ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schwackaea cupheoides (Benth.) Cogn.

 
Melastomataceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schwackaea cupheoides
Schwackaea cupheoides
Schwackaea cupheoides
Schwackaea cupheoides