علف‌های هرز علف‌های هرز در مزارع کشاورزی اروپاکاوش

Blitum capitatum L.

 
۱۴۷ ۱۲۰ مشاهدات
Amaranthaceae
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum

Blitum virgatum L.

 
۱۱۲ ۷۵ مشاهدات
Amaranthaceae
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum