കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Apera interrupta (L.) P.Beauv.

 
30 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta

Apera spica-venti (L.) P.Beauv.

 
63 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti