ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

2,274 1,734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

282 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

2 1 നിരീക്ഷണം
Adoxaceae

Adoxaceae

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

820 717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

39 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

11,765 9,553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

9,828 8,365 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

3,954 2,639 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

2,675 2,020 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

36,051 28,522 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

12,482 10,134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

13,556 12,463 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

1,138 970 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

466 279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

3,964 2,996 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

2,806 2,070 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,07,014 86,107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

1,550 1,292 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

916 653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

161 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

92 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

3,801 2,622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

562 336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bonnetiaceae

Bonnetiaceae

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

23,654 19,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

18,129 14,255 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1,534 1,355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

26 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

1,400 1,254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

187 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

3,751 3,437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

7,436 6,196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

1,827 1,424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

8,903 7,084 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

2,527 2,049 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

130 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

1,464 860 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

25 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

187 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

204 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cibotiaceae

Cibotiaceae

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...