കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

2,856 2,250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

37,691 29,675 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achillea

Achillea

24,794 20,703 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adonis

Adonis

1,829 1,185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aegilops

Aegilops

1,216 856 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aegopodium

Aegopodium

10,637 8,493 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aethusa

Aethusa

1,706 1,167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrimonia

Agrimonia

10,492 7,550 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostemma

Agrostemma

3,642 3,041 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

2,051 1,518 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aira

Aira

440 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ajuga

Ajuga

20,540 17,266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alchemilla

Alchemilla

1,529 1,145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alliaria

Alliaria

26,026 21,534 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allium

Allium

27,274 22,373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Alopecurus

Alopecurus

3,108 2,280 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Althaea

Althaea

4,574 3,244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alyssum

Alyssum

874 551 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amaranthus

Amaranthus

19,265 14,751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Ambrosia

Ambrosia

5,977 4,718 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Ammi

Ammi

1,725 1,234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammoides

Ammoides

51 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anacamptis

Anacamptis

13,318 11,288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anacyclus

Anacyclus

3,409 2,284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anarrhinum

Anarrhinum

1,043 604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anchusa

Anchusa

4,856 3,694 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Androsace

Androsace

328 213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Andryala

Andryala

3,541 2,451 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anemone

Anemone

5,901 4,942 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anethum

Anethum

2,350 1,949 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Angelica

Angelica

9,007 6,162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anisantha

Anisantha

3,855 2,821 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Anthemis

Anthemis

4,902 3,760 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anthericum

Anthericum

3,335 2,521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthoxanthum

Anthoxanthum

1,967 1,434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anthriscus

Anthriscus

21,589 15,817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anthyllis

Anthyllis

7,821 5,976 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Apera

Apera

92 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aphanes

Aphanes

448 368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aquilegia

Aquilegia

19,714 16,024 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arabidopsis

Arabidopsis

2,700 1,808 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arctium

Arctium

20,613 16,255 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arenaria

Arenaria

1,226 836 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Argentina

Argentina

4,315 3,621 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arisarum

Arisarum

2,822 2,234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristolochia

Aristolochia

3,996 2,780 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Arnoseris

Arnoseris

94 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arrhenatherum

Arrhenatherum

59 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

22,764 17,759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Arum

Arum

22,470 20,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...