കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

2,864 2,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Althaea

Althaea

4,577 3,247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Hibiscus

Hibiscus

1,013 779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Malope

Malope

67 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Malva

Malva

53,508 42,232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
13 ഇനം
Modiola

Modiola

154 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം