ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 211 167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 135 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon incanum (Link) Sweet LC

 
Malvaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 115 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon menziesii Seem. CR

 
Malvaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 563 358 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia koa A. Gray LC

 
Fabaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa

Acacia koaia Hillebr.

 
Fabaceae 34 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 637 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acanthocereus tetragonus (L.) Humm. LC

 
Cactaceae 66 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 29 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 86 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,924 17,757 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 466 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes splendens Mart. ex Moq. VU

 
Amaranthaceae 39 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 85 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 133 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 1,942 1,708 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 181 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum raddianum C. Presl

അഡിയാൻറം റഡ്ഡിയാനം
Pteridaceae 136 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Agavaceae 4,966 4,448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Agavaceae 419 297 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Ageratum conyzoides L.

അപ്പ
Asteraceae 178 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 1,577 1,398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 765 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simaroubaceae 6,629 4,962 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 253 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 567 331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Aleurites moluccanus (L.) Willd. LC

 
Euphorbiaceae 163 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

 
Araceae 122 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos

Aloe vera (L.) Burm. f.

കറ്റാർവാഴ
Aloaceae 1,109 1,058 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Alphitonia ponderosa Hillebr. VU

 
Rhamnaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alphitonia ponderosa
Alphitonia ponderosa
Alphitonia ponderosa
Alphitonia ponderosa

Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum.

റെഡ് ജിഞ്ചർ
Zingiberaceae 31 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. DD

 
Zingiberaceae 60 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don LR/lc

 
Apocynaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

 
Amaranthaceae 903 788 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 88 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv.

 
Amaranthaceae 53 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 59 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. LC

പൊന്നങ്ങാണി
Amaranthaceae 42 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Fabaceae 102 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae 1,087 882 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus cruentus L.

 
Amaranthaceae 484 395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus
Amaranthus cruentus

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.

 
Amaranthaceae 53 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius
Amaranthus dubius

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 727 524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Loading...