ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alangium chinense (Lour.) Harms

 
Cornaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense

Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin LC

 
Cornaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alangium salviifolium
Alangium salviifolium
Alangium salviifolium
Alangium salviifolium