ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sesuvium portulacastrum (L.) L. LC

 
Aizoaceae 644 509 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum
Sesuvium portulacastrum

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

 
Aizoaceae 241 215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides

Trianthema portulacastrum L.

വെള്ളത്തഴുതാമ
Aizoaceae 196 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum