കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon

Abutilon

2,383 1,865 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Althaea

Althaea

3,679 2,594 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hibiscus

Hibiscus

804 617 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malope

Malope

27 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malva

Malva

44,591 35,343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Modiola

Modiola

104 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1