ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lonicera alpigena L. LC

 
Caprifoliaceae 693 440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena

Lonicera etrusca Santi

 
Caprifoliaceae 3,226 2,432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca

Lonicera implexa Aiton

 
Caprifoliaceae 2,280 1,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa

Lonicera nigra L. LC

 
Caprifoliaceae 478 284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera nigra
Lonicera nigra
Lonicera nigra
Lonicera nigra

Lonicera pyrenaica L.

 
Caprifoliaceae 210 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera pyrenaica
Lonicera pyrenaica
Lonicera pyrenaica
Lonicera pyrenaica

Lonicera xylosteum L.

 
Caprifoliaceae 6,418 4,779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lonicera xylosteum
Lonicera xylosteum
Lonicera xylosteum
Lonicera xylosteum