ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

6,805 4,841 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

98 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

6,852 5,135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

3,027 2,335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

31,534 25,393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

10,053 8,680 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

10,076 7,012 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

2,649 1,929 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphloiaceae

Aphloiaceae

388 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

16,323 12,736 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

55,093 46,193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

36,662 33,471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

1,477 1,266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

6,176 4,680 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

315 260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

36,669 30,585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

1,78,935 1,42,650 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

2,815 2,336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

1,166 883 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

18,932 14,082 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

961 582 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

49,106 40,250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

35,058 26,100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

1,814 1,606 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

438 129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

1 1 നിരീക്ഷണം
Cactaceae

Cactaceae

8,179 6,868 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

568 345 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

7,539 6,141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

193 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

9,034 7,509 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

354 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

23,054 18,325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

3,347 2,726 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

29,592 23,215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

1,765 1,144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

229 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

231 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

59 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleomaceae

Cleomaceae

3,452 2,533 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

111 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colchicaceae

Colchicaceae

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

3,371 2,109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

9,467 8,381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Connaraceae

Connaraceae

6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...