ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies

Abies

2,330 1,622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

23,895 18,653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Amelanchier

Amelanchier

3,345 2,479 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arbutus

Arbutus

8,755 6,690 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctostaphylos

Arctostaphylos

1,055 776 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Asparagus

Asparagus

1,960 1,580 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Atropa

Atropa

2,281 1,617 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Berberis

Berberis

2,754 2,076 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Betula

Betula

8,820 6,255 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bryonia

Bryonia

4,593 3,386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Buxus

Buxus

5,835 4,542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calluna

Calluna

4,816 3,833 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Castanea

Castanea

7,952 6,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Celtis

Celtis

6,147 4,453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clematis

Clematis

11,875 9,561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Colutea

Colutea

1,845 1,354 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cornus

Cornus

15,828 12,466 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Corylus

Corylus

12,296 9,894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cotoneaster

Cotoneaster

454 277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Crataegus

Crataegus

19,628 15,296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Daphne

Daphne

2,050 1,665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dioscorea

Dioscorea

3,003 2,288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eupatorium

Eupatorium

11,842 9,143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Euphorbia

Euphorbia

6,580 5,307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fagus

Fagus

15,590 12,421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ficus

Ficus

8,273 6,947 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Frangula

Frangula

2,415 1,732 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Fraxinus

Fraxinus

18,498 13,796 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Genista

Genista

2,804 2,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Hedera

Hedera

17,553 15,157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hippocrepis

Hippocrepis

1,982 1,418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hippophae

Hippophae

1,464 1,128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Humulus

Humulus

5,191 4,186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ilex

Ilex

8,835 7,207 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Juglans

Juglans

10,010 7,593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Juniperus

Juniperus

9,817 7,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Lonicera

Lonicera

11,627 8,436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Malus

Malus

3,696 2,570 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ononis

Ononis

4,929 3,367 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Phillyrea

Phillyrea

1,433 1,094 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pinus

Pinus

9,030 6,089 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pistacia

Pistacia

3,017 2,185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Populus

Populus

12,654 9,245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Prunus

Prunus

54,746 41,379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Pyrus

Pyrus

5,637 4,270 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Quercus

Quercus

16,688 11,722 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Rhamnus

Rhamnus

8,924 6,655 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Rhododendron

Rhododendron

5,041 4,105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ribes

Ribes

1,012 735 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rosa

Rosa

23,842 18,410 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 19
Loading...