കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

1,801 1,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Althaea

Althaea

2,806 1,981 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hibiscus

Hibiscus

636 484 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malope

Malope

13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malva

Malva

35,592 28,495 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Modiola

Modiola

68 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1