علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپا کاوش

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
Malvaceae ۱۰۷ ۸۲ مشاهدات
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana