Dúbidas frecuentes

Conta de utente Procederes de rexistro

No teléfono móbil apenas hai que acceder a Perfil ó tempo que na aplicación se pode premer en Rexistrarse.

Na versión en liña, cómpre premer no botón Rexistro.

Conta de Utente Troca-lo nome de utente, o enderezo electrónico, nome e apelidos ou o avatar da conta

Na versión móbil da aplicación cómpre premer na sección Configuración, e premer en Edita-lo perfil.

Conta de Utente Como verificar e asegurarse de que os nomes propios non aparecen roturando as súas observacións

Na versión móbil, cómpre ir á sección da aplicación Configuración, e premer despois en Edita-lo perfil. Hase elimina-lo apelido e o nome a vontade, e premer deseguida Actualizar. O seu nome de utente será o que apareza daquela nas vindeiras observacións partilladas.

Conta de Utente Recobra-lo contrasinal ou o nome de utente

Na versión móbil, cabe ir á sección Perfil da aplicación e premer Iniciar Sesión, procurando entón Restaura-lo contrasinal.

Na versión en rede, hai que buscar Iniciar Sesión ou Rexistrarse e premer en Contrasinal Esquecido.

Conta de Utente Borra-la conta

Desfacer todo rastro da conta é posíbel. É preciso recorrer á versión na rede de Pl@ntNet para facelo: identify.plantnet.org. Así que se faga, hase acudir a Perfil, e premer Información persoal.

Observacións Edita-las imaxes e observacións xa partilladas

Pódese muda-la identificación dunha observación compartida ó premer en detalles na correspondente observación, e propoñendo entón un novo nome á planta en Precisa-la especie. O nome inicial proposto primeiramente actualizarase decontado ó pulsar validar. Pódese modificar asemade a localización e os comentarios en cada observación.

Observacións Borrar imaxes ou observacións xa compartidas

Unha imaxe adhesionada a unha observación feita non se pode eliminar de xeito ningún. Aliás, si se pode esboroa-la observación da aplicación a través da versión en rede de Pl@ntNet: identify.plantnet.org. Unha vez feito o ingreso na conta persoal, no apartado As súas observacións existe unha opción de «lixo» dispoñíbel para cada observación.

Observacións Como partillar unha observación provista de máis dunha fotografía

Estas son as opcións dispoñíbeis até agora:

 • desactiva-la opción de «autobusca» nos parámetros da aplicación,
 • ou «rousar» dende o apartado do resultado da identificación, para edita-la observación. Pódense engadir deica catro imaxes diferentes antes de facer un contributo ou unha pescuda. Hai que ter conta ó enfeitar observacións que versen dunha mesma planta, sen mesturar imaxes de especies diferentes nunha única observación.

Comunidade Ve-los comentarios da comunidade

Namais se poden comentar observacións publicadas á comunidade. Se se produciren comentarios, veranse daquela en cada observación na sección detalles, presente na pestana Observacións compartidas do Perfil.

Comunidade Por que poden ser «invalidadas» as observacións achegadas?

Acontece cando non hai unha valoración positiva abondo ou apoio comunitario suficiente a dous aspectos:

 • a calidade das imaxes,
 • a calidade da determinación da especie.

Comunidade Canto leva revisar unha observación?

A duración da revisión dunha observación é moi variábel. Depende das calidades que se consideren da observación, as dificultades suxestionadas pola especie que se poida recoñecer, o número de utentes colaborando, etc. Todo fai pender a duración, que é desexábel que se complete o máis axiña posíbel.

Información Como se validan as observacións?

A partir das valoracións das utentes rexistradas cunha conta. Unha observación precisa de moitos votos pola calidade das imaxes e da determinación proposta a criterio da comunidade.

Información Para que se utilizan os resultados das votacións?

Para valora-lo estado e calidade de imaxes e observacións partilladas entre utentes autenticadas.

Información Como é posíbel acceder ós datos de Pl@ntNet?

 • No móbil, vense na sección Perfil, coa conta aberta. A páxina de Estatísticas, é accesíbel polo atallo no canto superior dereito disposto no Perfil, e leva ó mapa de observacións.
 • Na versión en liña, pódense descarga-las observacións feitas dende a sección Información persoal: identify.plantnet.org. Apenas cómpre premer en Exporta-las súas obsevacións ó formato CSV para as descargar.
 • A información visual contida por Pl@ntNet é partillada anualmente coa comunidade científica internacional pola iniciativa LifeCLEF (lifeclef.org). LifeCLEF é unha campaña de avaliación internacional, que valora e fomenta a calidade do coñecemento e do traballo no campo da identificación vexetal automática por medios electrónicos. Pl@ntNet contribúe na xeira dende o 2011 coa organización de actividades diversas.
 • Para propósitos de investigación e coñecemento, os datos das pescudas realizadas no Pl@ntNet entre 2017 e 2018 foron publicadas: Botella C., Bonnet P., Joly A., Lombardo J.-C., & Affouard A. (2019). Consultas Pl@ntNet 2017-2018 en Francia (Versión 0) Data set. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2634137
 • Até hoxe, non existe aínda ningún recurso de Interface de Programación de Aplicación para traballar coa información da comunidade de utentes. De feito, este tipo de servizo de información e tecnoloxía toma parte dun dos puntos da previsión de desenvolvemento proposta e agardada para futuras versións da plataforma.

Información Como se calcula o rango?

As clasificacións das utentes fanse diariamente en base á cantidade de especies que ilustran con cadansúas observacións validadas pola comunidade. Este rango revísase día após día en función das consideracións sobre os contributos colaborativos.

Información Como baralla-la información dispoñíbel dunha especie?

Para facelo, namais se ha de premer no nome da especie subliñado, que conduce a unha interface con acceso a tódo-los seus datos; nomeadamente:

 • tóda-las imaxes de flores, follas, froitos, talos, codias e hábitos validadas,
 • a información de Wikipedia
 • outras nocións e aspectos relacionados, accesíbeis mediante información nesa mesma páxina, con contidos tales coma os nomes da familia, os do xénero, denominacións comúns na lingua empregada, sinónimos, listaxes de usos e aplicacións das plantas, ligazóns á rede (Google, Wikipedia, Prota, Prosea, Endemia, Cabi, etc.) e máis.

Información De que pode ser obxecto a información achegada polas utentes?

Os datos partillados utilízanse para:

 • mellora-la calidade dos servizos de Pl@ntNet,
 • render coñecementos, consellos e precisións á investigación ecolóxica e a ciencia compartida,
 • gornece-lo manexo de saber sobre a biodiversidade a grande escala do xeito máis adecuado e produtivo.

Identificación E logo se Pl@ntNet non recoñece certas fotografías...?

Pode ser por:

 • A especie relativa non está ilustrada en Pl@ntNet ou de xeito moi superficial.
 • O servizo de identificación visual non recoñece na fotografía todos os padróns indispensábeis para o seu funcionamento. Neste caso, pódese repetir o intento de identificación con outras imaxes nas que se reparase especialmente en: * Tomar a fotografía enmarcando no seu centro a planta que se desexa identificar, ou o plano achegado e enfocado dunha folla, froito, cortiza ou do hábito. * Procurar extraer da imaxe calquera elemento alleo ó corpo vexetal coma as mans, pés, caldeiros, estruturas, testos, apeiros etc. * Reparar se o calibrado da fotografía prioriza os órganos vexetais antes có fondo ambiental. * Combinar coidadosamente diversas fotografías de forma aguda para tratar de afervoa-lo éxito da procura.

Floras O proxecto Flora Mundial

Non é a suma de tóda-las demais floras dispoñíbeis en Pl@ntNet, senón un proxecto independente baseado na listaxe de verificación da Flora Mundial: A Lista de Plantas.

Linguas Como se muda a lingua na aplicación?

Cómpre acudir á sección de configuración e premer en Parámetros e linguas.

Linguas Pódese participar da tradución e enfeitado da aplicación cos contidos na lingua que desexar?

Abofé! De feito, a aplicación é principalmente producida e comprendida en distintas linguas grazas ó labor desinteresado de moitas utentes que se ofrecen á fin. Vostede tamén pode, por suposto, axudar a investir este esforzo necesario entre todas, visitando esta ligazón.

Windows Phone Pódese usa-lo Pl@ntNet no Windows Phone?

Non, isto non é posíbel. Aínda non se puido desenvolve-lo Pl@ntNet para tódo-los contornos de información e tecnoloxía. Secasí, pódese emprega-la versión en liña de Pl@ntNet, dispoñíbel na ligazón: identify.plantnet.org.

Rede Pódese usa-lo Pl@ntNet no ordenador?

É. A versión en liña de Pl@ntNet é accesíbel por este enderezo: identify.plantnet.org. Recorre á mesma información e os mesmos algoritmos de recoñecemento, de maneira que permite identificar plantas a partir de imaxes tiradas de cámaras dixitais ou descargadas e manexadas no computador.

Problemas Informar dun erro

O máis adecuado é escribir un correo electrónico indicando:

 • o modelo do seu teléfono intelixente,
 • a versión instalada de Android ou iOS,
 • a versión da aplicación Pl@ntNet empregada, que se especifica no cabo da sección Parámetros da aplicación,
 • a descrición do erro topado (desexabelmente cunha captura de pantalla ilustrativa). Son sempre de agradece-los contributos neste eido, para tentar optimiza-las respostas e a calidade dos servizos que se poidan prover á disposición de todas.

Recursos Propostas de novos recursos

Cómpre escribir un correo electrónico coa indicación máis precisa posíbel do tipo de funcionalidade que desexar gornecer. Tóda-las ideas neste senso contribúen a arrequece-los elementos dos que consta a aplicación e toda a súa extensión.

Sen conexión móbil Pódese usa-la versión móbil da aplicación sen conexión?

As versións móbiles de Pl@ntNet (iOS e Android) permiten realizar observacións no campo, posibelmente xeolocalizadas (se o XPS está activado e hai consentimento de partilla de localización coa aplicación) sen conexión. Non se pode efectuar un servizo de recoñecemento visual sen liña, mais pódense encomezar a identificar observacións traballadas sen conexión así que se presente conexión á rede. O modo de recoñecemento e identificación sen conexión é un obxectivo de desenvolvemento, malia que non está implementado polo momento.

Colaboración Como colaborar con Pl@ntNet?

Existen varias posibilidades:

 • Coma particular, pódese:
  • participar na revisión colaborativa de informacións validadas a partir de achegas de ilustracións de especies no buscador de flora,
  • tomar parte da elaboración comunal de información partillada recentemente ás utentes, no fluxo dos últimos contributos,
  • compartir observacións identificadas e fundamentadas en coñecementos botánicos mediante o móbil ou a rede coas distintas versións de Pl@ntNet,
  • axudar na tradución da aplicación en linguas nas que aínda non se implementou.
 • Coma investigadora ou docente, por exemplo, pode estimular e facer achegas ó sistema de recoñecemento con ideas audaces e informacións valiosas. Neste caso, a vía que abre a canle de mellora é a comunicación por correo electrónico.
 • Coma asociación ou autoridade local, pódese enmarcar o uso de Pl@ntNet no contexto dun proxecto concreto, como a implementación dunha flora nova localizada. Cómpre contactar coa sección Dúbidas frecuentes, entón.
 • Coma unha compañía interesada na economía dixital, pódese traballar con diversos usos da Interface de Programación de Aplicación de Pl@ntNet. Igualmente, cabe referirse ó departamento Dúbidas frecuentes.

Colaboración Encamiñar un proxecto local de flora novo

Sexa pola razón que for, calquera, persoa interesada, representante dun xardín, asociación, fundación, autoridade, institución educativa; pode proporse implementar un microproxecto en Pl@ntNet das especies por un determinado criterio a partir dos servizos da plataforma. O procedemento axeitado e a información necesaria para o facer resúmese a seguir:

 1. Para implementar un proxecto cómpre lidar coa conformación dunha listaxe de especies. Esta, incluíndo os nomes latinos das familias, xéneros, e especies involucradas, proverá información sobre o número de especies xa ilustradas en Pl@ntNet. Constitúe un requisito esencial.
 2. Requírese asemade un investimento significativo pola iniciativa particular, á vez que se propón ás parceiras habituais de Pl@ntNet para cofinanciar os custos da implementación, en función do número de especies cubertas, e o seu ratio medio de consulta. O método de cálculo desenvólvese así: custo total = custo de implementación i + custo anual de mantemento ii.
  • i Custo de implementación: 2.000 euros + (5 euros x cantidade de especies). Figúrese por exemplo, a implementación dun proxecto en que 200 especies renderán 3.000 euros (i.e.: 2.000 + (5 x 200)). Este investimento, necesario para facer engala-lo proxecto, cobre singularmente o tempo de enxeñaría despregado para formatar e integra-la información precisa.
  • ii Custo anual de mantemento: baséase na cantidade de especies abranguidas no proxecto. Un microproxecto moi rico en especies necesita unha infraestrutura en información e tecnoloxía máis substancial, e o orzamento regular pretende asegura-la proporción entre o custo de mantemento e o volume de especies. O custo anual mínimo de mantemento é de 1.000 euros, seguindo estes criterios: a. 1.000 euros por ano (até o milleiro de especies); b. 1 euro por cada especie adicional (p.ex.: un microproxecto de 2.000 especies equivale a un custo de mantemento de 2.000 euros ó ano). Estas cifras estímanse consonte o compromiso de accesibilidade e sustentabilidade de Pl@ntNet. Aplícanse rixidamente, con total independencia da estrutura estimulante, a localización xeográfica ou calquera outra condición.

Colaboración Como se adapta Pl@ntNet ás plantas do seu lugar?

Se reunir unha sabedoría botánica extensa, un vasto equipo máis ou menos ben conectado, e unha morea considerábel de información para adaptar ó Pl@ntNet do teu lugar, o esencial de coñecer é:

 • Adapta-lo Pl@ntNet a un territorio novo precisa da creación dunha listaxe exhaustiva (agás para liques, mofos e algas) de especies vexetais de aló.
 • Precísase a produción e difusión dun volume grande de información visual das especies do territorio, así que é bo dispoñer de recursos propicios para a adquisición a grande escala de imaxes de calidade feraz.
 • Trátase dunha tarefa que adoita tomar moito tempo. Non só de reclamo vital, senón tamén no que se refire á extensión, que supón cando menos algúns meses, se non anos. Polo tanto convén un investimento a longo termo ó respecto.
 • Fai falla unha manchea de perspicacia, recursos humanos e unha proxección infraestrutural que esboce uns límites, para garantir un labor levadeiro e verdadeiramente feliz. Ademais, en ocasións pode ser conveniente matinar no desenvolvemento futuro da adaptación desexada de Pl@ntNet, en planos económicos, culturais, persoais etc.

Interface de Programación de Aplicación Acceso á identificación da Interface de Programación de Aplicación Pl@ntNet

É preciso para iso crear unha conta en: my.plantnet.org.