കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 21,064 17,867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 2,744 2,094 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia psilostachya DC.

 
Asteraceae 216 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae 32 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
Asteraceae 584 489 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

 
Asteraceae 1,573 1,009 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus

Anacyclus radiatus Loisel.

 
Asteraceae 732 528 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus

Anacyclus valentinus L.

 
Asteraceae 646 472 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus

Andryala integrifolia L.

 
Asteraceae 2,472 1,727 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia
Andryala integrifolia

Anthemis arvensis L.

 
Asteraceae 2,297 1,785 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis

Anthemis cotula L.

 
Asteraceae 821 667 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Arctium lappa L.

 
Asteraceae 6,056 4,913 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa

Arctium minus (Hill) Bernh.

 
Asteraceae 8,009 6,310 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus
Arctium minus

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

 
Asteraceae 71 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arnoseris minima
Arnoseris minima
Arnoseris minima
Arnoseris minima

Artemisia annua L.

ആർ​ട്ടി​മീ​സിയ ആ​നു​വ
Asteraceae 1,798 1,476 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua

Artemisia biennis Willd.

 
Asteraceae 72 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia biennis
Artemisia biennis
Artemisia biennis
Artemisia biennis

Artemisia campestris L.

 
Asteraceae 761 519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia campestris
Artemisia campestris
Artemisia campestris
Artemisia campestris

Artemisia verlotiorum Lamotte

 
Asteraceae 714 530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum
Artemisia verlotiorum

Artemisia vulgaris L.

 
Asteraceae 10,572 8,353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

 
Asteraceae 298 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus
Asteriscus aquaticus

Atractylis cancellata L.

 
Asteraceae 185 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata
Atractylis cancellata

Bellis annua L.

ബെല്ലിസ് ആനുവ
Asteraceae 1,919 1,618 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua
Bellis annua

Bellis perennis L.

ഡെയ്‌സി
Asteraceae 11,789 10,366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis
Bellis perennis

Bidens aurea (Aiton) Sherff

 
Asteraceae 498 402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens aurea
Bidens aurea
Bidens aurea
Bidens aurea

Bidens bipinnata L.

 
Asteraceae 1,427 1,226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata

Bidens frondosa L. LC

 
Asteraceae 1,528 1,070 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens frondosa
Bidens frondosa
Bidens frondosa
Bidens frondosa

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 1,872 1,379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens subalternans DC.

 
Asteraceae 196 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens subalternans
Bidens subalternans
Bidens subalternans
Bidens subalternans

Bidens tripartita L. LC

 
Asteraceae 652 444 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita

Bombycilaena discolor (Pers.) M.Laínz

 
Asteraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Bombycilaena discolor
Bombycilaena discolor

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.

 
Asteraceae 240 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombycilaena erecta
Bombycilaena erecta
Bombycilaena erecta
Bombycilaena erecta

Calendula arvensis (Vaill.) L.

 
Asteraceae 278 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis
Calendula arvensis

Carduus acicularis Bertol.

 
Asteraceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus acicularis
Carduus acicularis
Carduus acicularis
Carduus acicularis

Carduus crispus Guirão ex Nyman

 
Asteraceae 34 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus crispus
Carduus crispus
Carduus crispus
Carduus crispus

Carduus nutans L.

 
Asteraceae 2,830 2,065 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus nutans
Carduus nutans
Carduus nutans
Carduus nutans

Carduus pycnocephalus L.

 
Asteraceae 2,996 2,145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus
Carduus pycnocephalus
Carduus pycnocephalus
Carduus pycnocephalus

Carduus tenuiflorus Curtis

 
Asteraceae 596 378 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carduus tenuiflorus
Carduus tenuiflorus
Carduus tenuiflorus
Carduus tenuiflorus

Carlina lanata L.

 
Asteraceae 64 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carlina lanata
Carlina lanata
Carlina lanata
Carlina lanata

Carlina vulgaris L.

 
Asteraceae 1,189 881 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carlina vulgaris
Carlina vulgaris
Carlina vulgaris
Carlina vulgaris

Carthamus caeruleus L.

 
Asteraceae 115 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus caeruleus
Carthamus caeruleus
Carthamus caeruleus
Carthamus caeruleus

Carthamus lanatus L.

 
Asteraceae 926 640 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carthamus lanatus
Carthamus lanatus
Carthamus lanatus
Carthamus lanatus

Centaurea aspera L.

 
Asteraceae 2,204 1,505 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea aspera
Centaurea aspera
Centaurea aspera
Centaurea aspera

Centaurea benedicta (L.) L.

 
Asteraceae 201 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta
Centaurea benedicta

Centaurea calcitrapa L.

 
Asteraceae 1,070 757 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa
Centaurea calcitrapa

Centaurea collina L.

 
Asteraceae 503 294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea collina
Centaurea collina
Centaurea collina
Centaurea collina

Centaurea diffusa Lam.

 
Asteraceae 63 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea diffusa
Centaurea diffusa
Centaurea diffusa
Centaurea diffusa

Centaurea diluta Aiton

 
Asteraceae 17 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea diluta
Centaurea diluta
Centaurea diluta
Centaurea diluta

Centaurea jacea L.

സെന്റൗറിയ ജാസീ
Asteraceae 8,812 6,964 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea jacea
Centaurea jacea
Centaurea jacea
Centaurea jacea

Centaurea melitensis L.

 
Asteraceae 541 395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis
Centaurea melitensis

Centaurea napifolia L.

 
Asteraceae 167 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centaurea napifolia
Centaurea napifolia
Centaurea napifolia
Centaurea napifolia
Loading...