കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

142 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aceraceae

Aceraceae

60,271 48,454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

288 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

349 265 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agavaceae

Agavaceae

222 204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

793 589 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

8,323 6,376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

19,764 16,506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

827 677 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

98,279 74,521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

18,967 16,546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

9,969 8,091 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

2,798 2,448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

19,349 16,653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

2,620 2,060 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepiadaceae

Asclepiadaceae

5,763 5,118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

8,231 6,884 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

3,87,197 3,08,462 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azollaceae

Azollaceae

257 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

16,046 12,842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

9,545 7,878 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

32,453 24,462 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

9,033 6,918 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

648 595 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

63,811 52,331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,15,018 88,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddlejaceae

Buddlejaceae

10,999 8,880 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

885 708 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

700 609 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

1,088 947 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callitrichaceae

Callitrichaceae

489 396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

27,631 21,577 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

8,857 7,610 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

107 94 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

78,926 61,558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

93,057 74,471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

14,347 11,515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

171 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodiaceae

Chenopodiaceae

14,052 10,767 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

20 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clethraceae

Clethraceae

476 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

19,660 15,807 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

4,367 3,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

18,319 15,553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

9,275 7,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

24,127 20,758 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

7,670 6,203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

13,746 10,624 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuscutaceae

Cuscutaceae

785 549 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...