گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیا کاوش

Cajanus cajan (L.) Huth

نخود کفتری
Fabaceae ۱۳۴ ۷۳ مشاهدات
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan