ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crescentia alata Kunth LC

 
Bignoniaceae 76 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata

Crescentia cujete L. LC

കമണ്ഡലു മരം
Bignoniaceae 1,403 890 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis

 
Bignoniaceae 23 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fernandoa adenophylla
Fernandoa adenophylla
Fernandoa adenophylla
Fernandoa adenophylla

Kigelia africana (Lam.) Benth. LC

 
Bignoniaceae 837 530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kigelia africana
Kigelia africana
Kigelia africana
Kigelia africana

Oroxylum indicum (L.) Kurz

പലകപ്പയ്യാനി
Bignoniaceae 53 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum

Stereospermum chelonoides (L.f.) DC. LC

 
Bignoniaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stereospermum chelonoides
Stereospermum chelonoides
Stereospermum chelonoides
Stereospermum chelonoides

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth LC

 
Bignoniaceae 5,003 3,787 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans