ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rubia peregrina L.

 
Rubiaceae 1,928 1,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubia peregrina
Rubia peregrina
Rubia peregrina
Rubia peregrina