ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 107 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 114 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,768 1,374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia angustissima (Mill.) Kuntze

 
Fabaceae 40 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima

Acacia ataxacantha DC. LC

 
Fabaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 2,946 2,316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia drepanolobium Harms ex Y. Sjöstedt LC

 
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium
Acacia drepanolobium

Acacia ehrenbergiana Hayne LC

 
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana

Acacia erythrocalyx Brenan

 
Fabaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Acacia erythrocalyx
Acacia erythrocalyx

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 540 343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia gourmaensis A. Chev. LC

 
Fabaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia gourmaensis
Acacia gourmaensis
Acacia gourmaensis
Acacia gourmaensis

Acacia hockii De Wild.

 
Fabaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 194 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 96 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 617 275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia pycnantha Benth.

 
Fabaceae 144 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia rehmanniana Schinz

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia rehmanniana

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 884 648 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

 
Fabaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acacia thomasii Harms

 
Fabaceae 35 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia thomasii
Acacia thomasii
Acacia thomasii
Acacia thomasii

Acacia xanthophloea Benth.

 
Fabaceae 54 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea
Acacia xanthophloea

Acalypha amentacea Roxb.

 
Euphorbiaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea
Acalypha amentacea

Acalypha ciliata Forssk.

 
Euphorbiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata
Acalypha ciliata

Acalypha crenata Hochst. ex A. Rich. LC

 
Euphorbiaceae 35 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata
Acalypha crenata

Acalypha hispida Burm. f.

പൂച്ചവാലൻ ചെടി
Euphorbiaceae 38 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha racemosa Baill.

 
Euphorbiaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha racemosa
Acalypha racemosa
Acalypha racemosa
Acalypha racemosa
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum
Acanthorrhinum ramosissimum

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 29 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 85 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acanthus eminens C.B. Clarke

 
Acanthaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus eminens
Acanthus eminens
Acanthus eminens
Acanthus eminens

Acanthus sennii Chiov.

 
Acanthaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acanthus sennii

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,817 17,677 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes bidentata Blume

പെരുംകടലാടി
Amaranthaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes bidentata
Achyranthes bidentata

Acmella caulirhiza Delile

 
Asteraceae 55 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza
Acmella caulirhiza

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd LC

 
Apocynaceae 31 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia

Acokanthera schimperi (A. DC.) Schweinf. LC

 
Apocynaceae 23 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi
Acokanthera schimperi

Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acrachne racemosa

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 84 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Actiniopteris radiata (Sw.) Link

മയൂഖശിഖ
Pteridaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 347 197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 131 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adenia volkensii Harms

 
Passifloraceae 33 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenia volkensii
Adenia volkensii
Adenia volkensii
Adenia volkensii

Adenium multiflorum Klotzsch

 
Apocynaceae 306 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 2,093 1,803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Adenium swazicum Stapf

 
Apocynaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium swazicum
Adenium swazicum
Adenium swazicum
Adenium swazicum

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC.

 
Bignoniaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenocalymma marginatum
Adenocalymma marginatum
Adenocalymma marginatum
Adenocalymma marginatum
Loading...