ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

5,073 3,842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

610 465 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

55 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

1,388 1,108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

93 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

25,380 20,931 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

17,623 14,933 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

7,175 5,107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisophylleaceae

Anisophylleaceae

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

5,192 3,870 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

56,450 44,381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

24,889 20,208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

75 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

24,489 22,170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

2,694 2,292 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

1,253 802 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

8,681 5,933 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

5,603 4,328 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,73,007 1,38,781 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

15 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

3,108 2,598 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

1,744 1,349 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

508 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

18 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

501 332 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

7,752 5,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

1,159 768 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

39,234 32,151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

33,679 26,287 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

2,798 2,436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

55 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

2,713 2,392 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

351 213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

47 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

5,285 4,858 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

10,672 8,871 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

3,914 3,004 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

15,268 11,870 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardiopteridaceae

Cardiopteridaceae

3 1 നിരീക്ഷണം
Caricaceae

Caricaceae

4,922 4,019 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

311 236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

2,780 1,817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

36 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centroplacaceae

Centroplacaceae

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

316 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...