പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

+ Pyrocydonia daniellii
+ Pyrocydonia daniellii
+ Pyrocydonia daniellii
+ Pyrocydonia daniellii

Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder

 
Caprifoliaceae 5,781 4,425 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelia x grandiflora
Abelia x grandiflora
Abelia x grandiflora
Abelia x grandiflora

Abies alba Mill. LC

അബിസ് ആൽബ
Pinaceae 3,006 2,084 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies alba
Abies alba
Abies alba
Abies alba

Abies alba x Abies nordmanniana

 
Pinaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abies alba x Abies nordmanniana

Abies balsamea (L.) Mill. LC

 
Pinaceae 752 622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea
Abies balsamea

Abies cephalonica J.W.Loudon LC

 
Pinaceae 93 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica
Abies cephalonica

Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière NT

 
Pinaceae 29 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica
Abies cilicica

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. LC

 
Pinaceae 296 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor
Abies concolor

Abies firma Siebold & Zucc. LC

 
Pinaceae 16 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies firma
Abies firma
Abies firma
Abies firma

Abies forrestii Coltm.-Rog. LC

 
Pinaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies forrestii
Abies forrestii

Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. LC

 
Pinaceae 260 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis
Abies grandis

Abies homolepis Siebold & Zucc. NT

 
Pinaceae 31 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis
Abies homolepis

Abies kawakamii (Hayata) T.Itô

 
Pinaceae 10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii
Abies kawakamii

Abies koreana E.H.Wilson

 
Pinaceae 446 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana
Abies koreana

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. LC

 
Pinaceae 149 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa
Abies lasiocarpa

Abies nebrodensis Mattei

 
Pinaceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis
Abies nebrodensis

Abies nordmanniana (Steven) Spach LC

 
Pinaceae 898 551 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana

Abies numidica Lannoy ex Carrière

 
Pinaceae 75 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica
Abies numidica

Abies pindrow (Royle ex D.Don) Royle LC

 
Pinaceae 18 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pindrow
Abies pindrow
Abies pindrow
Abies pindrow

Abies pinsapo Boiss. EN

 
Pinaceae 1,206 843 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo
Abies pinsapo

Abies procera Rehder LC

 
Pinaceae 163 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies procera
Abies procera
Abies procera
Abies procera

Abies recurvata Masters VU

 
Pinaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abies recurvata
Abies recurvata
Abies recurvata
Abies recurvata

Abies sibirica Ledeb. LC

 
Pinaceae 45 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica
Abies sibirica

Abies veitchii Lindl. LC

 
Pinaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii
Abies veitchii

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin

 
Malvaceae 1,405 1,167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum
Abutilon megapotamicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,354 1,843 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Abutilon vitifolium (Cav.) C.Presl

 
Malvaceae 18 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon vitifolium
Abutilon vitifolium
Abutilon vitifolium
Abutilon vitifolium

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 394 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia cultriformis A.Cunn. ex G.Don LC

 
Fabaceae 39 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis
Acacia cultriformis

Acacia cyclops A.Cunn. ex G.Don LC

 
Fabaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 4,018 3,166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens (J.C.Wendl.) Willd.

 
Fabaceae 18 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia doratoxylon A.Cunn. LC

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon
Acacia doratoxylon

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 924 614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 302 196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 611 461 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 742 414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R.Br.

 
Fabaceae 715 487 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia paradoxa DC. LC

 
Fabaceae 30 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia pravissima F.Muell. LC

 
Fabaceae 48 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pravissima
Acacia pravissima
Acacia pravissima
Acacia pravissima

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 241 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia raddiana Savi

 
Fabaceae 33 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana

Acacia retinodes Schltdl.

 
Fabaceae 1,391 1,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia salicina Lindl. LC

 
Fabaceae 77 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. LC

 
Fabaceae 269 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acacia verticillata (L'Hér.) Willd. LC

 
Fabaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata
Acacia verticillata

Acalypha virginica L.

 
Euphorbiaceae 640 510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica

Acanthoprasium frutescens Spenn.

 
Lamiaceae 38 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthoprasium frutescens
Acanthoprasium frutescens
Acanthoprasium frutescens
Acanthoprasium frutescens
Loading...