കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 83 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.

 
Poaceae 89 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium phoenicoides

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 194 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. LC

 
Poaceae 290 197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.

 
Poaceae 51 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium rupestre
Brachypodium rupestre
Brachypodium rupestre
Brachypodium rupestre

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

 
Poaceae 696 432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum