.) Merr.29 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam.32 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir.6 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken383 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum proliferum Bowie ex Hook.54 ചിത്രങ്ങൾ
Buchanania arborescens (Blume) Blume13 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour.174 ചിത്രങ്ങൾ
Butea monosperma (Lam.) Taub.99 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus rolfei S.Vidal13 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.258 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.20 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia crista L.10 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston223 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.3094 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia sappan L.18 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth249 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars31 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus manan Miq.5 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus marginatus (Blume) Mart.2 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus viminalis Willd.6 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus wailong S.J.Pei & S.Y.Chen2 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya atropurpurea (Wall.) Schot6 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn.2 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa arborea Roxb.48 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa candicans (Burm.f.) Hochr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa formosana Rolfe29 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa pedunculata R.Br.10 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum calaba L.69 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum ferrugineum Ridl.2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L.613 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum lanigerum Miq.2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum macrocarpum Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum neoebudicum Guillaumin1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum pulcherrimum Wall. ex Choisy1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum rigidum Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum rubiginosum M.R.Hend. & Wyatt-Sm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum rufigemmatum Hend. & Wyatt-Sm. ex P.F.Stevens2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum soulattri Burm.f.15 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum sundaicum P.F.Stevens1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum tetrapterum Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum teysmannii Miq.3 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv.124 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) Dryand.566 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) Dryand.644 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb.4701 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze642 ചിത്രങ്ങൾ
Campnosperma auriculatum (Blume) Hook.f.7 ചിത്രങ്ങൾ
Campnosperma squamatum Ridl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson598 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium album (Lour.) DC.23 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium asperum Benth.8 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium decumanum Gaertn.2 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium littorale Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium odontophyllum Miq.2 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium patentinervium Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium pilosum A.W.Benn.9 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC.45 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.22 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L.10786 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L.5314 ചിത്രങ്ങൾ
Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult.17 ചിത്രങ്ങൾ
Canthium horridum Blume2 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis micracantha DC.22 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sepiaria L.23 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L.3988 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis zeylanica L.14 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L.11757 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L.934 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum pubescens Ruiz & Pav.74 ചിത്രങ്ങൾ
Carallia brachiata (Lour.) Merr.10 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl.55 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa procera DC.22 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L.1132 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L.5031 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L.295 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC.2715 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav.252 ചിത്രങ്ങൾ
Carmona retusa (Vahl) Masam.2 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L.923 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L.1245 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar nuciferum L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota cumingii Lodd. ex Mart.8 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota maxima Blume ex Mart.2 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour.993 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota no Becc.2 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota rumphiana Mart.3 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa edulis La Llave146 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia auriculata L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L.1962 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f.168 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L.381 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia obtusifolia L.81 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L.190 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill.13314 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis megacarpa Gamble3 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis motleyana King3 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis nephelioides King ex Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis schefferiana Hance1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis tungurrut (Blume) A.DC.4 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis wallichii King ex Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Castilla elastica Cerv.91 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq.1923 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L.867 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber ex Spreng.55 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina junghuhniana Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don9980 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng.19 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.24 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia trifolia (L.) Domin57 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L.357 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.1356 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus paniculatus Willd.31 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis luzonica Warb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis paniculata (Endl.) Planch.8 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis philippensis Blanco3 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis tetrandra Roxb.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L.482 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb.1042 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema macrocarpum Benth.18 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pascuorum Benth.2 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth.377 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth.503 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L.297 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum L.25 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.40 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L.262 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera odollam Gaertn.85 ചിത്രങ്ങൾ
Ceriops decandra (Griff.) W.Theob.2 ചിത്രങ്ങൾ
Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.13 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L.2004 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene158 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench210 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista pumila (Lam.) K.Larsen1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene60 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides L.172 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus ramiflorus Roxb.10 ചിത്രങ്ങൾ
Chisocheton patens Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Chisocheton pentandrus (Blanco) Merr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino2 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth119 ചിത്രങ്ങൾ
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston13 ചിത്രങ്ങൾ
Christia obcordata (Poir.) Bakh.f.24 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.888 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L.452 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L.439 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L.36 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.21 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium barometz (L.) J.Sm.22 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L.875 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L.8556 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L.19270 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona pubescens Vahl27 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum burmanni (Nees & T.Nees) Blume38 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl1490 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum cassia (L.) J.Presl3 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum japonicum Siebold ex Nakai2 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum javanicum Blume5 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl611 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L.116 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC.72 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L.407 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus repens Lam.41 ചിത്രങ്ങൾ
Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wijnands4 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai2230 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, orth. var.1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L.9 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC.633 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Osbeck60 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus macroptera Montrouz.3 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr.1108 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L.981 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus paradisi Macfad.6 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco50 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck45 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena anisata (Willd.) Hook.f. ex Benth.24 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena excavata Burm.f.3 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels17 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistanthus sumatranus (Miq.) Müll.Arg.2 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis pickeringii A.Gray15 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis smilacifolia Wall.12 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome chelidonii L.f.7 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L.413 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L.449 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze209 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.1 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L.109 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L.1490 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia minor L.42 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq.1612 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt770 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L.2218 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus laurifolius DC.287 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus orbiculatus (L.) DC.20 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L.2478 ചിത്രങ്ങൾ
Codariocalyx gyroides (Link) Hassk.2 ചിത്രങ്ങൾ
Coelostegia borneensis Becc.8 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern7 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea stenophylla G.Don20 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L.350 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L.31 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott5142 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia gigantea (Blume) Hook.f.49 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L.755 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L.1995 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f.511 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr.49 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L.121 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken152 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst.274 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam.217 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L.3144 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson123 ചിത്രങ്ങൾ
Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume3 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam.15 ചിത്രങ്ങൾ
Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr.7 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth883 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm.36 ചിത്രങ്ങൾ
Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre7 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore313 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst.24 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum arborescens (Vahl) Blume2 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume8 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer2 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum glaucum Korth.5 ചിത്രങ്ങൾ
Cratoxylum maingayi Dyer1 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth83 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L.1546 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L.1570 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum latifolium L.41 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L.13 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L.592 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth.67 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L.214 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L.126 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria laburnifolia L.175 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link121 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton392 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L.599 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth160 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer19 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L.48 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L.11 ചിത്രങ്ങൾ
Crypteronia griffithii C.B.Clarke1 ചിത്രങ്ങൾ
Crypteronia paniculata Blume2 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya ferrea Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya impressa Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya rugulosa Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC.234 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L.4413 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L.4680 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché166 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne4900 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne2592 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L.5123 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen corylifolium (L.) Medik.10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L.58 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo orchioides Gaertn.18 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aeruginosa Roxb.20 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L.1371 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zanthorrhiza Roxb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe226 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta australis R.Br.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.17 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis axillaris (L.) D.Don ex Sweet17 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis cristata (L.) D.Don16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume81 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas rumphii Miq.41 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas siamensis Miq.71 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad.285 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium aloifolium (L.) Sw.80 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium ensifolium (L.) Sw.14 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf1054 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon martini (Roxb.) W.Watson1 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor3 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L.6470 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L.57 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers.2440 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon nlemfuensis Vanderyst31 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm.790 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk.30 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L.16 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra ramiflora L.23 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius L.2011 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.71 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus diffusus Vahl4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus digitatus Roxb.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L.801 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus imbricatus Retz.11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L.43 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L.112 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L.1209 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus pedunculatus (R.Br.) J.Kern1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L.925 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn.10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtococcum patens (L.) A.Camus6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume385 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub.1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook.16 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes costata (A.W.Benn.) H.J.Lam1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes laxa (A.W.Benn.) H.J.Lam1 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes rostrata (Blume) H.J.Lam2 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes rugosa (Blume) H.J.Lam1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.390 ചിത്രങ്ങൾ
Daemonorops robusta Warb. ex Becc.1 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb.52 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain8 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia sissoo DC.110 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L.568 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L.14085 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L.24329 ചിത്രങ്ങൾ
Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd.42 ചിത്രങ്ങൾ
Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr.3 ചിത്രങ്ങൾ
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam.645 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crumenatum Sw.123 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl.2744 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus asper (Schult.) Backer14 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro222 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus latiflorus Munro4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees7 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide latifolia (Gaudich.) Chew4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide meyeniana (Walp.) Chew10 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide sinuata (Blume) Chew2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth.77 ചിത്രങ്ങൾ
Dentella repens (L.) J.R.Forst. & G.Forst.33 ചിത്രങ്ങൾ
Derris elliptica (Wall.)Benth.5 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour.38 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd.215 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC.35 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium gangeticum (L.) DC.26 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC.32 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum DC.268 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb.168 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC.144 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC.288 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.66 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium velutinum (Willd.) DC.7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmos chinensis Lour.10 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium indum L.3 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium platysepalum Baker1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) DC.655 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf54 ചിത്രങ്ങൾ
Dichroa febrifuga Lour.23 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze1 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw.175 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott8580 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler197 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud.24 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria milanjiana (Rendle) Stapf3 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia alata (R.Br. ex DC.) Banks ex Martelli4 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia borneensis Hoogland6 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia grandifolia Wall. ex Hook.f. & Thomson1 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L.459 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson5 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia pentagyna Roxb.11 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia philippinensis Rolfe46 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia reticulata King1 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour.429 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L.268 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea deltoidea Wall. ex Griseb.12 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill35 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hispida Dennst.14 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea japonica Thunb.4 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros areolata King & Gamble6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros blancoi A.DC.72 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros buxifolia (Blume) Hiern13 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros celebica Bakh.6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros decandra Lour.2 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros diepenhorstii Miq.7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq.106 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros ebenum J.Koenig ex Retz.5 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros evena Bakh.3 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros ferrea (Willd.) Bakh.7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f.4266 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lanceifolia Roxb.6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros maingayi (Hiern) Bakh.1 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros malabarica (Desr.) Kostel.26 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros maritima Blume7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros montana Roxb.3 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros styraciformis King & Gamble1 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros sumatrana Miq.6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros wallichii King & Gamble9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey73 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteris conjugata Reinw.27 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don15 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus cornutus Dyer5 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus costulatus Slooten16 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus elongatus Korth.1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus hasseltii Blume6 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus kerrii King1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus lowii Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus oblongifolius Blume7 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.14 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus retusus Blume4 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus rigidus Ridl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus sublamellatus Foxw.14 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterocarpus verrucosus Foxw. ex Slooten7 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.54 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia bengalensis Colebr.6 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia imbricata (Blume) Steud.3 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia major (Vahl) Merr.17 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia nummularia R.Br.245 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.1094 ചിത്രങ്ങൾ
Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum.2 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim108 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.104 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb.189 ചിത്രങ്ങൾ
Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f.8 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera peltata Thunb.131 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult.312 ചിത്രങ്ങൾ
Dryobalanops oblongifolia Dyer7 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes pendula Ridl.7 ചിത്രങ്ങൾ
Duabanga grandiflora (DC.) Walp.71 ചിത്രങ്ങൾ
Durio dulcis Becc.1 ചിത്രങ്ങൾ
Durio grandiflorus (Mast.) Kosterm. & Soegeng1 ചിത്രങ്ങൾ
Durio kutejensis (Hassk.) Becc.1 ചിത്രങ്ങൾ
Durio singaporensis Ridl.2 ചിത്രങ്ങൾ
Durio testudinarius Becc.2 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L.211 ചിത്രങ്ങൾ
Dyera costulata (Miq.) Hook.f.4 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume6 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum flavescens Hiern1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum gaudichaudianum (A.Juss.) Miq.6 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum parasiticum (Osbeck) Kosterm.2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link33 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.2495 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta alba Forssk.1 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L.1265 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br.63 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia philippinensis A.DC.7 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms1415 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq.470 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus angustifolius Blume59 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus floribundus Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus grandiflorus Sm.18 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus mastersii King9 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus nitidus Jack1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus rugosus Roxb. ex G.Don1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus stipularis Blume2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult.10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch.6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis spiralis (Rottb.) Roem. & Schult.2 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth232 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus scaber L.20 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton218 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn.43 ചിത്രങ്ങൾ
Embelia ribes Burm.f.5 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC.378 ചിത്രങ്ങൾ
Endospermum diadenum (Miq.) Airy Shaw2 ചിത്രങ്ങൾ
Enicostema axillare (Poir. ex Lam.) A.Raynal2 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr.45 ചിത്രങ്ങൾ
Entada rheedii Spreng.4 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.188 ചിത്രങ്ങൾ
Enydra fluctuans DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.2772 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl.691 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf.719 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zucc.) Trotter5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tenella (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.20 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud.94 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.9988 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon truncatum Buch.-Ham. ex Mart.10 ചിത്രങ്ങൾ
Eriosema chinense Vogel11 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca sativa Mill.1331 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L.568 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour.106 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook62 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina stricta Roxb.31 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L.238 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum coca Lam.156 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum cuneatum (Miq.) Kurz1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum novogranatense (D.Morris) Hieron.3 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.1215 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera hemisphaerica (Blume) R.M.Sm.17 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus alba Reinw. ex Blume5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.2441 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume155 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus grandis W.Hill12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm.336 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm.12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm.65 ചിത്രങ്ങൾ
Eucommia ulmoides Oliv.119 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L.2607 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium chinense L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia antiquorum L.14 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atoto G.Forst.16 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L.975 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L.860 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L.267 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton1454 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L.54 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L.2154 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya acuminata DC.17 ചിത്രങ്ങൾ
Eurycoma longifolia Jack10 ചിത്രങ്ങൾ
Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn.4 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe oleracea Mart.267 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L.683 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L.53 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria cochinchinensis Lour.179 ചിത്രങ്ങൾ
Exocarpos latifolius R.Br.2 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench5659 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea crenulata Maingay ex C.B.Clarke3 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea fragrans Roxb.6 ചിത്രങ്ങൾ
Faidherbia albida (Delile) A.Chev.36 ചിത്രങ്ങൾ
Falcatifolium falciforme (Parl.) de Laub.7 ചിത്രങ്ങൾ
Fatoua villosa (Thunb.) Nakai289 ചിത്രങ്ങൾ
Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis29 ചിത്രങ്ങൾ
Feroniella lucida (Scheff.) Swingle3 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula assa-foetida L.8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume352 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus auriculata Lour.439 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L.1096 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L.6646 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus callosa Willd.97 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus dammaropsis Diels26 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus deltoidea Jack64 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem.6099 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fistulosa Reinw. ex Blume20 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus fulva Reinw. ex Blume10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hesperidiiformis King4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hispida L.f.301 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus kerkhovenii Koord. & Valeton1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lamponga Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f.3909 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus minahassae (Teijsm. & Vriese) Miq.9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus montana Burm.f.10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nota (Blanco) Merr.4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus padana Burm.f.23 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus parietalis Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pseudopalma Blanco21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L.1946 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pungens Reinw. ex Blume3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus racemosa L.337 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L.987 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus retusa L.1918 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus robusta Corner8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rumphii Blume4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sagittata Vahl24 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus septica Burm.f.93 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus superba Miq.12 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus tinctoria G.Forst.52 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ulmifolia Lam.1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus variegata Blume34 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virens Aiton197 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virgata Reinw. ex Blume12 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl59 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.224 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb.11 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.259 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi3 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L.100 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Flindersia schottiana F.Muell.3 ചിത്രങ്ങൾ
Floscopa scandens Lour.5 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill.10777 ചിത്രങ്ങൾ
Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry & H H.Thomas2 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella hindsii (Champ. ex Benth.) Swingle2 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle953 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L.11311 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus griffithii C.B.Clarke61 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb.16 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw.783 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb.31 ചിത്രങ്ങൾ
Galearia fulva (Tul.) Miq.5 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav.3208 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia binucao (Blanco) Choisy3 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia cochinchinensis (Lour.) Choisy57 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz16 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia griffithii T.Anderson8 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia macrophylla Mart.4 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia maingayi Hook.f. ex T.Anderson1 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L.190 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia nervosa Miq.5 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T.Anderson22 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia carinata Wall. ex Roxb.26 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis1970 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia tubifera Wall. ex Roxb.13 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L.284 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila repens (L.) I.M.Johnst.57 ചിത്രങ്ങൾ
Gigantochloa atter (Hassk.) Kurz6 ചിത്രങ്ങൾ
Girardinia diversifolia (Link) Friis55 ചിത്രങ്ങൾ
Gironniera nervosa Planch.10 ചിത്രങ്ങൾ
Gironniera subaequalis Planch.2 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia sinensis Lam.91 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L.10700 ചിത്രങ്ങൾ
Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC.17 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.)Walp.26 ചിത്രങ്ങൾ
Globba marantina L.17 ചിത്രങ്ങൾ
Globba pendula Roxb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Glochidion rubrum Blume5 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L.1045 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta aptera (King) Ding Hou3 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta renghas L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta rostrata Ding Hou3 ചിത്രങ്ങൾ
Gluta wallichii (Hook.f.) Ding Hou1 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr.2252 ചിത്രങ്ങൾ
Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.13 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb.213 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina asiatica L.5 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham.111 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum gnemon L.80 ചിത്രങ്ങൾ
Gonocaryum litorale (Blume) Sleumer3 ചിത്രങ്ങൾ
Gonystylus confusus Airy Shaw1 ചിത്രങ്ങൾ
Gonystylus maingayi Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania javanica Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Grammatophyllum scriptum (L.) Blume12 ചിത്രങ്ങൾ
Grammatophyllum speciosum Blume89 ചിത്രങ്ങൾ
Grangea maderaspatana (L.) Poir.14 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea baileyana McGill.6 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br.837 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea pteridifolia Knight50 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br.2796 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L.79 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia hirsuta Vahl6 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia laevigata Vahl9 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam.365 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa koelreuteria (Blanco) Merr.3 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa pleuropteris (Blume) Radlk.10 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa pubescens (Zoll. & Moritzi) Radlk.1 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.864 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnacranthera bancana (Miq.) J.Sinclair1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnacranthera forbesii (King) Warb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Sm.31 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma nobile (Whitmore) L.A.S.Johnson13 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma rumphianum (Miq.) L.A.S.Johnson2 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma sumatranum (Jungh. ex de Vriese) L.A.S.Johnson2 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura procumbens (Lour.) Merr.98 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura pseudochina (L.) DC.6 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L.160 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia arborea (Blanco) Radlk.53 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia cupanioides Roxb.7 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisonia perforata (Blanco) Merr.4 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig1194 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium longicornutum Griff. ex Baker12 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L.15298 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L.7598 ചിത്രങ്ങൾ
Helicia petiolaris Benn.1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia indica Lam.9 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres isora L.44 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L.652 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L.559 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.19 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson564 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky33 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera borneensis (Merr.) Kosterm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera elata Ridl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton74 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera simplicifolia (Mast.) Kosterm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera trifoliolata (F.Muell.) Kosterm.2 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (J.Presl) Kubitzki49 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.103 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.232 ചിത്രങ്ങൾ
Heynea trijuga Roxb. ex Sims12 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern580 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L.384 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L.1218 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L.20718 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L.992 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.919 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L.60 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L.24123 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L.990 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz144 ചിത്രങ്ങൾ
Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn.1 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don81 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax11 ചിത്രങ്ങൾ
Homalomena philippinensis Engl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Homonoia riparia Lour.1 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea griffithii Kurz5 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea mengarawan Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea odorata Roxb.17 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea pubescens Ridl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L.8524 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia crassifolia (Hook.f. & Thomson) Warb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia grandis (Hook.f.) Warb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia polyspherula (Hook.f. ex King) J.Sinclair2 ചിത്രങ്ങൾ
Horsfieldia sucosa Warb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb.1838 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya australis R.Br. ex Traill160 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya coriacea Blume2 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya diversifolia Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya lacunosa Blume97 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya multiflora Blume30 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya rumphii Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.43 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.8 ചിത്രങ്ങൾ
Hydnophytum formicarum Jack12 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam.835 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea zeylanica (L.) Vahl25 ചിത്രങ്ങൾ
Hygroryza aristata (Retz.) Nees ex Wight & Arn.14 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L.385 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa Gaertn.10 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.1677 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum gramineum G.Forst.2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum japonicum Thunb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum monogynum L.10 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum uralum Buch.-Ham. ex D.Don6 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis aurea Lour.1 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis brevipes Poit.35 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq.87 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit.10 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis spicigera Lam.19 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit.301 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex archboldiana Merr. & L.M.Perry1 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cymosa Blume2 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex paraguariensis A.St.-Hil.80 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium verum Hook.f.51 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L.2269 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens hawkeri W.Bull984 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens platypetala Lindl.7 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.617 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera arrecta A.Rich.70 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq.39 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L.185 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera linnaei Ali15 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera oblongifolia Forssk.33 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill.76 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L.302 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera zollingeriana Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Inocarpus fagifer (Parkinson) Fosberg41 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze23 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia palembanica Miq.4 ചിത്രങ്ങൾ
Inula helenium L.2511 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk.330 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam.3846 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq.921 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.238 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth492 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl.657 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.787 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-tigridis L.42 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L.272 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum rugosum Salisb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixonanthes icosandra Jack4 ചിത്രങ്ങൾ
Ixonanthes reticulata Jack4 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam.1800 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L.4312 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC.52 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd.2 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L.1467 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews167 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton2029 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum subtriplinerve Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L.590 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L.875 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L.889 ചിത്രങ്ങൾ
Johannesteijsmannia altifrons (Rchb.f. & Zoll.) H.E.Moore25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L.3396 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L.512 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f.340 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia procumbens L.15 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia angustifolia Roscoe1 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia galanga L.267 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L.154 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla Haw.144 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.2121 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC.463 ചിത്രങ്ങൾ
Kandelia candel (L.) Druce5 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya anthotheca (Welw.) C.DC.21 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya grandifoliola C.DC.13 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya ivorensis A.Chev.1 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desv.) A.Juss.185 ചിത്രങ്ങൾ
Kibatalia maingayi (Hook.f.) Woodson1 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth.899 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L.30 ചിത്രങ്ങൾ
Knema conferta (King) Warb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Knema malayana Warb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Knema scortechinii (King) J.Sinclair4 ചിത്രങ്ങൾ
Koompassia excelsa (Becc.) Taub.1 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino3 ചിത്രങ്ങൾ
Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.152 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet807 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L.68 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L.4759 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.783 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.2016 ചിത്രങ്ങൾ
Lansium domesticum Corrêa5 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L.22765 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L.192 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew668 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew9 ചിത്രങ്ങൾ
Lasia spinosa (L.) Thwaites26 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L.123 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L.13352 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L.377 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don374 ചിത്രങ്ങൾ
Leea indica (Burm. f.) Merr.33 ചിത്രങ്ങൾ
Leea rubra Blume ex Spreng.156 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik.571 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.527 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L.265 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D. Don5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L.827 ചിത്രങ്ങൾ
Lepironia articulata (Retz.) Domin7 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes alata (Blume) Leenh.4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.6 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh.12 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit3577 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth.9 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas aspera (Willd.) Link204 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas lavandulifolia Sm.25 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas zeylanica (L.) W.T.Aiton4 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala rumphii Blume7 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Wurmb76 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau49 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila aromatica (Lam.) Merr.8 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila indica (L.) Druce13 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila rugosa (Roth) Merr.2 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume23 ചിത്രങ്ങൾ
Limonia acidissima Groff31 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell7 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F.Muell.53 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L.5273 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia graveolens Kunth59 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope graminifolia (L.) Baker3 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn.565 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus bennettii (Miq.) Rehder1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus conocarpus (Oudem.) Rehder1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus ewyckii (Korth.) Rehder1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehder1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus sundaicus (Blume) Rehder1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea castanea Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea costalis (Nees) Kosterm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea cubeba (Lour.) Pers.23 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea cylindrocarpa Gamble13 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea elliptica Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea erectinervia Kosterm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.237 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea grandis (Nees) Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea maingayi Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea monopetala (Roxb.) Pers.54 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea robusta Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea umbellata (Lour.) Merr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev.12 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona speciosa Kurz89 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia angulata G.Forst.17 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia chinensis Lour.7 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult.6 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia zeylanica L.13 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera acuminata Wall.513 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb.9808 ചിത്രങ്ങൾ
Lophatherum gracile Brongn.1 ചിത്രങ്ങൾ
Lophopetalum multinervium Ridl.2 ചിത്രങ്ങൾ
Lophopetalum wightianum Arn.4 ചിത്രങ്ങൾ
Lophostemon confertus (R.Br.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh.182 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia adscendens (L.) H.Hara52 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell65 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven649 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb.211 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill.61 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt30 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera racemosa Willd.49 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L.671 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L.3119 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L.519 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus mutabilis Sweet16 ചിത്രങ്ങൾ
Luvunga sarmentosa Kurz2 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill.170 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopersicon esculentum Mill.3996 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.120 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L.695 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium complanatum L.77 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche316 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson19 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga amissa Airy Shaw1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga bancana (Miq.) Müll.Arg.2 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga conifera (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg.1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga denticulata (Blume) Müll.Arg.32 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga gigantea (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg.10 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga grandifolia (Blanco) Merr.4 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga hispida (Blume) Müll.Arg.5 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga hypoleuca (Rchb.f. & Zoll.) Müll.Arg.13 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga indica Wight7 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga lowii King ex Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga recurvata Gage2 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg.190 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga triloba (Thunb.) Müll.Arg.11 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner35 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb.349 ചിത്രങ്ങൾ
Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc.32 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca cuneata (Blume) J.F.Macbr.2 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca kingiana (Brace ex King & Gamble) H.J.Lam3 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca korthalsii (Pierre ex Burck) H.J.Lam1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca laurifolia (King & Gamble) H.J.Lam1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca malaccensis (C.B.Clarke) H.J.Lam1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca motleyana (de Vriese) J.F.Macbr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca sericea (Miq.) S.Moore1 ചിത്രങ്ങൾ
Maesa indica (Roxb.) A. DC.7 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia elegans (Blume) H.Keng1 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia kobus DC.1608 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus barbatus Müll.Arg.31 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg.59 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus repandus (Willd.) Müll.Arg.6 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L.722 ചിത്രങ്ങൾ
Malus domestica Borkh.8195 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke736 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L.270 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea siamensis T.Anderson1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera caesia Jack1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera foetida Lour.1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera griffithii Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L.5299 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz1105 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard18 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen669 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L.543 ചിത്രങ്ങൾ
Mastixia trichotoma Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria recutita L.179 ചിത്രങ്ങൾ
Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis258 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L.15896 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla crassifolia Blume51 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel109 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake395 ചിത്രങ്ങൾ
Melanochyla auriculata Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Melanochyla caesia (Blume) Ding Hou1 ചിത്രങ്ങൾ
Melanolepis multiglandulosa (Reinw. ex Blume) Rchb. & Zoll.8 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L.716 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L.10499 ചിത്രങ്ങൾ
Melicope elleryana (F. Muell.) T.G. Hartley5 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Lam.3691 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma lanceolata Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma pinnata (Roxb.) Maxim.5 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa axillaris (Benth.) Bakh.f.6 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L.13247 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L.83 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon caeruleum Jack19 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon edule Roxb.8 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon excelsum Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon floridum Ridl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon lilacinum Zoll. & Moritzi1 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon paniculatum Jack1 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L.2952 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f.228 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia emarginata (Burm. f.) Hallier f.24 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr.53 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tridentata (L.) Hallier f.28 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle372 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f.210 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Mesua ferrea L.106 ചിത്രങ്ങൾ
Metroxylon sagu Rottb.7 ചിത്രങ്ങൾ
Mezzettia parviflora Becc.2 ചിത്രങ്ങൾ
Michelia champaca L.93 ചിത്രങ്ങൾ
Microcos latifolia Burret1 ചിത്രങ്ങൾ
Microcos paniculata L.12 ചിത്രങ്ങൾ
Microcos tomentosa Sm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia speluncae (L.) T. Moore61 ചിത്രങ്ങൾ
Micromelum minutum Wight & Arn.4 ചിത്രങ്ങൾ
Microstachys chamaelea (L.) Müll.Arg.1 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth249 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L.2935 ചിത്രങ്ങൾ
Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.14 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L.1840 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.39 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria hastata (L.) Solms19 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl22 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora myristica (Gaertn.) Dunal18 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L.1841 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda umbellata L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam.1828 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L.11428 ചിത്രങ്ങൾ
Morus australis Poir.6 ചിത്രങ്ങൾ
Morus macroura Miq.13 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L.7642 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC.202 ചിത്രങ്ങൾ
Mukia maderaspatana (L.) M.Roem.11 ചിത്രങ്ങൾ
Mundulea sericea (Willd.)A.Chev.2 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L.767 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy40 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan134 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng.594 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack2194 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla2729 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla52 ചിത്രങ്ങൾ
Musa textilis Née30 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda glabra Vahl2 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A.Rich.1209 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.568 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica cinnamomea King1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt.149 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica iners Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica lowiana King1 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica maingayi Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecodia tuberosa Jack31 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms18 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea officinalis (Pierre ex Pit.) Merr. & Chun1 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea orientalis (L.) L.14 ചിത്രങ്ങൾ
Nauclea subdita (Korth.) Steud.1 ചിത്രങ്ങൾ
Neanotis hirsuta (L.f.) W.H.Lewis10 ചിത്രങ്ങൾ
Neesia synandra Mast.1 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn.1911 ചിത്രങ്ങൾ
Neonauclea forsteri (Seem. ex Havil.) Merr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Neonauclea gigantea (Valeton) Merr.8 ചിത്രങ്ങൾ
Neoscortechinia kingii (Hook.f.) Pax & K.Hoffm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes reinwardtiana Miq.5 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium cuspidatum Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L.404 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh.13 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia oleracea Lour.49 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia aragoana Gaudich.13 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L.347 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L.2771 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L.12795 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella sativa L.670 ചിത്രങ്ങൾ
Norrisia malaccensis Gardner1 ചിത്രങ്ങൾ
Nothaphoebe umbelliflora (Blume) Blume3 ചിത്രങ്ങൾ
Nothocnide repanda (Blume) Blume6 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L.337 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f.613 ചിത്രങ്ങൾ
Nypa fruticans Wurmb54 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia elliptica Labill.68 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia oppositifolia (Lam.) K.Schum.6 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L.971 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L.9239 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L.564 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L.784 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe javanica (Blume) DC.55 ചിത്രങ്ങൾ
Olax psittacorum (Lam.) Vahl82 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L.445 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia umbellata L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L.18198 ചിത്രങ്ങൾ
Oncosperma horridum (Griff.) Scheff.16 ചിത്രങ്ങൾ
Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.2 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso52 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L.39 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L.15 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiorrhiza mungos L.2 ചിത്രങ്ങൾ
Orchidantha fimbriata Holttum5 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L.4791 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L.19373 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz57 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.436 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza minuta J.Presl6 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza rufipogon Griff.1 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L.457 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers.20 ചിത്രങ്ങൾ
Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy2 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L.251 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L.9067 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth2533 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tuberosa Molina54 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl.2605 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb.114 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L.143 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill.7 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium hexandrum (Griff.) Baill.1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium microphyllum King & Gamble1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium obovatum (Griff.) Engl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium rostratum (Miq.) Burck1 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium xanthochymum (de Vriese) Pierre ex Burck1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus amaryllifolius Roxb.209 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng.84 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus krauelianus K.Schum.6 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus leram Voigt1 ചിത്രങ്ങൾ
Pangium edule Reinw.7 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq.77 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L.1213 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L.80 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum sumatrense Roth1 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L.12101 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L.10253 ചിത്രങ്ങൾ
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen319 ചിത്രങ്ങൾ
Parastemon urophyllus (Wall. ex A.DC.) A.DC.3 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari oblongifolia Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Parishia maingayi Hook.f.3 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia speciosa Hassk.12 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia timoriana (DC.) Merr.11 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius31 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir.1173 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L.239 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé43 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx.31 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L.21 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora biflora Lam.71 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims3534 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L.1361 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora gracilis J.Jacq. ex Link3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora incarnata L.506 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L.108 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss.255 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mixta L.f.25 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth16 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L.428 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L.6302 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cupana Kunth40 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia elongata S.Y. Hu1 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia tomentosa Steud.3404 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta indica L.21 ചിത്രങ്ങൾ
Payena lucida A.DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Payena obscura Burck2 ചിത്രങ്ങൾ
Pellacalyx saccardianus Scort.1 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.)K.Heyne9 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.43 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum glaucum (L.) R.Br.32 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum polystachion (L.) Schult.58 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach.115 ചിത്രങ്ങൾ
Pentace triptera Mast.1 ചിത്രങ്ങൾ
Pentadesma butyracea Sabine10 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaspadon motleyi Hook.f.4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth633 ചിത്രങ്ങൾ
Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Perilla frutescens (L.) Britton2447 ചിത്രങ്ങൾ
Peristrophe bivalvis (L.) Merr.3 ചിത്രങ്ങൾ
Peronema canescens Jack5 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill.7545 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria barbata (L.) H.Hara9 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre651 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria minor (Huds.) Opiz304 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria odorata (Lour.) Soják36 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach2698 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria perfoliata (L.) H.Gross11 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria tinctoria (Aiton) H.Gross13 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim.801 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss2535 ചിത്രങ്ങൾ
Phaleria capitata Jack9 ചിത്രങ്ങൾ
Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.41 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L.719 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L.108 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L.2694 ചിത്രങ്ങൾ
Phoebe grandis (Nees) Merr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Phoebe lanceolata (Nees) Nees26 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L.2918 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix loureiroi Kunth44 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix paludosa Roxb.4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb.100 ചിത്രങ്ങൾ
Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst.2613 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.6461 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene1484 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels285 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.470 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L.222 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus maderaspatensis L.22 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg.20 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus reticulatus Poir.105 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L.474 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodium elegans (Lour.) Desv.65 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodium pulchellum (L.) Desv.35 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière792 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L.974 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis minima L.33 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L.3414 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca acinosa Roxb.4272 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L.18504 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dodecandra L'Hér.6 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca esculenta Van Houtte191 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L.23 ചിത്രങ്ങൾ
Picria fel-terrae Lour.2 ചിത്രങ്ങൾ
Pigafetta filaris (Giseke) Becc.5 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea glaberrima (Blume) Blume3 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm.2306 ചിത്രങ്ങൾ
Pimelodendron griffithianum (Müll.Arg.) Benth. ex Hook.f.7 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr.188 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore175 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L.102 ചിത്രങ്ങൾ
Pinanga coronata (Blume ex Mart.) Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinanga insignis Becc.4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet41 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus kesiya Royle ex Gordon7 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus merkusii Jungh. & de Vriese11 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham.178 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L.298 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L.246 ചിത്രങ്ങൾ
Piper longum L.45 ചിത്രങ്ങൾ
Piper methysticum G.Forst.33 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L.466 ചിത്രങ്ങൾ
Piper retrofractum Vahl16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb.120 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L.367 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L.95 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L.955 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L.4351 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.603 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum ferrugineum W.T.Aiton4 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.13 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum resiniferum Hemsl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link144 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L.379 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago asiatica L.5 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L.13780 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L.10037 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago ovata Forssk.252 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.1202 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco4808 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.3731 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus barbatus Andrews1590 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng.2 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.12026 ചിത്രങ്ങൾ
Pleocnemia irregularis (C. Presl) Holttum11 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea indica (L.) Less.71 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L.26 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L.333 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus neriifolius D.Don89 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus rumphii Blume3 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon auricularius (L.) Hassk.26 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon benghalensis (Burm.f.) Kuntze33 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon plectranthoides Desf.20 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia cinnamomea Hook.f. & Thomson4 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites12 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia rumphii (Blume ex Hensch.) Merr.3 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites20 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L.160 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala sibirica L.7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L.5035 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms837 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg1052 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst.31 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre762 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L.12337 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L.69 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla indica (Jacks.) Th.Wolf1086 ചിത്രങ്ങൾ
Pothos scandens L.12 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni197 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn130 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr.7 ചിത്രങ്ങൾ
Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.6 ചിത്രങ്ങൾ
Premna odorata Blanco4 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L.183 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis cineraria (L.) Druce64 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC.453 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus armeniaca L.5637 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don8 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L.17039 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc.164 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch10272 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus salicina Lindl.129 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium friedrichsthalianum (O.Berg) Nied.52 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L.3500 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw.108 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.88 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn6579 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus indicus Willd.198 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd.119 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum diversifolium Blume4 ചിത്രങ്ങൾ
Pterygota alata (Roxb.) R.Br.36 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria montana (Lour.) Merr.376 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.102 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L.13569 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus bretschneideri Rehder8 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus pashia Buch.-Ham. ex D.Don213 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai458 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrus ussuriensis Maxim. ex Rupr.2 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea funebris (La Llave) Vischer43 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L.164 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia indica (Gaertn.) Noot.5 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L.468 ചിത്രങ്ങൾ
Rafflesia hasseltii Suringar3 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L.45 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz86 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia sumatrana Jack7 ചിത്രങ്ങൾ
Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw29 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphidophora korthalsii Schott20 ചിത്രങ്ങൾ
Rheum palmatum L.182 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz27 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora apiculata Blume33 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam.90 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodamnia cinerea Jack6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron fallacinum Sleumer4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron konori Becc.27 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron macgregoriae F.Muell.18 ചിത്രങ്ങൾ
Rhododendron vidalii Rolfe1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.74 ചിത്രങ്ങൾ
Rhopaloblaste ceramica (Miq.) Burret4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus chinensis Mill.44 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus succedanea L.15 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton20 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L.10965 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.56 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa dubia (Pers.) H.Hara8 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek137 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa luciae Franch. & Rochebr.58 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L.15969 ചിത്രങ്ങൾ
Rotula aquatica Lour.5 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea minor (Gaertn.) Alston4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia cordifolia L.7 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ellipticus Sm.104 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus fraxinifolius Poir.70 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus niveus Thunb.236 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus pectinellus Maxim.4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rolfei J.E.Vidal8 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm.603 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L.419 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L.6630 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L.9824 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex hydrolapathum Huds.690 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L.93 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex nepalensis Spreng.16 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L.2966 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex rugosus Campd.41 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sagittatus Thunb.6 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex vesicarius L.273 ചിത്രങ്ങൾ
Rungia klossii S.Moore18 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L.23 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta angustifolia Pers.1285 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta chalepensis L.1337 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L.942 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L.55 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria guayanensis Kunth41 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria trifolia L.4 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca affinis Griff.6 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca wallichiana Mart.1 ചിത്രങ്ങൾ
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss90 ചിത്രങ്ങൾ
Salix tetrasperma Roxb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia hispanica L.706 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw.33 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L.11321 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia plebeia R.Br.46 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.)Merr.11 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus javanica Blume10 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum beccarianum Baill.1 ചിത്രങ്ങൾ
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.41 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum album L.122 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria apiculata A.W.Benn.1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria laevigata Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria rubiginosa Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Santiria tomentosa Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus rarak DC.3 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L.483 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium sebiferum (L.) Roxb.5 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca declinata Miq.3 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L.226 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca thaipingensis Prain7 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai14 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L.1234 ചിത്രങ്ങൾ
Saurauia napaulensis DC.56 ചിത്രങ്ങൾ
Sauropus androgynus (L.) Merr.74 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga stolonifera Curtis903 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.1016 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K.Heyne4 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heptaphylla (L.) Frodin50 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera heterophylla (Wall. ex G.Don) Harms8 ചിത്രങ്ങൾ
Schinopsis balansae Engl.5 ചിത്രങ്ങൾ
Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Zoll. & Moritzi6 ചിത്രങ്ങൾ
Schismatoglottis wallichii Hook.f.7 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea dichotoma (L.) J. Sm.10 ചിത്രങ്ങൾ
Schizostachyum brachycladum (Kurz) Kurz4 ചിത്രങ്ങൾ
Schleichera oleosa (Lour.) Merr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Scindapsus hederaceus Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpodendron ghaeri (Gaertn.) Merr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria levis Retz.4 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw.6 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria sumatrensis Retz.1 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L.279 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzonera hispanica L.584 ചിത്രങ്ങൾ
Scurrula atropurpurea (Blume) Danser1 ചിത്രങ്ങൾ
Scurrula parasitica L.11 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria indica L.12 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria javanica Jungh.3 ചിത്രങ്ങൾ
Secale cereale L.3362 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw.826 ചിത്രങ്ങൾ
Securinega virosa (Roxb. ex Willd.) Baill.2 ചിത്രങ്ങൾ
Selliguea feei Bory3 ചിത്രങ്ങൾ
Semecarpus australiensis Engl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Semecarpus longifolius Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb.882 ചിത്രങ്ങൾ
Senna didymobotrya (Fresen.)H.S.Irwin & Barneby47 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link1008 ചിത്രങ്ങൾ
Senna septemtrionalis (Viv.) H.S.Irwin & Barneby22 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.)H.S.Irwin & Barneby63 ചിത്രങ്ങൾ
Senna sophera (L.) Roxb.31 ചിത്രങ്ങൾ
Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby298 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb.211 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes grandiflora Benth.5 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum orientale L.153 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.Wight12 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania cannabina (Retz.) Pers.8 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Pers.125 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania rostrata Bremek. & Oberm.2 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr.109 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L.866 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv.1305 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf113 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex Moss4 ചിത്രങ്ങൾ
Shibataea kumasasa (Steud.) Makino23 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea acuminata Dyer7 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea assamica Dyer1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea bracteolata Dyer1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea curtisii Dyer ex King4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea gibbosa Brandis1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea kunstleri King2 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea leprosula Miq.2 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea macroptera Dyer1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea materialis Ridl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea multiflora (Burck) Symington7 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea parvifolia Dyer6 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea pauciflora King1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea platycarpa F.Heim1 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea roxburghii G.Don2 ചിത്രങ്ങൾ
Shorea siamensis Miq.4 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f.812 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L.173 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill.43 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L.783 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L.183 ചിത്രങ്ങൾ
Simmondsia chinensis (Link) C.K. Schneid.117 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L.6181 ചിത്രങ്ങൾ
Sindora coriacea (Baker) Prain1 ചിത്രങ്ങൾ
Sindora supa Merr.2 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax china L.25 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax zeylanica L.2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill.5566 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All.82 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum erianthum D. Don133 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum macrocarpon L.14 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L.3966 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum muricatum Aiton331 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L.12764 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum quitoense Lam.231 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw.1113 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum trilobatum L.32 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L.8500 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum violaceum Ortega52 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago virgaurea L.6790 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill13191 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus (L.) L.4266 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus wightianus DC.4 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia alba Sm.80 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia caseolaris (L.) Engl.37 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L.219 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench2106 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum commutatum Schott2 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus indicus L.61 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenoclea zeylanica Gaertn.21 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L.207 ചിത്രങ്ങൾ
Spinacia oleracea L.1561 ചിത്രങ്ങൾ
Spinifex littoreus (Burm.f.) Merr.8 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias cytherea Sonn.50 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L.340 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias pinnata (L. f.) Kurz25 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L.479 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br.396 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl1184 ചിത്രങ്ങൾ
Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson17 ചിത്രങ്ങൾ
Stemonurus scorpioides Becc.1 ചിത്രങ്ങൾ
Stenochlaena palustris (Burm. f.) Bedd.11 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze482 ചിത്രങ്ങൾ
Stephania japonica (Thunb.) Miers28 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia ceramica R. Br.3 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia cordata Blume13 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia edelfeltii F.Muell.1 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L.180 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia macrophylla Vent.12 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia parviflora Roxb.4 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia rubiginosa Vent.1 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum chelonoides (L.f.) DC.7 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G.Don) DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni438 ചിത്രങ്ങൾ
Stichoneuron caudatum Ridl.9 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus asper Lour.29 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus elongatus (Miq.) Corner3 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze121 ചിത്രങ്ങൾ
Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze6 ചിത്രങ്ങൾ
Strombosia ceylanica Gardner13 ചിത്രങ്ങൾ
Strombosia javanica Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus caudatus (L.) Kurz4 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. & Arn.11 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill.72 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze22 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos nux-vomica L.67 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.61 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth54 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes scabra Vogel21 ചിത്രങ്ങൾ
Styphnolobium japonicum (L.) Schott2236 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda maritima (L.) Dumort.845 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada glomerulata (Blume) Baill.12 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada multiflora (A.Juss.) Baill.2 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King145 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq.278 ചിത്രങ്ങൾ
Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.12 ചിത്രങ്ങൾ
Swintonia floribunda Griff.1 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L.18977 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos barringtoniifolia Brand2 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.519 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell145 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium adelphicum Diels1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry2 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston80 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry136 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium chloranthum (Duthie) Merr. & L.M.Perry1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels1214 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium curranii (C.B.Rob.) Merr.3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium duthieanum (King) Masam.1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium grande (Wight) Walp.5 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston1308 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry794 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium muelleri (Miq.) Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium nigricans (King) Merr. & L.M.Perry1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium papillosum (Duthie) Merr. & L.M.Perry1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium polyanthum (Wight) Walp.28 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pyrifolium (Blume) DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry505 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium zeylanicum (L.) DC.10 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana corymbosa Roxb. ex Wall.7 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana dichotoma Roxb. ex Wall.1 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult.2260 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana macrocarpa Jack8 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Lam.27 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca chantrieri André228 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca integrifolia Ker Gawl.42 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze101 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum triangulare (Jacq.) Willd.1 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L.1554 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum.100 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg.14 ചിത്രങ്ങൾ
Taxus sumatrana (Miq.) de Laub.1 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth5360 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f.566 ചിത്രങ്ങൾ
Teijsmanniodendron coriaceum (C.B.Clarke) Kosterm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia candida (Roxb.) DC.6 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Baker7 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers.187 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia villosa (L.) Pers.55 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f.26 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight & Arn.232 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.19 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L.2647 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia chebula Retz.27 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia ivorensis A.Chev.21 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia kaernbachii Warb.3 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia myriocarpa Van Heurck & Müll. Arg.17 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia subspathulata King1 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia superba Engl. & Diels16 ചിത്രങ്ങൾ
Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Sprague54 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr.8 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera sarmentosa (L.) Vahl4 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera scandens (L.) Merr.10 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze284 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrastigma leucostaphylum (Dennst.) Alston29 ചിത്രങ്ങൾ
Thaumatococcus daniellii (Benn.) Benth.29 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk.251 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L.1243 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa1142 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel.97 ചിത്രങ്ങൾ
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum.1023 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L.9490 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsostachys siamensis Gamble2 ചിത്രങ്ങൾ
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda91 ചിത്രങ്ങൾ
Timonius belensis Merr. & L.M.Perry2 ചിത്രങ്ങൾ
Timonius flavescens (Jacq.) Baker9 ചിത്രങ്ങൾ
Timonius longitubus Merr. & L.M.Perry4 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray1506 ചിത്രങ്ങൾ
Toddalia asiatica (L.) Lam.92 ചിത്രങ്ങൾ
Toona ciliata M.Roem.173 ചിത്രങ്ങൾ
Toona sinensis (Juss.) M.Roem.632 ചിത്രങ്ങൾ
Trachyspermum ammi (L.) Sprague37 ചിത്രങ്ങൾ
Trapa natans L.315 ചിത്രങ്ങൾ
Trema cannabina Lour.28 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume1 ചിത്രങ്ങൾ
Trevesia burckii Boerl.8 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small622 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L.272 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L.199 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L.2111 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma indicum (L.) Lehm.45 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br.83 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L.161 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes kirilowii Maxim.6 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens (L.) L.821 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L.12033 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium semipilosum Fresen.7 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella foenum-graecum L.556 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson65 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis merguensis (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh.4 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis obovata (Benn.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh.7 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis whiteana (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh.1 ചിത്രങ്ങൾ
Tristiropsis ferruginea Leenh.2 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L.21296 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum turgidum L.1411 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav.17 ചിത്രങ്ങൾ
Tylophora indica (Burm. f.) Merr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium roxburghii Schott32 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium trilobatum (L.) Schott20 ചിത്രങ്ങൾ
Ullucus tuberosus Caldas5 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L.920 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy11 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem.7 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria purpurea Blume10 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella locusta (L.) Laterr.5396 ചിത്രങ്ങൾ
Vallaris solanacea (Roth) Kuntze9 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria natans (Lour.) H.Hara1 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L.80 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel.216 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews333 ചിത്രങ്ങൾ
Vatica maingayi Dyer1 ചിത്രങ്ങൾ
Ventilago madraspatana Gaertn.10 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L.7247 ചിത്രങ്ങൾ
Vetiveria zizanioides (L.) Nash1 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L.5377 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal1 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr.33 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna trilobata (L.) Verdc.10 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H.Ohashi11 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp.273 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich.108 ചിത്രങ്ങൾ
Viola odorata L.14678 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex altissima L.f.11 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex glabrata R.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L.293 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex parviflora A.Juss.9 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pinnata L.27 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex trifolia L.597 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis flexuosa Thunb.14 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L.16186 ചിത്രങ്ങൾ
Voacanga globosa (Blanco) Merr.3 ചിത്രങ്ങൾ
Voacanga grandifolia (Miq.) Rolfe4 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia marginata (Thunb.) A.DC.6 ചിത്രങ്ങൾ
Walsura robusta Roxb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L.416 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula periplocifolia (L.) Thwaites5 ചിത്രങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz55 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.7 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia pubescens R.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Wrightia tinctoria R.Br.63 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L.4955 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum ellipticum Korth. ex Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum eurhynchum Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum flavescens Roxb.8 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum obscurum A.W.Benn.1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthophyllum stipitatum A.W.Benn.1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon verdugonianus Náves ex Fern.-Vill.1 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L.211 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus granatum J.Koenig52 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb.9 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia caudata Hook.f. & Thomson1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia fusca Maingay ex Hook.f. & Thomson1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia magna Maingay ex Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia malayana Hook.f. & Thomson1 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris complanata R.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum armatum DC.211 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum myriacanthum Wall. ex Hook. f.4 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L.23889 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber spectabile Griff.437 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.302 ചിത്രങ്ങൾ
Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf3 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam.509 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus oenopolia (L.) Mill.93 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr.36 ചിത്രങ്ങൾ