ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Nerium oleander L. LC

അരളി
Apocynaceae 13,421 11,412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander