കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

 
Malvaceae 1,052 888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik. DD

 
Malvaceae 51 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik. LC

 
Malvaceae 160 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 329 244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 171 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 84 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 171 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 862 647 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

 
Euphorbiaceae 249 197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,760 1,335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acampe pachyglossa Rchb.f.

 
Orchidaceae 29 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acampe pachyglossa
Acampe pachyglossa
Acampe pachyglossa
Acampe pachyglossa

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 85 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 682 449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen

 
Asteraceae 147 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea

Acroceras hubbardii (A.Camus) Clayton

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acroceras hubbardii
Acroceras hubbardii
Acroceras hubbardii
Acroceras hubbardii

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 124 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Actiniopteris radiata (Sw.) Link

 
Pteridaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata

Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm.

 
Pteridaceae 37 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae 508 320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adansonia madagascariensis Baill. LC

 
Malvaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia madagascariensis
Adansonia madagascariensis

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae 205 129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adenostemma lavenia (L.) Kuntze

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,677 2,309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 237 164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum incisum Forssk.

 
Pteridaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum incisum
Adiantum incisum
Adiantum incisum
Adiantum incisum

Adiantum philippense L.

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum philippense
Adiantum philippense
Adiantum philippense

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 110 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult.

ചെറൂള
Asteraceae 42 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae 131 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

 
Fabaceae 22 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Aeschynomene sensitiva Sw.

 
Fabaceae 32 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 6,677 6,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 783 619 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Ageratum conyzoides L.

 
Asteraceae 440 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

ഈയൽവാക
Fabaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 913 545 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Aleurites moluccanus (L.) Willd. LC

 
Euphorbiaceae 228 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus

Allamanda blanchetii A.DC.

 
Apocynaceae 994 696 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii

Allamanda cathartica L.

 
Apocynaceae 2,887 2,322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica

Allium cepa L.

 
Amaryllidaceae 1,930 1,660 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium porrum L.

 
Amaryllidaceae 471 364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Amaryllidaceae 942 798 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 514 435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

 
Araceae 1,821 1,539 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos

Aloe alexandrei Ellert

 
Xanthorrhoeaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aloe alexandrei
Aloe alexandrei
Aloe alexandrei

Aloe vera (L.) Burm.f.

 
Xanthorrhoeaceae 8,036 7,572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum.

 
Zingiberaceae 1,865 1,510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. DD

 
Zingiberaceae 1,323 1,019 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet

Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson

 
Amaranthaceae 629 494 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 129 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Loading...