ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eupatorium cannabinum L.

 
Asteraceae 11,973 9,279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum

Solidago virgaurea L.

 
Asteraceae 4,025 2,862 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea