گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Cajanus cajan (L.) Huth

نخود کفتری
۲۷۶ ۱۶۲ مشاهدات
Fabaceae
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan