കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Anchusa italica Retz.

 
Boraginaceae 2,089 1,447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica
Anchusa italica

Anchusa officinalis L.

 
Boraginaceae 3,167 2,453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis
Anchusa officinalis

Anchusa undulata L.

 
Boraginaceae 497 313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata
Anchusa undulata

Asperugo procumbens L.

 
Boraginaceae 279 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens
Asperugo procumbens

Borago officinalis L.

ബോറേജ്
Boraginaceae 14,298 12,275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis
Borago officinalis

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

 
Boraginaceae 778 464 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis
Buglossoides arvensis

Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst.

 
Boraginaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata
Buglossoides incrassata

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.

 
Boraginaceae 3,034 2,413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea

Cerinthe major L.

 
Boraginaceae 1,412 1,069 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major
Cerinthe major

Cerinthe minor L.

 
Boraginaceae 307 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor
Cerinthe minor

Cynoglossum creticum Mill.

 
Boraginaceae 2,547 1,812 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum
Cynoglossum creticum

Cynoglossum officinale L.

 
Boraginaceae 2,219 1,600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale
Cynoglossum officinale

Echium calycinum Viv.

 
Boraginaceae 86 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium calycinum
Echium calycinum
Echium calycinum
Echium calycinum

Echium plantagineum L.

 
Boraginaceae 5,201 4,145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum
Echium plantagineum

Echium vulgare L.

 
Boraginaceae 24,702 20,334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare
Echium vulgare

Heliotropium europaeum L.

 
Boraginaceae 3,695 2,663 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum
Heliotropium europaeum

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

 
Boraginaceae 169 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa
Lappula squarrosa

Lycopsis arvensis L.

 
Boraginaceae 1,762 1,174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis
Lycopsis arvensis

Myosotis arvensis (L.) Hill

 
Boraginaceae 1,809 1,432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis

Myosotis balbisiana Jord.

 
Boraginaceae 50 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosotis balbisiana
Myosotis balbisiana
Myosotis balbisiana
Myosotis balbisiana

Myosotis discolor Pers.

 
Boraginaceae 541 382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosotis discolor
Myosotis discolor
Myosotis discolor
Myosotis discolor

Myosotis ramosissima Rochel

 
Boraginaceae 1,240 872 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima
Myosotis ramosissima

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.

 
Boraginaceae 577 483 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosotis stricta
Myosotis stricta
Myosotis stricta
Myosotis stricta

Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst.

 
Boraginaceae 218 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neatostema apulum
Neatostema apulum
Neatostema apulum
Neatostema apulum

Nonea echioides (L.) Roem. & Schult.

 
Boraginaceae 48 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nonea echioides
Nonea echioides
Nonea echioides
Nonea echioides

Omphalodes linifolia (L.) Moench

 
Boraginaceae 101 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia
Omphalodes linifolia

Phacelia tanacetifolia Benth.

 
Boraginaceae 11,976 10,250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia
Phacelia tanacetifolia

Symphytum officinale L.

 
Boraginaceae 14,436 11,655 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale