ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

4,946 3,527 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

87 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

5,086 3,778 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

2,348 1,839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

23,168 18,764 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

7,714 6,700 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

7,698 5,256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

1,875 1,383 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphloiaceae

Aphloiaceae

366 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

12,476 9,729 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

42,276 35,595 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

28,832 26,471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

968 839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

4,749 3,625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

223 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

28,028 23,393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,42,432 1,14,199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

2,035 1,733 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

915 652 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

13,859 10,253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

722 404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

38,842 31,982 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

26,178 19,576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1,528 1,350 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

273 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

6,080 5,105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

407 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

5,689 4,622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

196 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

7,416 6,180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

202 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

18,333 14,639 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

2,517 2,039 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

23,175 18,275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

1,432 847 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

193 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

187 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

27 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

2,513 1,854 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

108 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

2,469 1,514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

7,052 6,272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Connaraceae

Connaraceae

6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

23,654 19,219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...