പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder

 
Caprifoliaceae 4,082 3,191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia x grandiflora
Abelia x grandiflora
Abelia x grandiflora
Abelia x grandiflora

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 2,337 1,624 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies alba x Abies nordmanniana

 
Pinaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba x Abies nordmanniana
Abies alba x Abies nordmanniana

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 616 523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies cephalonica J.W.Loudon LC

 
Pinaceae 84 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière NT

 
Pinaceae 25 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 181 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 15 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 128 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies holophylla Maxim. NT

 
Pinaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Abies holophylla
Abies holophylla
Abies holophylla

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies kawakamii (Hayata) T.Itô

 
Pinaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii

Abies koreana E.H.Wilson

 
Pinaceae 269 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 121 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies nebrodensis Mattei

 
Pinaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis

Abies nordmanniana (Steven) Spach LC

 
Pinaceae 491 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies numidica Lannoy ex Carrière

 
Pinaceae 66 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 800 546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 104 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies sibirica Ledeb. LC

 
Pinaceae 23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin

 
Malvaceae 991 820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,797 1,397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Abutilon vitifolium (Cav.) C.Presl

 
Malvaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon vitifolium
Abutilon vitifolium
Abutilon vitifolium
Abutilon vitifolium

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 248 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia cultriformis A.Cunn. ex G.Don

 
Fabaceae 29 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis

Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don

 
Fabaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,023 2,372 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens (J.C.Wendl.) Willd.

 
Fabaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia doratoxylon A.Cunn.

 
Fabaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 637 406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 200 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 416 324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 639 291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R.Br.

 
Fabaceae 461 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia paradoxa DC.

 
Fabaceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia pravissima F.Muell.

 
Fabaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pravissima
Acacia pravissima
Acacia pravissima
Acacia pravissima

Acacia pycnantha Benth.

 
Fabaceae 152 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia raddiana Savi

 
Fabaceae 22 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 912 670 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia salicina Lindl. LC

 
Fabaceae 24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. LC

 
Fabaceae 203 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acacia verticillata (L'Hér.) Willd.

 
Fabaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata

Acalypha virginica L.

 
Euphorbiaceae 411 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica

Acanthoprasium frutescens Spenn.

 
Lamiaceae 38 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthoprasium frutescens
Acanthoprasium frutescens
Acanthoprasium frutescens
Acanthoprasium frutescens

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 87 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acanthus arboreus Forssk.

 
Acanthaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus arboreus
Acanthus arboreus
Acanthus arboreus
Acanthus arboreus

Acanthus hungaricus (Borbás) Baen.

 
Acanthaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus hungaricus
Acanthus hungaricus
Acanthus hungaricus
Acanthus hungaricus

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 8,165 6,947 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Loading...