ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Carica papaya L.DD
വിവരങ്ങൾ കുറവ്

പപ്പായ
4,910 4,010 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya

Carica x pentagona Heilborn

 
2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae
Carica x pentagona
Carica x pentagona