گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Adansonia digitata L.

آدانسونیا دیجیتاتا
۶۴۱ ۴۲۳ مشاهدات
Malvaceae
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata