ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

3,469 2,603 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

403 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

50 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

1,047 863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

64 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

18,227 15,053 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

12,890 10,986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

5,089 3,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

3,777 2,816 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

44,165 34,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

16,477 13,349 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

33 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

17,269 15,819 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

1,706 1,449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

724 453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

5,061 3,817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

3,906 2,986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,38,501 1,11,618 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

1,988 1,645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

1,169 885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

273 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

256 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

5,145 3,613 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

781 489 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bonnetiaceae

Bonnetiaceae

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

30,010 24,731 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

25,211 19,769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1,820 1,612 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

32 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

1,910 1,690 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

230 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

35 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

4,417 4,057 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

9,037 7,512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

2,582 2,000 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

11,310 8,838 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

3,365 2,733 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

215 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

1,806 1,163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

31 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

231 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

280 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...