കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Apera interrupta (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 23 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta

Apera spica-venti (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 35 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti