ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acis autumnalis (L.) Sweet LC

 
Amaryllidaceae 26 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acis autumnalis
Acis autumnalis
Acis autumnalis
Acis autumnalis

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.

നൈലിന്റെ ലില്ലി
Amaryllidaceae 330 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus africanus
Agapanthus africanus
Agapanthus africanus
Agapanthus africanus

Agapanthus campanulatus F.M.Leight.

 
Amaryllidaceae 36 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus campanulatus
Agapanthus campanulatus
Agapanthus campanulatus
Agapanthus campanulatus

Agapanthus inapertus Beauverd

 
Amaryllidaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus inapertus
Agapanthus inapertus
Agapanthus inapertus
Agapanthus inapertus

Agapanthus praecox Willd.

 
Amaryllidaceae 5,965 5,171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox
Agapanthus praecox

Allium aflatunense B.Fedtsch.

 
Amaryllidaceae 25 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium aflatunense
Allium aflatunense
Allium aflatunense
Allium aflatunense

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 3,325 2,901 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium caeruleum Pall.

 
Amaryllidaceae 14 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium caeruleum
Allium caeruleum
Allium caeruleum
Allium caeruleum

Allium canadense L.

 
Amaryllidaceae 211 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium canadense
Allium canadense
Allium canadense
Allium canadense

Allium cepa L.

ഉള്ളി
Amaryllidaceae 1,314 1,129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium cernuum Roth

 
Amaryllidaceae 180 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cernuum
Allium cernuum
Allium cernuum
Allium cernuum

Allium cristophii Trautv.

 
Amaryllidaceae 49 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cristophii
Allium cristophii
Allium cristophii
Allium cristophii

Allium fistulosum L.

 
Amaryllidaceae 314 273 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum

Allium flavum L.

 
Amaryllidaceae 207 146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium flavum
Allium flavum
Allium flavum
Allium flavum

Allium giganteum Regel

 
Amaryllidaceae 160 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium giganteum
Allium giganteum
Allium giganteum
Allium giganteum

Allium karataviense Regel

 
Amaryllidaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium karataviense
Allium karataviense
Allium karataviense
Allium karataviense

Allium moly L. LC

 
Amaryllidaceae 488 415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium moly
Allium moly
Allium moly
Allium moly

Allium neapolitanum Cirillo

 
Amaryllidaceae 1,479 1,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

 
Amaryllidaceae 1,850 1,602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium schubertii Zucc.

 
Amaryllidaceae 77 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii
Allium schubertii

Allium senescens L.

 
Amaryllidaceae 63 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium senescens
Allium senescens
Allium senescens
Allium senescens

Allium siculum Ucria

 
Amaryllidaceae 292 229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium siculum
Allium siculum
Allium siculum
Allium siculum

Allium sphaerocephalon L.

 
Amaryllidaceae 1,467 1,162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium stipitatum Regel

 
Amaryllidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Allium stipitatum

Allium triquetrum L. LC

 
Amaryllidaceae 1,834 1,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 299 255 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Allium unifolium Kellogg

 
Amaryllidaceae 23 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium unifolium
Allium unifolium
Allium unifolium
Allium unifolium

Allium victorialis L.

 
Amaryllidaceae 365 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium victorialis
Allium victorialis
Allium victorialis
Allium victorialis

Amaryllis belladonna L.

അമരില്ലിസ് ബെല്ലഡോണ
Amaryllidaceae 2,332 2,152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllis belladonna
Amaryllis belladonna
Amaryllis belladonna
Amaryllis belladonna

Clivia miniata (Lindl.) Bosse

 
Amaryllidaceae 2,390 2,118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata

Clivia nobilis Lindl.

 
Amaryllidaceae 180 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia nobilis
Clivia nobilis
Clivia nobilis
Clivia nobilis

Crinum americanum L.

 
Amaryllidaceae 181 161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum americanum
Crinum americanum
Crinum americanum
Crinum americanum

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 718 585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick.

 
Amaryllidaceae 125 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum bulbispermum
Crinum bulbispermum
Crinum bulbispermum
Crinum bulbispermum

Crinum jagus (J.Thomps.) Dandy LC

 
Amaryllidaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum jagus
Crinum jagus
Crinum jagus
Crinum jagus

Crinum moorei Hook.f.

 
Amaryllidaceae 292 212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum moorei
Crinum moorei
Crinum moorei
Crinum moorei

Crinum zeylanicum (L.) L.

 
Amaryllidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Crinum zeylanicum

Eucharis amazonica Linden ex Planch.

 
Amaryllidaceae 290 258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucharis amazonica
Eucharis amazonica
Eucharis amazonica
Eucharis amazonica

Eucharis sanderi Baker

 
Amaryllidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eucharis sanderi

Galanthus alpinus Sosn.

 
Amaryllidaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galanthus alpinus
Galanthus alpinus
Galanthus alpinus
Galanthus alpinus

Galanthus elwesii Hook.f. DD

 
Amaryllidaceae 117 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii
Galanthus elwesii

Galanthus nivalis L. NT

 
Amaryllidaceae 2,251 1,859 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galanthus nivalis
Galanthus nivalis
Galanthus nivalis
Galanthus nivalis

Galanthus plicatus M.Bieb. LC

 
Amaryllidaceae 1,043 914 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galanthus plicatus
Galanthus plicatus
Galanthus plicatus
Galanthus plicatus

Galanthus reginae-olgae Orph. VU

 
Amaryllidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Galanthus reginae-olgae

Galanthus woronowii Losinsk.

 
Amaryllidaceae 29 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galanthus woronowii
Galanthus woronowii
Galanthus woronowii
Galanthus woronowii

Habranthus robustus Herb. ex Sweet

 
Amaryllidaceae 190 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Habranthus robustus
Habranthus robustus
Habranthus robustus
Habranthus robustus

Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss

ഈസ്റ്റർ ലില്ലി
Amaryllidaceae 352 317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum

Hippeastrum reginae (L.) Herb.

ഹിപ്പിയസ്ട്രം റെജിനി
Amaryllidaceae 1,821 1,632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum reginae
Hippeastrum reginae
Hippeastrum reginae
Hippeastrum reginae

Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb.

 
Amaryllidaceae 36 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum reticulatum
Hippeastrum reticulatum
Hippeastrum reticulatum
Hippeastrum reticulatum

Hymenocallis caribaea (L.) Herb.

 
Amaryllidaceae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea
Hymenocallis caribaea
Hymenocallis caribaea
Hymenocallis caribaea
Loading...