ഓർഡെസ ഓർഡെസ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Smilax aspera L.

 
Smilacaceae 6,065 4,796 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera
Smilax aspera