ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 152 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 208 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon incanum (Link) Sweet LC

 
Malvaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 162 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon menziesii Seem. CR

 
Malvaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 24 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 809 545 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia koa A. Gray LC

 
Fabaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa

Acacia koaia Hillebr.

 
Fabaceae 34 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 739 411 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

 
Fabaceae 16 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia parramattensis Tindale

 
Fabaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Acacia parramattensis
Acacia parramattensis

Acanthocereus tetragonus (L.) Humm. LC

 
Cactaceae 74 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 47 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 88 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,858 19,221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 609 397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyranthes splendens Mart. ex Moq. VU

 
Amaranthaceae 39 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens
Achyranthes splendens

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 113 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 186 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adenostemma lavenia (L.) Kuntze

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia
Adenostemma lavenia

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,432 2,094 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 224 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum raddianum C. Presl

അഡിയാൻറം റഡ്ഡിയാനം
Pteridaceae 196 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Agavaceae 6,241 5,588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Agavaceae 633 489 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Ageratum conyzoides L.

അപ്പ
Asteraceae 397 317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 2,239 1,941 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 1,075 837 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 316 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simaroubaceae 8,752 6,608 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 308 224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

ഈയൽവാക
Fabaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 786 456 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Aleurites moluccanus (L.) Willd. LC

 
Euphorbiaceae 197 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don

 
Araceae 160 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos

Aloe vera (L.) Burm. f.

 
Aloaceae 920 865 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Alphitonia ponderosa Hillebr. VU

 
Rhamnaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alphitonia ponderosa
Alphitonia ponderosa
Alphitonia ponderosa
Alphitonia ponderosa

Alpinia mutica Roxb. LC

 
Zingiberaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Alpinia mutica
Alpinia mutica

Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum.

റെഡ് ജിഞ്ചർ
Zingiberaceae 46 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. DD

 
Zingiberaceae 81 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don LR/lc

 
Apocynaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla
Alstonia macrophylla

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

ചോരച്ചീര
Amaranthaceae 1,333 1,144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 98 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv.

 
Amaranthaceae 54 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera pungens Kunth

 
Amaranthaceae 100 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. LC

പൊന്നാങ്കണ്ണി
Amaranthaceae 49 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Loading...