കാനഡ കാനഡയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rheum rhabarbarum L.

റുബാർബ്
Polygonaceae 450 379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum