ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 213 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 158 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon sonneratianum (Cav.) Sweet

 
Malvaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abutilon sonneratianum
Abutilon sonneratianum
Abutilon sonneratianum
Abutilon sonneratianum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,384 1,866 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia angustissima (Mill.) Kuntze

 
Fabaceae 52 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima

Acacia ataxacantha DC. LC

 
Fabaceae 31 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 4,189 3,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia drepanolobium Harms ex Y. Sjöstedt LC

 
Fabaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium

Acacia ehrenbergiana Hayne LC

 
Fabaceae 32 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana

Acacia erioloba E. Mey.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia erioloba

Acacia erubescens Welw. ex Oliv. LC

 
Fabaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia erubescens
Acacia erubescens
Acacia erubescens
Acacia erubescens

Acacia erythrocalyx Brenan

 
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia erythrocalyx
Acacia erythrocalyx
Acacia erythrocalyx
Acacia erythrocalyx

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 846 573 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia galpinii Burtt Davy

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Acacia galpinii
Acacia galpinii
Acacia galpinii

Acacia gourmaensis A. Chev. LC

 
Fabaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia gourmaensis
Acacia gourmaensis
Acacia gourmaensis
Acacia gourmaensis

Acacia hockii De Wild.

 
Fabaceae 29 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii

Acacia horrida (L.) Willd.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia horrida

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 320 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia macrostachya Rchb. ex DC. LC

 
Fabaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia macrostachya
Acacia macrostachya
Acacia macrostachya
Acacia macrostachya

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 157 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 762 428 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 23 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia nebrownii Burtt Davy LC

 
Fabaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nebrownii
Acacia nebrownii
Acacia nebrownii

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 243 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia rehmanniana Schinz

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia rehmanniana
Acacia rehmanniana

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 1,439 1,060 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

 
Fabaceae 18 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acacia thomasii Harms

 
Fabaceae 46 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia thomasii
Acacia thomasii
Acacia thomasii
Acacia thomasii

Acacia xanthophloea Benth.

 
Fabaceae 81 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea

Acalypha amentacea Roxb.

 
Euphorbiaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea

Acalypha ciliata Forssk.

 
Euphorbiaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata

Acalypha crenata Hochst. ex A. Rich. LC

 
Euphorbiaceae 40 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata

Acalypha hispida Burm. f.

പൂച്ചവാലൻ ചെടി
Euphorbiaceae 55 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha racemosa Baill.

 
Euphorbiaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha racemosa
Acalypha racemosa
Acalypha racemosa
Acalypha racemosa

Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm.

 
Plantaginaceae 27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 47 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 92 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acanthus eminens C.B. Clarke

 
Acanthaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus eminens
Acanthus eminens
Acanthus eminens
Acanthus eminens

Acanthus sennii Chiov.

 
Acanthaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus sennii
Acanthus sennii
Acanthus sennii
Acanthus sennii

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,942 19,288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 96 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 42 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd LC

 
Apocynaceae 43 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia

Acokanthera schimperi (A. DC.) Schweinf. LC

 
Apocynaceae 31 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi

Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acrachne racemosa

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 18 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 116 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Actiniopteris radiata (Sw.) Link

 
Pteridaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Loading...