ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carica papaya L. DD

പപ്പായ
Caricaceae 2,435 1,969 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya

Carica x pentagona Heilborn

 
Caricaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Carica x pentagona

Vasconcellea pubescens A.DC.

 
Caricaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens