കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

157 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aceraceae

Aceraceae

78,076 62,159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

407 336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

506 369 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agavaceae

Agavaceae

293 257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

966 720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

11,357 8,729 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

25,239 20,963 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

1,023 836 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,25,258 94,295 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

24,596 21,279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

13,220 10,607 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

3,448 2,995 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

23,138 19,673 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

3,270 2,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepiadaceae

Asclepiadaceae

7,219 6,320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

10,871 8,950 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

4,99,988 3,96,204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azollaceae

Azollaceae

343 239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

20,204 15,984 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

12,716 10,375 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

44,013 33,301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

12,317 9,407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

841 758 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

82,529 67,271 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,57,931 1,19,920 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddlejaceae

Buddlejaceae

13,619 10,966 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

1,185 947 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

1,070 911 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

1,362 1,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callitrichaceae

Callitrichaceae

725 569 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

35,228 27,437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

11,702 9,940 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

142 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

1,01,249 78,525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

1,20,517 95,826 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

18,386 14,715 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllaceae

Ceratophyllaceae

217 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodiaceae

Chenopodiaceae

18,789 14,351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

28 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clethraceae

Clethraceae

644 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

23,251 18,546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae

Commelinaceae

5,667 4,843 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

23,868 20,110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

12,506 10,033 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

30,871 26,339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

9,699 7,847 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae

Cupressaceae

18,237 13,995 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cuscutaceae

Cuscutaceae

978 689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...