ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Smilax aspera L.

 
Smilacaceae 3,653 2,799 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera