കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

2,384 1,866 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

29,998 23,931 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achillea

Achillea

22,942 19,288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adonis

Adonis

1,460 916 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aegilops

Aegilops

985 698 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aegopodium

Aegopodium

8,470 6,751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aethusa

Aethusa

1,125 758 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrimonia

Agrimonia

8,402 6,057 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostemma

Agrostemma

2,914 2,424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

1,598 1,171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aira

Aira

362 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ajuga

Ajuga

17,691 15,033 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alchemilla

Alchemilla

1,149 869 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alliaria

Alliaria

19,421 16,062 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allium

Allium

20,364 16,645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Alopecurus

Alopecurus

2,367 1,714 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Althaea

Althaea

3,679 2,594 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alyssum

Alyssum

617 384 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amaranthus

Amaranthus

14,721 11,279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Ambrosia

Ambrosia

4,634 3,622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Ammi

Ammi

1,096 809 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammoides

Ammoides

28 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anacamptis

Anacamptis

10,471 8,846 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anacyclus

Anacyclus

3,318 2,264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anarrhinum

Anarrhinum

841 488 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anchusa

Anchusa

5,665 4,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Androsace

Androsace

263 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Andryala

Andryala

2,805 1,957 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anemone

Anemone

4,287 3,608 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anethum

Anethum

1,779 1,488 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Angelica

Angelica

7,146 4,871 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anisantha

Anisantha

2,963 2,144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Anthemis

Anthemis

3,662 2,860 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Anthericum

Anthericum

2,645 2,002 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthoxanthum

Anthoxanthum

1,592 1,149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anthriscus

Anthriscus

17,349 12,751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Anthyllis

Anthyllis

6,414 4,932 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Apera

Apera

72 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aphanes

Aphanes

361 288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aquilegia

Aquilegia

18,068 14,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arabidopsis

Arabidopsis

1,804 1,189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arctium

Arctium

16,985 13,453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arenaria

Arenaria

932 625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Argentina

Argentina

3,296 2,759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arisarum

Arisarum

2,198 1,734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aristolochia

Aristolochia

3,210 2,221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Arnoseris

Arnoseris

79 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arrhenatherum

Arrhenatherum

30 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

17,681 13,803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Arum

Arum

18,251 16,277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...