ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies

Abies

3,001 2,081 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

31,635 24,728 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Amelanchier

Amelanchier

4,709 3,458 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arbutus

Arbutus

11,365 8,721 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctostaphylos

Arctostaphylos

1,450 1,047 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asparagus

Asparagus

2,648 2,147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Atropa

Atropa

3,190 2,229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Berberis

Berberis

3,622 2,718 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Betula

Betula

11,638 8,168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bryonia

Bryonia

5,922 4,295 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Buxus

Buxus

7,408 5,832 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calluna

Calluna

6,380 5,096 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Castanea

Castanea

10,587 8,345 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Celtis

Celtis

7,996 5,893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clematis

Clematis

15,014 12,014 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Colutea

Colutea

2,425 1,757 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cornus

Cornus

20,492 16,165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Corylus

Corylus

16,187 13,094 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cotoneaster

Cotoneaster

607 365 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Crataegus

Crataegus

22,615 17,613 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Daphne

Daphne

2,697 2,166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dioscorea

Dioscorea

3,774 2,874 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eupatorium

Eupatorium

14,925 11,511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Euphorbia

Euphorbia

8,707 7,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fagus

Fagus

20,503 16,167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ficus

Ficus

10,618 8,907 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Frangula

Frangula

3,317 2,391 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fraxinus

Fraxinus

24,201 18,139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Genista

Genista

3,739 2,740 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Hedera

Hedera

20,625 17,648 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hippocrepis

Hippocrepis

2,567 1,864 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hippophae

Hippophae

2,249 1,680 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Humulus

Humulus

7,187 5,771 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ilex

Ilex

11,389 9,208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Juglans

Juglans

13,963 10,711 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Juniperus

Juniperus

13,289 9,729 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Lonicera

Lonicera

15,195 11,161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Malus

Malus

5,124 3,644 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ononis

Ononis

6,342 4,294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Phillyrea

Phillyrea

2,134 1,612 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pinus

Pinus

12,520 8,321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pistacia

Pistacia

4,309 3,132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Populus

Populus

16,823 12,278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Prunus

Prunus

73,436 55,571 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Pyrus

Pyrus

7,914 5,918 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Quercus

Quercus

22,965 16,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Rhamnus

Rhamnus

11,740 8,720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Rhododendron

Rhododendron

6,300 5,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ribes

Ribes

1,481 1,068 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rosa

Rosa

30,363 23,466 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Loading...