ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hopea griffithii Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii

Hopea mengarawan Miq. CR

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hopea mengarawan

Hopea odorata Roxb. VU

 
Dipterocarpaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata

Hopea pubescens Ridl.

 
Dipterocarpaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens