گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae ۵۰۸ ۳۲۰ مشاهدات
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata