കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Anchusa italica Retz.

 
77 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica

Anchusa officinalis L.

 
4,841 3,772 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis

Anchusa undulata L.

 
785 531 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata

Asperugo procumbens L.

 
439 282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens

Borago officinalis L.

ബോറേജ്
19,407 16,590 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

 
1,150 713 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis

Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst.

 
37 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.

 
3,967 3,148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea

Cerinthe major L.

 
2,073 1,600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
487 306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor

Cynoglossum creticum Mill.

 
3,704 2,627 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
3,212 2,328 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale

Echium calycinum Viv.

 
100 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Echium calycinum
Echium calycinum
Echium calycinum
Echium calycinum

Echium plantagineum L.

 
7,336 5,790 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum

Echium vulgare L.

 
32,534 26,726 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare

Heliotropium europaeum L.

 
4,931 3,546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

 
229 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa

Lycopsis arvensis L.

 
2,277 1,534 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis

Myosotis arvensis (L.) Hill

 
3,101 2,450 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis

Myosotis balbisiana Jord.

 
68 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Myosotis balbisiana
Myosotis balbisiana
Myosotis balbisiana
Myosotis balbisiana

Myosotis discolor Pers.

 
840 578 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Myosotis discolor
Myosotis discolor
Myosotis discolor
Myosotis discolor

Myosotis ramosissima Rochel

 
2,074 1,442 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.

 
685 568 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Myosotis stricta
Myosotis stricta
Myosotis stricta
Myosotis stricta

Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst.

 
345 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Neatostema apulum
Neatostema apulum
Neatostema apulum
Neatostema apulum

Nonea echioides (L.) Roem. & Schult.

 
56 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Nonea echioides
Nonea echioides
Nonea echioides
Nonea echioides

Omphalodes linifolia (L.) Moench

 
124 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia

Phacelia tanacetifolia Benth.

 
16,387 13,990 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia

Symphytum officinale L.

 
19,478 15,644 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale