ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Abies

Abies

3,875 2,697 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Acer

Acer

41,989 32,688 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Amelanchier

Amelanchier

6,405 4,755 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Arbutus

Arbutus

13,783 10,626 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Arctostaphylos

Arctostaphylos

2,022 1,482 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Asparagus

Asparagus

3,687 3,030 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Atropa

Atropa

66 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Berberis

Berberis

5,191 3,901 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Betula

Betula

16,321 11,543 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Bryonia

Bryonia

7,239 5,152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Buxus

Buxus

9,366 7,333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Calluna

Calluna

8,562 6,827 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Castanea

Castanea

13,382 10,555 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Celtis

Celtis

10,834 8,180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Clematis

Clematis

19,497 15,520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Colutea

Colutea

3,352 2,414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cornus

Cornus

27,908 22,050 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Corylus

Corylus

21,126 16,957 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cotoneaster

Cotoneaster

952 581 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Crataegus

Crataegus

25,016 19,420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Daphne

Daphne

3,867 3,067 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Dioscorea

Dioscorea

5,473 4,198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Eupatorium

Eupatorium

19,718 15,213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Euphorbia

Euphorbia

12,170 9,736 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Fagus

Fagus

28,350 22,174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Ficus

Ficus

14,331 12,010 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Frangula

Frangula

85 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Fraxinus

Fraxinus

33,043 25,003 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Genista

Genista

4,929 3,619 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Hedera

Hedera

23,753 20,077 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Hippocrepis

Hippocrepis

4,056 2,937 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Hippophae

Hippophae

3,500 2,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Humulus

Humulus

9,605 7,735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Ilex

Ilex

15,713 12,525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Juglans

Juglans

18,466 14,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Juniperus

Juniperus

18,544 13,750 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Lonicera

Lonicera

20,530 15,101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
6 ഇനം
Malus

Malus

6,454 4,659 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Ononis

Ononis

8,183 5,530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
7 ഇനം
Phillyrea

Phillyrea

3,609 2,750 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Pinus

Pinus

17,749 11,777 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Pistacia

Pistacia

5,939 4,370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Populus

Populus

20,794 15,290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Prunus

Prunus

97,119 73,435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
6 ഇനം
Pyrus

Pyrus

10,482 7,799 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Quercus

Quercus

31,367 22,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Rhamnus

Rhamnus

17,782 13,288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
5 ഇനം
Rhododendron

Rhododendron

8,057 6,516 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Ribes

Ribes

2,240 1,653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Rosa

Rosa

41,307 31,630 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
18 ഇനം
Loading...