علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
۲۰۶ ۱۶۲ مشاهدات
Malvaceae
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana