കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 24,696 20,638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 4,602 3,625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia psilostachya DC.

 
Asteraceae 351 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae 51 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
Asteraceae 929 761 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

 
Asteraceae 2,222 1,430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus

Anacyclus radiatus Loisel.

 
Asteraceae 1,115 803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus

Anacyclus valentinus L.

 
Asteraceae 10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus

Andryala integrifolia L.

 
Asteraceae 3,516 2,434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia

Anthemis arvensis L.

 
Asteraceae 3,477 2,637 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 1,356 1,075 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Arctium lappa L.

 
Asteraceae 9,387 7,529 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa

Arctium minus (Hill) Bernh.

 
Asteraceae 11,111 8,636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

 
Asteraceae 94 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arnoseris minima
Arnoseris minima
Arnoseris minima
Arnoseris minima

Artemisia annua L.

ആർ​ട്ടി​മീ​സിയ ആ​നു​വ
Asteraceae 3,170 2,599 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua

Artemisia biennis Willd.

 
Asteraceae 130 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia biennis
Artemisia biennis
Artemisia biennis
Artemisia biennis

Artemisia campestris L.

 
Asteraceae 1,445 1,032 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia campestris
Artemisia campestris
Artemisia campestris
Artemisia campestris

Artemisia verlotiorum Lamotte

 
Asteraceae 1,761 1,312 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum

Artemisia vulgaris L.

 
Asteraceae 16,021 12,558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

 
Asteraceae 454 307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus

Atractylis cancellata L.

 
Asteraceae 224 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata

Bellis annua L.

ബെല്ലിസ് ആനുവ
Asteraceae 4,130 3,508 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua

Bellis perennis L.

 
Asteraceae 13,358 11,559 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis

Bidens aurea (Aiton) Sherff

 
Asteraceae 926 733 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens aurea
Bidens aurea
Bidens aurea
Bidens aurea

Bidens bipinnata L.

 
Asteraceae 1,216 1,083 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata

Bidens frondosa L. LC

 
Asteraceae 2,676 1,912 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens frondosa
Bidens frondosa
Bidens frondosa
Bidens frondosa

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 2,588 1,908 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens subalternans DC.

 
Asteraceae 378 204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens subalternans
Bidens subalternans
Bidens subalternans
Bidens subalternans

Bidens tripartita L. LC

 
Asteraceae 1,058 729 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita

Bombycilaena discolor (Pers.) M.Laínz

 
Asteraceae 21 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombycilaena discolor
Bombycilaena discolor
Bombycilaena discolor
Bombycilaena discolor

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.

 
Asteraceae 351 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombycilaena erecta
Bombycilaena erecta
Bombycilaena erecta
Bombycilaena erecta

Calendula arvensis (Vaill.) L.

 
Asteraceae 407 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis

Carduus acicularis Bertol.

 
Asteraceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus acicularis
Carduus acicularis
Carduus acicularis
Carduus acicularis

Carduus crispus Guirão ex Nyman

 
Asteraceae 118 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus crispus
Carduus crispus
Carduus crispus
Carduus crispus

Carduus nutans L.

 
Asteraceae 4,112 2,940 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus nutans
Carduus nutans
Carduus nutans
Carduus nutans

Carduus pycnocephalus L.

 
Asteraceae 3,817 2,725 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus
Carduus pycnocephalus
Carduus pycnocephalus
Carduus pycnocephalus

Carduus tenuiflorus Curtis

 
Asteraceae 1,011 646 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus tenuiflorus
Carduus tenuiflorus
Carduus tenuiflorus
Carduus tenuiflorus

Carlina lanata L.

 
Asteraceae 115 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carlina lanata
Carlina lanata
Carlina lanata
Carlina lanata

Carlina vulgaris L.

 
Asteraceae 1,873 1,382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carlina vulgaris
Carlina vulgaris
Carlina vulgaris
Carlina vulgaris

Carthamus caeruleus L.

 
Asteraceae 162 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus caeruleus
Carthamus caeruleus
Carthamus caeruleus
Carthamus caeruleus

Carthamus lanatus L.

 
Asteraceae 1,471 1,016 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus lanatus
Carthamus lanatus
Carthamus lanatus
Carthamus lanatus

Centaurea aspera L.

 
Asteraceae 3,241 2,232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea aspera
Centaurea aspera
Centaurea aspera
Centaurea aspera

Centaurea benedicta (L.) L.

 
Asteraceae 291 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta

Centaurea calcitrapa L.

 
Asteraceae 1,529 1,056 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa

Centaurea collina L.

 
Asteraceae 725 444 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea collina
Centaurea collina
Centaurea collina
Centaurea collina

Centaurea diffusa Lam.

 
Asteraceae 159 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea diffusa
Centaurea diffusa
Centaurea diffusa
Centaurea diffusa

Centaurea diluta Aiton

 
Asteraceae 24 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea diluta
Centaurea diluta
Centaurea diluta
Centaurea diluta

Centaurea jacea L.

സെന്റൗറിയ ജാസീ
Asteraceae 13,574 10,626 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea jacea
Centaurea jacea
Centaurea jacea
Centaurea jacea

Centaurea melitensis L.

 
Asteraceae 730 511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis

Centaurea napifolia L.

 
Asteraceae 371 266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea napifolia
Centaurea napifolia
Centaurea napifolia
Centaurea napifolia
Loading...