ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crescentia alata Kunth LC

 
Bignoniaceae 26 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata

Crescentia cujete L. LC

കമണ്ഡലു മരം
Bignoniaceae 680 377 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis

 
Bignoniaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fernandoa adenophylla
Fernandoa adenophylla
Fernandoa adenophylla
Fernandoa adenophylla

Kigelia africana (Lam.) Benth. LC

 
Bignoniaceae 416 224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kigelia africana
Kigelia africana
Kigelia africana
Kigelia africana

Oroxylum indicum (L.) Kurz

പലകപ്പയ്യാനി
Bignoniaceae 25 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth LC

സുബ്രഹ്മണ്യകിരീടം
Bignoniaceae 2,401 1,820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans