കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 821 708 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus manihot (L.) Medik.

 
Malvaceae 35 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 136 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 260 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 141 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 61 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 123 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 648 484 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 205 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,294 956 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acampe pachyglossa Rchb.f.

 
Orchidaceae 29 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acampe pachyglossa
Acampe pachyglossa
Acampe pachyglossa
Acampe pachyglossa

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 92 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 564 368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen

 
Asteraceae 102 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea
Acmella oleracea

Acroceras hubbardii (A.Camus) Clayton

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acroceras hubbardii
Acroceras hubbardii
Acroceras hubbardii
Acroceras hubbardii

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 99 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Actiniopteris radiata (Sw.) Link

മയൂഖശിഖ
Pteridaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata
Actiniopteris radiata

Actiniopteris semiflabellata Pic.Serm.

 
Pteridaceae 29 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata
Actiniopteris semiflabellata

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 374 235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adansonia madagascariensis Baill. LC

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Adansonia madagascariensis

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 160 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adenostemma lavenia (L.) Kuntze

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,214 1,912 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 190 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum incisum Forssk.

 
Pteridaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum incisum
Adiantum incisum
Adiantum incisum
Adiantum incisum

Adiantum philippense L.

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum philippense
Adiantum philippense
Adiantum philippense

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 57 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult.

ചെറൂള
Asteraceae 42 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata
Aerva lanata

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae 93 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Aeschynomene sensitiva Sw.

 
Fabaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 5,647 5,060 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 536 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Ageratum conyzoides L.

അപ്പ
Asteraceae 366 290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

ഈയൽവാക
Fabaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 684 402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Aleurites moluccanus (L.) Willd. LC

 
Euphorbiaceae 189 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus

Allamanda blanchetii A.DC.

 
Apocynaceae 798 549 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii

Allamanda cathartica L.

കോളാമ്പി
Apocynaceae 2,331 1,860 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica

Allium cepa L.

ഉള്ളി
Amaryllidaceae 1,588 1,377 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium porrum L.

 
Amaryllidaceae 319 243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Amaryllidaceae 690 587 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 367 305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

 
Araceae 1,282 1,069 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos

Aloe vera (L.) Burm.f.

 
Xanthorrhoeaceae 6,827 6,428 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum.

 
Zingiberaceae 1,402 1,105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. DD

 
Zingiberaceae 972 734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet

Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson

 
Amaranthaceae 504 388 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera bettzickiana

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 82 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. LC

 
Amaranthaceae 200 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Loading...